SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

89.

Na temelju članka 24. i 58. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 15.12.2022., donijelo je

ODLUKU

o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.

Novčana sredstva za naknade osobama iz članka 1. ove Odluke uključujući pripadajuće poreze i doprinose osiguravaju se u proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Naknade se isplaćuju tromjesečno.

Članak 3.

Članu Vijeća mjesnog odbora pripada naknada u visini od 20,00 EUR neto mjesečno za rad u vijeću mjesnog odbora.

Članak 4.

Članovi vijeća mjesnog odbora mogu se odreći prava na naknadu za rad dostavom pisane izjave Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica. Dana izjava se ne može povući.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadi članovima Vijeća mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije 35/05)

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 024-03/22-01/6

URBROJ: 2170-26-01-22-2

Malinska, 15.12.2022.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr