SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

20.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinskom vijeću Općine Matulji, podnosim

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2022. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 23.12.2021. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/21), 24.05.2022. godine I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/22) te 25.10.2022. godine II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/22).

Ukupno je, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove, Godišnji Program realiziran s 13,12%. Međutim, ukupno ugovoreni radovi i usluge te pokrenuti postupci nabave koji se nastavljaju u idućoj godini ukupno iznose 12.285.415,11 kn, što se prije svega odnosi na modernizaciju javne rasvjete (5.749.675,50 kn) izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (5.154.987,61 kn), izgradnju javnih zelenih površina (izgradnju dječjih igrališta - 379.575,00 kn).

Uzimajući u obzir sve ugovorene radove i usluge te pokrenute postupke nabave koji se nastavljaju u idućoj godini (u ukupnom iznosu od 12.285.415,11 kn), realizacija Programa iznosila bi 83,80%.

Najviša neutrošena planirana sredstva odnose se na nerazvrstane ceste u iznosu od 6.414.783,18 kn i čine udio od 36,91 % cijelog programa, te modernizaciju javne rasvjete koja su planirana u iznosu od 6.050.393,69 kn i čine udio od 34,81% cijelog programa.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu prama izvorima financiranja je sljedeće:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U okviru Programom građenja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirani su objekti i uređaji komunalne infrastrukture kako slijedi:

1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

NERAZVRSTANIH CESTA

Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza)

U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom. U proteklom razdoblju je izrađen glavni projekt I. faze dionice ceste na platou G4 poslovne zone Miklavija na što je utrošeno 36.500,00 kn, dok će preostali iznos (14.750,00 kn) biti fakturiran po ishođenju lokacijske i građevinske dozvole. Po provedenom postupku nabave ugovoreno je izvođenje radova na izgradnji I. faze u iznosu od 1.016.087,18 kn s PDV-om, no radovi će započeti po okončanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i ishođenju potrebnih akata za građenje.

Cesta Frančići

Ugovorene su geodetska usluga, te usluga izmjene i usklađenja idejnog projekta prema UPU-a Matulji u ukupnom iznosu od 49.625,00 kn. Usluge su fakturirane u ukupnom iznosu od 21.250,00 kn dok će preostali iznos (28.375,00 kn) biti realiziran po ishođenju lokacijske dozvole, te provedbe parcelacije.

Dionica ceste "F-E-F" u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

Izvedeni su preostali građevinski radovi i usluge nadzora iz proteklog razdoblja za dovršetak izgradnje u ukupnom iznosu od 22.741,50 kn.

Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji

U proteklom razdoblju je ugovorena izrada idejnog projekta i fakturiran iznos od 172.625,50 kn dok je preostali iznos od 19.837,50 kn fakturiran u 2022. godini po ishođenju lokacijske dozvole.

Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) prema UPU Matulji

Za potrebe izgradnje I. faze ceste na izvedbeni projekt je utrošeno 22.500,00 kn, na nastavak radova (započetih u 2021. godini) je utrošeno 580.457,98 kn, dok je na stručni i obračunski nadzor utrošeno 23.314,50 kn. Krajem godine pokrenut je objedinjeni postupak javnog nadmetanja za nastavak izgradnje ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) i ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio B), te ugovoren objedinjeni izvedbeni projekt u iznosu od 37.250,00 kn kao i stručni i obračunski nadzor u ukupnom iznosu od 37.375,00 kn.

Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 - dio B) prema UPU Matulji

Izrađen je parcelacijski elaborat u iznosu od 10.000,00 kn, dok je na rješavanje dijela imovinsko-pravnih odnosa utrošeno 33.600,05 kn. Krajem godine pokrenut je objedinjeni postupak javnog nadmetanja za nastavak izgradnje ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) i ceste oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio B), te ugovoren objedinjeni izvedbeni projekt u iznosu od 37.250,00 kn kao i stručni i obračunski nadzor u ukupnom iznosu od 37.375,00 kn.

Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU Matulji

Na projektnu dokumentaciju za izvođenje pripremnih zemljanih radova (idejni projekt s izmjenama) utrošeno je 28.700,00 kn, dok je na geodetske usluge (elaborat iskolčenja) utrošeno 16.875,00 kn. Otkup zemljišta nije realiziran budući planirano zemljište za otkup da nije bilo potrebno obuhvaćati ovom fazom projekta. Tijekom godine izvodili su se radovi na krčenju terena u iznosu od 45.611,00 kn, te ugovorili zemljani radovi I. faze u iznosu od 624.218,55 kn. Realizirani su u iznosu od 168.581,60 kn dok će preostali iznos biti fakturiran po okončanju radova početkom 2023. godine. Stručni, obračunski te geodetski nadzor ugovoreni su u iznosu od 31.250,00 kn, a realizirani u iznosu od 9.395,00 kn, dok će preostali iznos biti fakturiran po okončanju radova početkom 2023. godine. Krajem godine je pokrenut postupak javnog nadmetanja za II. fazu zemljanih radova koji će se ugovoriti i realizirati u 2023. godini.

Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta

Krajem godine je pokrenut postupak javnog nadmetanja za uslugu izrade projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih akata za građenje koji će se ugovoriti i realizirati u 2023. godini.

Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)

Izvršene su geodetske usluge u iznosu od 5.625,00 kn dok će preostali ugovorni iznos (13.750,00 kn) biti fakturiran u 2023. godini po stjecanju preduvjeta a nakon riješenih imovinsko-pravnih odnosa. Fakturirana je usluga izrade izmjene glavnog projekta (III. etape) u iznosu od 62.500,00 kn. Ugovorna usluga izrade II. izmjene glavnog projekta (II. etape) u iznosu od 33.750,00 kn biti će fakturirana u 2023. godini. Imovinsko-pravni odnosi su djelomično riješeni i to u iznosu od 10.921,60 kn.

Cesta unutar zone RZ 2 (dionica B-B2)

Tijekom godine vođen je postupak ishođenja građevinske dozvole. Po ishođenju iste pristupiti će se izradi izvedbenog projekta, stoga sredstava za tu namjenu nisu utrošena.

Cesta oznake CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)

Po ishođenju pravomoćne lokacijske dozvole pokrenut je postupak izrade parcelacijskog elaborata na što je utrošeno 8.750,00 kn dok će se preostali iznos u visini od 1.250,00 kn realizirati po provedbi elaborata.

Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionica SU-1

Tijekom godine je na izradu izvedbenog projekta I. faze dionice ceste utrošeno 49.375,00 kn.

Rekonstrukcija ceste Brešca – groblje u Brešcima

Ceste Brešca – groblje Brešca podijeljena je na dva projekta. Projekt izgradnje unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja društvenih sadržaja Brešca, te dionice izvan DPU-a. Nakon provedenog urisa postojeće nerazvrstane ceste Brešca – groblje u Brešcima, stečeni su uvjeti za pokretanje postupka izdavanja lokacijske prema izmjenama idejnih projekata koji su ugovoreni u prethodnom razdoblju u ukupnom iznosu od 38.750,00 kn. U 2021. godini su izmjene idejnih projekata realizirane u ukupnom iznosu od 31.000,00 kn, dok će se preostali iznos u visini od 7.750,00 kn realizirati po ishođenju lokacijske dozvole. Tijekom godine je na geodetske usluge utrošeno 5.250,00 kn.

Spojna cesta 43. Istarske divizije - Milana Frlana (Projektna dokumentacija)

Ugovorene su geodetske usluge u iznosu od 10.875,00 kn, a realizirane u iznosu od 9.000,00 kn, dok su za izradu projektne dokumentacije ugovorene usluge u iznosu od 37.250,00 kn koje će biti realizirane u idućoj godine po usvajanju izmjena UPU-a Matulji. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa utrošeno je 29.500,00 kn.

Cesta unutar radne zone RZ-2 (C-O, D-O i dionica ceste A-F-E-F)

Za potrebe dovršetka izgradnje izrađen je izvedbeni projekt u iznosu 37.125,00 kn.

Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)

Za potrebe izgradnje utrošeno je 2.875,00 kn na geodetske usluge, te preostalih 8.712,00 kn na novelaciju idejnog projekta od ugovorenih 43.552,50 kn. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Dionica ceste 43. istarske divizije

Za geodetske usluge je utrošeno 1.000,00 kn, a za izradu projektne dokumentacije 67.500,00 kn.

Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste

Sredstvima je planirana izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole, no zbog trenutno važećih odredbi UPU-a Matulji nije moguće pozicionirati trasu bez značajnih intervencija u okolno formirane okućnice. Zbog navedenog sredstava u iznosu od 10.625,00 kn su utrošena samo na geodetske usluge. Po izmjeni UPU-a steći će se preduvjeti za nastavak projekta.

2. JAVNO PROMETNE POVRŠINE

Nogostup uz ulicu dalmatinskih brigada

Za potrebe izgradnje nogostupa ugovorene su geodetske usluge u iznosu od 35.125,00 kn, usluge ispitivanja tla u iznosu od 19.375,00 kn, te usluge projektiranja u iznosu od 22.500,00 kn. U 2021. godini je ukupno realizirano su 28.500,00 kn a u 2022. godini 1.250,00 na za geodetske usluge. Preostale obveze i nastavak projekta se očekuje po ishođenju lokacijske dozvole.

Nogostup Kvarnerska cesta-Kastavska cesta - Trg M. Tita

Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije će se nastaviti po usvajanju prometnog rješenja raskršća Kvarnerska cesta - Kastavska cesta - Trg M. Tita, stoga planirana sredstava za isto nisu utrošena.

Stepenište uz školsko-sportsku dvoranu u Matuljima

Za potrebe izgradnje stepeništa realizirane su geodetske usluge u iznosu od 8.125,00 kn, dok je u postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s vlasnikom zemljišta

Nogostup u Jurdanima uz investiciju HEP-a

Nastavak realizacije projekta ovisiti će o međusobnim odnosima i dinamici s HEP-om, te provedenim urisom državne ceste D8 u K.O. u Jurdani, stoga osigurana sredstva nisu utrošena.

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Parkiralište „Živica“

Za potrebe nastavka realizacije projekta izgradnje parkirališta Živica potrebno je regulirati odnose s Autocestama Rijeka- Zagreb d.o.o, stoga osigurana sredstva za projektnu dokumentaciju nisu utrošena.

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Igralište Bregi

Krajem 2021. godine započeti su radovi na izgradnji igrališta Bregi, a realizirani su početkom 2022. godine. Na troškove vodnog doprinosa je utrošeno 42,09 kn, na geodetske usluge 2.500,00 kn, na izradu izvedbenog projekta zidova 10.000,00 kn, na izvođenje radova 504.958,32 kn, na dobavu i montažu igrala 62.858,75 kn, na hortikulturne radove 15.517,61 kn, dok je na stručni i obračunski nadzor utrošeno 20.090,00 kn.

Malo dječje igralište u Jankovićevom dolcu

Za potrebe uređenja dječjeg igrališta za predškolski uzrast u Jankovićevom dolcu utrošeno je 4.000,00 kn na geodetske usluge, te 13.000,00 kn na izradu glavnog projekta. Krajem godine je pokrenut postupak javnog nadmetanja za uređenje te dobavu i montažu igrala koji će se realizirati u idućoj godini.

Igralište Principi

Za potrebe uređenja igrališta Principi utrošeno je 6.875,00 kn na geodetske usluge, te 37.375,00 kn na izradu glavnog projekta.

Igrališta

Krajem godine je pokrenut postupak javnog nadmetanja za dobavu dječjih igrala koji će se realizirati u idućoj godini.

5. GRAĐEVINE UREĐAJI

I PREDMETI JAVNE NAMJENE

Oborinska kanalizacija u Frančićima

Tijekom godine je na projektnu dokumentaciju oborinske odvodnje u Frančićima utrošeno 18.400,00 kn od ugovorenih 23.000,00 kn, no ostatak će biti realiziran po usvajanju projekta odnosno po definiranju konačne granice zahvata projekta istarskog ipsilona – A8 (faze 2b – dopuna na puni profil autoceste; dionica: Anđeli – Matulji), koji je od utjecaja na granicu zahvata projekta.

Svjetleća prometna signalizacija – nabava uređaja za smanjenje brzina

Za potrebe dobave i postave treptača te mjerača brzine na županijskim cestama u Brešcima i Bregima utrošeno je ukupno 84.087,50 kn, dok ja na dobavu i montažu solarnih kompleta s reflektorom na prometne znakove u centru Matulja utrošeno 11.375,00 kn. Ugovorena je dobava prometnih jastuka za potrebe usporavanja prometa na nerazvrstanoj cesti uz osnovnu školu i dječji vrtić u Rukavcu u iznosu od 37.375,00 kn, a postava će realizira po ishođenim suglasnostima u idućoj godini.

Autobusne čekaonice

Krajem godine je ugovorena dobava i postava autobusnih čekaonica na BUS stanicama uz državnu cestu D8 u Jušićima i Matuljima (Luskino) u iznosu od 93.675,00 kn. a biti realizira po dovršetku radova na rekonstrukcije ceste D8 od strane Hrvatskih cesta. d.o.o..

6. JAVNA RASVJETA

Obnova javne rasvjete – zamjena rasvjetnih tijela

Sredstva u iznosu od 7.875,00 kn su utrošena na izmjenu i dopunu glavnog projekta modernizacije javne rasvjete te na prilagodbi novo dobavljenih svjetiljki na rekonstruiranoj dionici državne ceste D8 izvedene u investiciji Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 17.581,31 kn. Krajem godine je pokrenut postupak javnog nadmetanja za modernizaciju postojećeg sustava javne rasvjete na području Općine Matulji, a ugovaranje će se slijediti nakon rješavanja žalbe.

7. GROBLJA I KREMATIORIJI

Groblje Brgud

Izvedeni su kamenoklesarski i bravarski radovi na proširenom djelu jugozapadne strane groblja Brgud u iznosu od 79.659,55 kn, dok je na hortikulturne radove utrošeno 23.974,64 kn. Za potrebe proširenja groblja na istočnoj strani groblja Brgud ugovorene su geodetske usluge i usluge projektiranja (pripremni zemljani radovi) u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn a realizirane su u 2021. godini u ukupnom iznosu od 23.125,00 kn, a u 2022. godini u iznosu od 3.125,00 kn. Preostali iznos ugovornih usluga (8.750,00 kn) će se fakturirati tijekom 2023. godine, a po ishođenju lokacijske dozvole koja je u tijeku.

Groblje Matulji

Na preostale geodetske usluge i izradu idejnog projekta iz prethodnog razdoblja je utrošeno 15.000,00 kn. Po ishođenoj lokacijskoj dozvoli krajem godine, ugovorene su geodetske usluge u iznosu od 13.687,50 kn. te pokrenut postupak nadmetanja za izradu glavnog projekta.

Groblje Zvoneća

Geodetske usluge su ugovorene u iznosu od 11.000,00 kn a realizirane u iznosu od 8.000,00 kn, dok je izrada idejnog projekta ugovorena u iznosu od 24.500,00 kn za potrebe ishođenja lokacijske dozvole i biti će realiziran početkom iduće godine.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-07/23-01/0003

URBROJ: 2170-27-02/1-23-0001

Matulji, 13.04.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr