SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

25.

Na osnovi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20), uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 211-01/19-01/1, URBROJ: 2170-26-01-23-31, 13. travnja 2023. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., Bogovići, Stipkino 21, OIB: 99387927460, kao Organizator parkiranja, dana 21. travnja 2023. donosi:

OPĆE UVJETE

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

• uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

• međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i

• način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

2. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

(1) Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata naknade za parkiranje vozila utvrđena su Odlukom o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica, a po svojim karakteristikama su:

• sezonska (naplata u ljetnoj sezoni),

• cjelogodišnja,

• otvorena (ulična-duž kolnika ili nogostupa općinskih ulica, sa završnim slojem asfalta, betona, travne rešetke, površinama pripremljenim za parkiranje odnosno makadama),

• zatvorena (na izdvojenim površinama pripremljenim za parkiranje (asfalt, beton, travne rešetke ili makadam).

(2) Javna parkirališta iz stavka 1. ovog članka razvrstavaju se i označavaju po zonama:

• Zona »1« - crvena boja

• Zona »2« - žuta boja

(3) Javno parkiralište na kojem se vrši naplata naknade za teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusima i vozilima s dodatkom za vuču plovila je:

• Parkiralište »Ježevo«

Članak 3.

(1) Parkirališta na kojima je organizirana sezonska naplata od 1. travnja do 31. listopada jesu:

• Zona »1«

- parkiralište »Markat«,

- parkiralište u ulici Dražine,

- parkiralište u zoni ulice Dubašljanska (ispred poslovnog centra »Polje«),

- parkiralište u ulici Obala,

- parkiralište »Porat lučica«.

• Zona »2«

- parkiralište u zoni ulice Priko poja (iza poslovnog centra »Polje«),

- parkiralište »Lukobran«,

- parkiralište u ulici Kralja Tomislava,

- parkiralište u ulici Frana Supila,

- parkiralište u ulici Lina Bolmarčića,

- parkiralište u ulici Joakima Tončića,

- parkiralište »Ribarsko selo«,

- parkiralište »Put Haludova«,

- parkiralište »Porat«,

- parkiralište »Mihovilići«,

- parkiralište »Grič«,

- parkiralište u ulici Rova,

- parkiralište »Rova Mandrać«,

- parkiralište »Bogović crkva«.

• Parkiralište »Ježevo«

(2) U zonama »1« i »2« nema vremenskog ograničenja parkiranja. Minimalno vrijeme naplate parkiranja je 1 (slovima: jedan) sat.

(3) Parkiralište »Ježevo« u posebnom je režimu naplate koji je propisan u daljnjem tekstu ovih Općih uvjeta.

3. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 4.

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

(2) Ugovorom iz stavka 1. isključuje se obveza Organizatora parkiranja za čuvanje vozila i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 5.

(1) Korisnik javnog parkirališta čini povredu ovih Općih uvjeta ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu jasno uočljivo s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

b) ne prijavi parkiranje putem elektroničkih kanala (SMS, parking aplikacija) u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

c) nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu,

d) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

e) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

f) ne koristi parkiralište sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

g) koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

(2) Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Članak 6.

(1) Autobusi, kamioni, kamperi, odnosno sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima i vozilima s dodatkom za vuču moraju se parkirati isključivo na javnom parkiralištu »Ježevo«.

(2) Od odredbe iz stavka 1. ovog članka izuzeti su autobusi, kamioni i ostala teretna vozila koja imaju osigurano parkirno mjesto na privatnoj površini.

(3) Organizator parkiranja za vozila iz stavka 1. ovog članka može naplatiti naknadu za parkiranje sukladno broju označenih parkirnih mjesta na parkiralištu »Ježevo«.

(4) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica će temeljem plaćene i preuzete parkirališne karte za parkiranje autobusa na parkiralištu »Ježevo«, izdati posebno odobrenje za prometovanje i zaustavljanje autobusa na propisanim mjestima u Općini Malinska-Dubašnica.

4. POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE

Članak 7.

(1) Mjesečna povlaštena parkirna karta može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

(2) Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u vremenu od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine ima pravna i fizička osoba – obrtnik, koja koristi poslovni prostor na području Općine Malinska-Dubašnica što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe (obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

(3) Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u periodu od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine imaju vlasnici vozila s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica, što dokazuju osobnom iskaznicom ili potvrdom o prebivalištu te imaju vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na svoje ime ili imaju pravo korištenja vozila na svoje ime (ugovor o leasingu/najmu).

(4) Vlasniku vozila iz stavka (3) ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

(5) Fizičke osobe vlasnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koje nemaju mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu mogu ishoditi mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu. Uz zahtjev za izdavanjem mjesečne povlaštene parkirne karte potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, vlasnički list i valjanu prometnu dozvolu vozila.

(6) Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila za što je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu poslodavca o radnom odnosu i valjanu prometnu dozvolu.

(7) Mjesečna povlaštena parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Općini Malinska-Dubašnica.

Članak 8.

(1) Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

(2) Mjesečna povlaštena parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

(3) Mjesečna povlaštena parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

(4) Mjesečna povlaštena parkirna karta može se izdati u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, odnosno ona je zapis u sustavu. Mjesečna povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s takvom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na javnim parkiralištima u Zoni »2«.

(5) Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege, kao i ostala vozila javnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć, državni inspektorat i carina) ne plaćaju parkiranje.

Članak 9.

Osobe s invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarile pravo na znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na javnim površinama na mjestima rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti sukladno zakonu, a ukoliko su mjesta rezervirana odnosno obilježena s posebnim znakom pristupačnosti zauzeta, mogu parkirati na mjesta obilježena plavom bojom u Zonama »1« i »2«.

5. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

• RAZDOBLJE I VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA

Članak 10.

Naplata parkiranja na parkiralištima sa sezonskom naplatom iz članka 3. obavlja se od 1. travnja do 31. listopada, svaki dan uključujući nedjelje i blagdane, u vremenu od 8:00 sati do 23:00 sata.

• PARKIRNE KARTE

Članak 11.

(1) Korisnik parkirališta naknadu za parkiranje obavlja kupnjom:

o jednosatne ili višesatne parkirne karte (u daljnjem tekstu: satna karta),

o mjesečne povlaštene parkirne karte,

o dnevne karte,

o dnevne parkirne karte s nalogom (u daljnjem tekstu: DPK s nalogom).

(2) Prihod od karata iz ovog članka prihod je Organizatora parkiranja.

(3) Korisnik parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom koji učini povrede iz članka 5. stavak 1. ovih Općih uvjeta obvezan je platiti DPK s nalogom.

Članak 12.

(1) Parkirna karta za javno parkiralište sadrži sljedeće
podatke:

• skraćenu oznaku Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

• oznaku javnog parkirališta,

• serijski broj odnosno redni broj karte,

• datum izdavanja,

• obavijest o načinu isticanja parkirne karte,

• vrijeme početka parkiranja,

• vrijeme isteka parkirne karte.

(2) Kupljena parkirna karta vrijedi samo za onu zonu u kojoj je izdana.

Članak 13.

(1) Uplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu, putem mobilnog telefona, odnosno na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, odnosno od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

(2) Kupnja na automatu predstavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto s unutarnje strane vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

(3) Kupnja parkirne karte u elektroničkom obliku podrazumijeva plaćanje parkirne karte putem elektroničkih kanala (SMS, parking aplikacija) i dobivanje potvrde u elektroničkom obliku o plaćenoj parkirnoj karti.

(4) Dnevna karta vrijedi isključivo za tekući dan.

(5) DPK s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja iste od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja do istog vremena u prvom sljedećem danu (24 h) u kojem se naplaćuje parkiranje.

(6) Naplata DPK s nalogom podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu i njezino plaćanje putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.

(7) Iznimno naplata se vrši ručno i to isključivo na parkiralištu »Ježevo«.

Naplata satne karte ili dnevne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. Za ručnu naplatu koristi se fiskalna blagajna.

Članak 14.

(1) Visina naknade za parkiranje utvrđena je cjenikom usluga parkinga kojeg donosi Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika. U visinu naknade za parkiranje uključen je i porez na dodanu vrijednost.

(2) Organizator parkiranja na svojoj web stranici objavljuje cjenik usluga, obavijesti o vremenskom periodu naplate parkinga, zone parkiranja i druge obavijesti važne za Korisnika.

(3) U skladu s tehničkim mogućnostima izvod iz cjenika i druge obavijesti važne za Korisnika ističu se na svakom javnom parkiralištu na odgovarajući način.

Članak 15.

Organizator parkiranja može na zahtjev vlasnika ili korisnika hotela, hostela ili odmarališta na području Općine Malinska-Dubašnica u slučaju potrebe osigurati parkirna mjesta za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom na javnom parkiralištu pod istim uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

Članak 16.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registarske oznake vozila te ispisivanje DPK s nalogom.

Članak 17.

(1) DPK s nalogom izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad parkiranjem vozila, koji dnevnu kartu s nalogom pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

(2) Dostavljenu DPK s nalogom na način utvrđen u stavku 1. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje iste nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje iste.

(3) Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti DPK s nalogom u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga.

(4) Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 3. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

(5) Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP RH, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

(6) Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ovih Općih uvjeta, kao ni za njihovo otuđenje.

(7) Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik ili korisnik registriranog vozila.

(8) Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu po ishođenju prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti Opći uvjeti objavljeni u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 13/22.

KLASA: 363-04/23-01/01

URBROJ: 2142-8-01/1-23-13

Malinska, 21. travnja 2023.

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.

Direktor

Toni Kraljić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr