SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

79.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21, 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar na 13. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

- djelovanja sportskih klubova i udruga

- stručnog rada u sportu

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- poticanje i promicanje sporta

- sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

- materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta

- izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 403.962,00 EUR, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Upravni odjel za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 6.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 01. ožujka 2023. godine Upravnom odjelu za financije i komunalni odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 011-02/22-01/07

URBROJ: 2170-24-01-22-17

Lopar, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Lopar

Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=51281&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr