SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 13. Srijeda, 5. travnja 2023.
OPĆINA LOPAR

10.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17), članka 45. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske br. 5/21 i 33/22), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš općinski načelnik općine Lopar donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Lopar

Članak 1.

Općinski načelnik je dana 08. kolovoza 2022. donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lopar (dalje u tekstu: Plan) KLASA:024-03/22-01/17, URBROJ:2170-24-02-22-01.

Temeljem navedene odluke općina Lopar je provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da je za Plan potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku jer se ne može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na cjelovitost i očuvanje područja ekološke mreže.

 Članak 2.

Razlozi izrade Plana su slijedeći:

- Prostornim planom Primorsko-goranske županije je na području Općine Lopar u uvali Lopar planirana luka posebne namjene od značenja za Republiku Hrvatsku - luka nautičkog turizma - marina. Prostornim planom uređenja Općine Lopar određen je kopneni i morski dio marine, na način da je površina morskog dijela luke podijeljena u dvije zasebne cjeline (LN1 i LN2), od kojih cjelina LN2 nema pripadajući kopneni dio. Iz razloga povezivanja površina morskog dijela marine LN1 i LN2 u jedinstvenu prostorno-funkcionalnu cjelinu sa pripadajućim kopnenim dijelom, pokazala se potreba redefiniranja granice i površine marine te kapaciteta, a sve sukladno odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Također, izmještanjem površine morskog dijela marine LN2 sa sadašnje lokacije, oslobađa se morski dio koji je moguće odrediti kao rekreacijsku površinu na moru. U slučaju nemogućnosti objedinjavanja morskog dijela marine, dopušteno je izmještanje morskog dijela LN2 na drugu lokaciju unutar uvale Lopar.

- Prostornim planom uređenja Općine Lopar određene su površine sportsko-rekreacijske namjene izvan građevinskog područja - uređene plaže na kopnenom dijelu. Obzirom da je površina uređene plaže Prostornim planom Primorsko-goranske županije definirana kao jedinstvena funkcionalna cjelina koja se sastoji od kopnenog i vodnog dijela, potrebno je osim kopnenog dijela uređenih plaža odrediti i pripadajući morski dio. Također, potrebno je preispitati uvjete smještaja pomoćnih građevina unutar uređenih plaža na kopnenom odnosno morskom dijelu što uključuje i lociranje sidrišta unutar morskog dijela uređenih plaža u grafičkom i tekstualnom dijelu plana. Redefiniranje površina uređenih plaža (kopnenog i morskog dijela) kao i uvjeta gradnje pomoćnih građevina se radi s ciljem unapređenja standarda uređenih plaža.

- Tijekom provedbe Prostornog plana uređenja Općine Lopar utvrđene su nejasnoće po pitanju određivanja udaljenosti građevina od regulacijskog pravca i ostalih granica građevne čestice, te je II. Izmjenama i dopunama PPUO Lopar potrebno preispitati i po potrebi korigirati navedene udaljenosti za sve tipove (vrste) građevina. Prema potrebi dopušteno je preispitati i korigirati i druge uvjete gradnje sukladno zahtjevima Nositelja izrade.

- Na području Općine Lopar nalazi se postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na Livačini, međutim do njega nije osigurana javna pristupna cesta. Iz navedenog razloga je potrebno preispitati moguću trasu do uređaja i ugraditi je u plan.

- Obzirom na razvojne planove turističkih područja Livačina T11 i Rajska plaža T31, moguće je redefinirati granice/površine građevinskih područja za izdvojene namjene ugostiteljsko-turističke, uvjete gradnje te ostale uvjete za posrednu provedbu (smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja za predmetne zone).

 Članak 3.

Ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

Ciljevi i programska polazišta planiranja područja općine Lopar polaze od osiguranja preduvjeta za realizaciju zahvata od važnosti za općinu, poboljšanje kvalitete izgradnje u naselju i ostalim zonama na području općine kroz izmjenu pojedinih uvjeta gradnje, te poboljšanje komunalnih i drugih standarda življenja na cjelokupnom području. Također, cilj je olakšati i pojednostavniti primjenu te provedbu dokumenata prostornog uređenja. Kroz provedbu PPUO Lopar uočena je potreba za izmjenama sukladno potrebama koje su u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog i gospodarskog razvoja te uređenja prostora utvrđenih planom. Glavni ciljevi izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Lopar su noveliranje, ovim Planom već stvorenih pretpostavki za daljnji urbani, prometni, ekonomski i gospodarski razvoj općine Lopar.

Članak 4.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, općina Lopar zatražila je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska ul. 12, 51 000 Rijeka;

- Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, Riva 10, 51000 Rijeka;

- Javna ustanova zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka;

- Javna ustanova Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka;

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka;

- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Senj, Ul. Nikole Suzana 27, 53270 Senj;

- Županijska lučka uprava Rab, Obala Kralja Petra Krešimira IV/7, 51280 Rab

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar, Lopar, 51281 Lopar

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka;

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka

Svoje očitovanje dostavila su sljedeća tijela/osobe:

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska ul. 12, 51 000 Rijeka

Na temelju prethodnog mišljenja Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 352-03/22-02/836, URBROJ:517-12-2-3-2-22-8 od 14. prosinca 2022.) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranska županija (KLASA: 351-01/22-04/73, URBROJ:2170-03-08/3-22-15 od 16. prosinca 2022.) dalo je mišljenje da za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lopar potrebno je provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/22-04/55, URBROJ: 2170-03-08/2-22-5, Rijeka, 18. srpnja 2022 izdalo je mišljenje da bi za izradu Plana bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš obzirom da se područje Plana nalazi na području ekološke mreže HR1000033 Kvarnerski otoci – POP; HR3000468 Podmorje otoka Raba – POVS I HR2001359- POVR (s time da je HR3000468 Podmorje otoka Raba – POVS morsko).

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci ( KLASA:612-08/22-10/0314, URBROJ:532-05-02-11/11-23-4 od 18. siječnja 2023.) izdalo je mišljenje nije potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš ali da je potrebno ishoditi posebne uvjete zaštite kulturne baštine.

Svoje očitovanje nisu dostavile slijedeće institucije/osobe, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem općine Lopar da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

- Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, Riva 10, 51000 Rijeka;

- Javna ustanova zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka;

- Javna ustanova Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka;

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Ulica Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka;

- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Senj, Ul. Nikole Suzana 27, 53270 Senj;

- Županijska lučka uprava Rab, Obala Kralja Petra Krešimira IV/7, 51280 Rab

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar, Lopar, 51281 Lopar

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka;

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka

Članak 5.

Odluka kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sagledan je mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zaključeno da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu s obzirom da se područje Plana nalazi na području ekološke mreže HR1000033 Kvarnerski otoci – POP; HR3000468 Podmorje otoka Raba – POVS I HR2001359- POVR (s time da je HR3000468 Podmorje otoka Raba – POVS morsko) te bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 6.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana i dana 21. ožujka 2023. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (KLASA:351-01/23-04/13, URBROJ:2170-03-08/5-23-3).

Članak 7.

Općina Lopar informirati će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine“ broj 64/08), objavom na službenim stranicama općine Lopar.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/13

URBROJ: 2170-24-02-23-1

Lopar, 27. ožujka 2023.godine

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing.el.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2268&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr