SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

96.

Temeljem odredbe članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 126/19 i 17/20), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, dana 2. studenog 2022. godine donosi

POSLOVNIK

O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Stožer), pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama Stožera, donošenje odluka iz njegovog djelokruga rada, prava i dužnosti članova Stožera, te druga pitanja.

(2) Stožer je jedna od operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica koji kao stručno, operativno i koordinativno tijelo provodi mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Stožer obavlja poslove te provodi mjere i aktivnosti kojima se ostvaruje zaštita i spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sustav civilne zaštite i podzakonskih propisa donesenih za njegovu provedbu, ostalih zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuju pitanja zaštite i spašavanja i planskim i drugim dokumenata Općine Malinska-Dubašnica iz tog područja.

II. NAČIN RADA STOŽERA ZA VRIJEME REDOVNOG STANJA U PUNOM SASTAVU

Članak 3.

(1) Načelnik Stožera rukovodi radom Stožera.

(2) Za vrijeme redovnog stanja, Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti, koji se uglavnom odnose na fazu prevencije koja uključuje preventivne i planske aktivnosti u sustavu civilne zaštite, na redovnim sjednicama i djeluje u punom sastavu.

(3) Stožer održava sjednice u pravilu na svojoj stalnoj lokaciji u sjedištu Općine Malinska-Dubašnica, te se prema okolnostima slučaja može sastati i na drugim lokacijama o čemu odlučuje načelnik Stožera.

(4) Sjednice Stožera saziva i predlaže dnevni red načelnik Stožera a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik načelnika ili član Stožera kojeg odredi načelnik Stožera.

(5) Sjednice Stožera održavaju se prema potrebi te najmanje jedanput godišnje.

(6) Sjednice Stožera su javne, a javnost rada osigurava načelnik Stožera.

(7) Načelnik Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice Stožera kada to zahtjeva priroda pitanja koja se razmatraju.

Članak 4.

(1) Na sjednicama mora sudjelovati najmanje polovica svih članova Stožera.

(2) U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član Stožera dužan je obavijestiti načelnika Stožera najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

(3) U slučaju spriječenosti član Stožera može dostaviti pisano mišljenje o pitanjima koje su na dnevnom redu o čemu će načelnik Stožera upoznati članove ili poslati ovlaštenu zamjenu.

(4) U radu Stožera prema potrebi radi iznošenja stručnih mišljenja i prijedloga mogu sudjelovati: općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, pročelnik Općine Malinska-Dubašnica, predstavnici pravnih osoba od značaja za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica, predstavnici ostalih sudionika u sustavu civilne zaštite s viših razina

(Vlade RH, Ministarstva unutarnjih poslova kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite te drugih tijela državne uprave i drugih državnih tijela, oružanih snaga i policije te ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave); predstavnici drugih pravnih osoba, službi i udruga građana koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću; predstavnici inspekcijskih službi; stručnjaci iz pojedinih područja.

Članak 5.

(1) Stručni materijali i drugu dokumentaciju za Stožer pripremaju se u nadležnom Upravnom odjelu koji u svom djelokrugu rada ima poslove u vezi civilne zaštite.

(2) Zamjenik načelnika Stožera ili član Stožera kojeg ovlasti načelnik, osim o tehničkoj pripremi sjednica, sudjeluje u stručnoj obradi materijala za sjednice i pripremi odluka i zaključaka, te pomaže načelniku u vođenju sjednica.

Članak 6.

(1) Redovne sjednice Stožera sazivaju se dostavljanjem pisanog poziva s prijedlogom dnevnog reda koji se dostavlja u pravilu sedam dana prije održavanja sjednice elektronskom poštom.

(2) Sjednice Stožera mogu se sazvati i telefonom, faks porukom, odnosno na način predviđen Planom djelovanja Općine Malinska-Dubašnica ili na bilo koji drugi prikladan način.

Članak 7.

(1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

(2) Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati odnosno dopuniti na prijedlog načelnika ili pojedinog člana Stožera.

(3) Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, predlagatelj je dužan pripremiti i materijale za predloženu dopunu.

(4) Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama utvrđenog dnevnog reda.

(5) Uvodno usmeno izlaganje pojedine točke podnosi načelnik ili izvjestitelj određen u pripremi sjednice.

Članak 8.

(1) Stožer u svojem radu donosi odluke, zaključke, upute i druge akte iz svoje nadležnosti.

(2) Nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda načelnik daje na glasanje utvrđeni prijedlog odluke odnosno drugog akta.

(3) Na sjednicama Stožera odlučuje se javnim glasovanje većinom glasova nazočnih članova Stožera.

Članak 9.

(1) Na sjednicama Stožera vodi se skraćeni zapisnik u koji se unosi evidencija nazočnih, doneseni akti i druga važna pitanja sa sjednice Stožera.

(2) Zapisnik vodi osoba koju zaduži načelnik Stožera, a potpisuju ga načelnik ili zamjenik načelnika Stožera.

III. NAČIN RADA STOŽERA ZA VRIJEME IZVANREDNOG STANJA U UŽEM SASTAVU

Članak 10.

(1) Sukladno čl. 13 st. 1 Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (NN126/19 i 17/20), Stožer poslove iz svoje nadležnosti može obavljati u užem sastavu na izvanrednim sjednicama ili kontinuirano na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima za vrijeme izvanrednog stanja i to:

- u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu;

- u slučaju proglašenja velike nesreće i katastrofe na svom području.

(2) U takvim situacijama, kada se provode operativne mjere i aktivnosti u rasponu od ranog upozoravanja, pripravnosti do reagiranja (aktiviranja i mobiliziranja), prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima i ovisno o prirodi pojedine situacije, Stožer utvrđuje mjere i aktivnosti i usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne i ostalih sudionika u sustavu civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica s ciljem ublažavanja i otklanjanja nastalih posljedica.

(3) Načelnik Stožera određuje uži sastav i način rada Stožera.

(4) Načelnik Stožera može u rad Stožera kao pridružene članove, koji će olakšati provođenje mjera i aktivnosti te doprinijeti uspješnijem radu, odrediti:

- predstavnike iz redova operativnih snaga iz temeljnih operativnih snaga, predstavnika pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, imenovanih koordinatora na lokaciji, povjerenika civilne zaštite,

- pročelnika JUO Općine Malinska-Dubašnica i zaposlenike Općine Malinska-Dubašnica,

- stručnjake iz tijela javne vlasi, zdravstvenih i znanstvenih institucija, drugih pravnih

osoba, službi i udruga građana koji se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću.

Članak 11.

Kada se proglasi velika nesreća i katastrofa rukovođenje Stožerom preuzima općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 12.

(1) Na rad izvanrednih sjednica Stožera, prema okolnostima slučaja i mogućostima odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika kojima je uređen rad redovnih sjednica, a u slučaju nemogućnosti primjene istih, načelnik Stožera određuje način rada.

(2) Sjednice stožera, u slučaju potrebe mogu se održavati i on-line uz pridržavanje ostalih odrednica iz članka 3, 4, 7, 8 i 9.

(3) U izvanrednim okolnostima, kada je potrebna neposredno i hitno postupanje, odluke i zaključke na otklanjanju opasnosti ili u koordiniranju civilnom zaštitom, odluke i upute donosi načelnik ili zamjenik načelnika Stožera.

(4) U slučaju potrebe, izvješće o donesenim aktima i izvršenom, načelnik Stožera podnijet će članovima Stožera na prvoj redovnoj sjednici Stožera, kad to okolnosti dopuste.

Članak 13.

Nakon aktiviranja sustava civilne zaštite Stožer poduzima sljedeće mjere i aktivnosti:

- procjenjuje razvoj događaja i sukladno tome usmjerava snage i sredstva civilne zaštite na području na kojima je potrebno njihovo angažiranje i predlaže mjere i aktivnosti civilne zaštite koje treba poduzimati.

- priprema prijedloge o upotrebi i angažiranju svih snaga i sredstava civilne zaštite na zadaćama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koji su ugroženi ili nastradali zbog djelovanja velike nesreće i katastrofe na pogođenom području.

- putem načelnika obavlja poslove informiranja javnosti o provođenju mjera civilne zaštite.

IV. TROŠKOVI RADA STOŽERA

Članak 14.

(1) Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu
Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Pravo na naknadu za rad i stvarnih troškova članova Stožera za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite odgovarajućom primjenom zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuju pitanja troškova djelovanja operativnih snaga, ovisno o okolnostima slučaja posebnom odlukom utvrdit će općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica.

V. DODJELJIVANJE PRIZNANJA

Članak 15.

Stožer može općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica ili općinskom načelniku Općine Malinska-Dubašnica predložiti dodjelu priznanja pojedincima, tijelima i pravnim osobama koje su u tekućoj godini postigle izvanredne uspjehe u izvršavanju mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama PGŽ“.

KLASA: 810-01/21-01/4

URBROJ: 2170-26-03-04/5-22-12

Malinska, 2. studeni 2022.

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr