SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

66.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o donošenju II. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2 (u daljnjem tekstu: Plan) koje je izradila tvrtka Planium d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2, koji se sastoji od:

KNJIGA I

A Tekstualni dio - Odredbe za provođenje

KNJIGA II

1. Obrazloženje

2. Mišljenja – smjernice

3. Izvješće o javnoj raspravi

4. Evidencija postupka

5. Sažetak za javnost

(2) Ovim Planom zadržavaju se svi postojeći kartografski prikaz.

(3) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine te je uvid u isti moguć u prostorijama Općine Vinodolske općine.

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

(1) U članku 25. stavku (1) alineji drugoj, u nastavku navoda, dodaje se tekst „za koje nisu doneseni posebni standardi“.

(2) U članku 25. stavak (2) u poglavlju „VELIČINA I IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKIH ČESTICA“, u svim navodima gdje se pojavljuju, brišu se riječi „školske“.

(3) U članku 25. stavak (2) u poglavlju „NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA“, u svim navodima gdje se pojavljuju, brišu se riječi „školske“.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Planom se za gradnju građevina za predškolski i školski odgoj propisuju uvjeti definirani Državnim pedagoškim standardima za predškolski i osnovnoškolski sustav odgoja.“

Članak 5.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Planom se za rekonstrukciju postojeće građevine osnovne škole u naselju Tribalj propisuju slijedeći uvjeti gradnje:

III. Oblik I veličina građevne čestice

 • Veličina građevne čestice je postojeća površina sastavljena od k.č. 5843/3, 5843/4 sve k.o. Belgrad na kojoj je smještena osnovna škola sa svojim pomoćnim sadržajima.

  2. Namjena građevine

 • Osnovna namjena građevine je osnovna škola.
 • Uz osnovnu namjenu formira se sportsko-rekreacijski sadržaj multifunkcionalne dvorane za potrebe škole i lokalnog stanovništva.

  3. Veličina građevine

 • Zadržava se postojeće gradnja školske građevine na k.č. 5843/3 i 5843/4 sve k.o. Belgrad i njenih pomoćnih sadržaja na k.č. 5843/3 k.o. Belgrad.
 • Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) k.č. 5843/4 k.o. Belgrad na kojoj se planira smještaj sportske dvorane iznosi iznosi 0,8.
 • Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi 1,6.
 • Najveći dopušteni broj etaža je postojeći.
 • Najveća ukupna visina osnovne škole i pomoćnih sadržaja je postojeća dok je visina sportske dvorane sukladna odabranoj konstrukciji, ali ne viša od sljemena postojeće građevine škole.

  4. Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

 • Na k.č. 5843/4 k.o. Belgrad smještaju se dva sadržaja: postojeći dio građevine škole i novoplanirana građevina sportske dvorane koja sa postojećom građevinom škole može činiti i jedinstvenu cjelinu.
 • Na k.č. 5843/3 k.o. Belgrad zadržava se postojeća gradnja dijela građevine škole i pomoćnih sadržaja.
 • Udaljenost građevine osnovne škole i svih njenih pomoćnih sadržaja od ruba građevne čestice je postojeća.
 • Izgradnja sportske dvorane moguća je na granici građevne čestice postojećeg nogometnog igrališta i k.č. 5843/3 k.o. Belgrad s tim da fasada građevine uz k.č. 5843/3 k.o. Belgrad nema otvora,
 • Udaljenost od ruba k.č. 5843/4 k.o. Belgrad sa sjeverozapadne strane uz postojeću nerazvrstanu prometnicu iznosi najmanje 1,5m.

  5. Uvjeti za oblikovanje građevine

 • Zadržava se arhitektonsko oblikovanje postojeće građevine škole.
 • Arhitektonsko oblikovanje novoformirane građevine sportske dvorane mora se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.
 • Krovište novoformirane građevine sportske dvorane može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje, te kolektore sunčeve energije.

  6. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

 • Hortikulturno uređenje – školski vrt uređuje se na k.č. 5843/3 k.o. Belgrad na način da najmanje 30% površine katastarske čestice mora biti hortikulturno uređeno.
 • Neizgrađeni dio k.č. 5843/4 k.o. Belgrad mora biti uređena površina za pješačko kretanje i prema mogućnostima zelenim površinama..
 • Parkiranje potrebno za novoformiranu građevinu sportske dvorane omogućiti u neposrednoj blizini građevne čestice na javnoj parkirališnoj površini.

  7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu

 • Pristup građevnoj čestici je kolni i postojeći.

  8. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na komunalne mreže i ostalu infrastrukturu

 • Građevine na k.č. 5483/3 i 5483/4 sve k.o. Belgrad moraju biti priključene na javne komunalne mreže i ostale infrastrukturne sustave sukladno poglavlju 5. ovih Odredbi.

  9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu

 • Mjere spreječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu provode se sukladno poglavlju 9. ovih Odredbi.“

  III. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 6.

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 024-02/22-01/14

  URBROJ: 2170-34-02-22-147

  Bribir, 22. prosinca 2022.

  Općinsko Vijeće Općine Vinodolske Općine

  Predsjednik Općinskog vijeća

  Dean Barac

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr