SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

60.

Na temelju članka 31. stavka 2. te članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19 i 144/20) te članka 36. i 36. a. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20.12.2022. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

O NAKNADI I DRUGIM PRIMANJIMA VIJEĆNIKA
I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Odluci o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/21) u članku 2. riječi: „600,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „80,00 eura“ .

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: „900,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „120,00 eura“.

U članku 3. stavku 2. riječi: „780,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „104,00 eura“.

Članak 3.

U članku 4. riječi: „130,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „18,00 eura“, a riječi: „170,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „23,00 eura“.

Članak 4.

Ove Odluka stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

KLASA: 024-04/22-02/0002

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 20.12.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr