SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

83.

Na temelju odredbe članka i odredbe članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15.12.2022, donijelo je

ODLUKU

o lokalnim porezima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste lokalnih poreza u Općini Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina), visina stope poreza, nadležna porezna tijela i ostala mjerila za njihovo utvrđivanje i naplatu u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općina uvodi sljedeće poreze sukladno Zakonu:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor i

3. porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Utvrđuje se visina poreza na potrošnju po stopi od 3% koja se obračunava na osnovicu utvrđenu Zakonom.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 4.

Utvrđuje se visina poreza na kuće za odmor od:

1. 1,99 eura po četvornom metru korisne površine kuće koja se nalazi unutar područja naselja Malinska, Radići, Bogovići, Milčetići, Zidarići, Turčići, Vantačići, Porat i Sveti Vid-Miholjice i

2. 1,40 eura po četvornom metru korisne površine kuće koje se nalaze u ostalim područjima Općine Malinska-Dubašnica.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 5.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno općinsko tijelo odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 6.

Javnom površinom u smislu članka 7. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica odnosno površine kojima upravlja Općina Malinska- Dubašnica na kojima nadležno tijelo dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez odobrenja.

Članak 7.

Visina poreza zavisi o površini, namjeni i vremenu korištenja javne površine i iznosi:

a) dnevne tarife

1. za prodaju na štandovima 6,00 eura / m2

2. za uskladištenje materijala i roba ispred zgrada 1,50 eura / m2

3. za uskladištenje materijala i roba na ostalim slobodnim površinama 1,50 eura / m2

4. za obavljanje djelatnosti prometovanja turističkim vlakićem 15,00 eura

5. ambulantna prodaja 10,00 eura / površina

6. za ostale namjene 2,00 eura / m2

b) mjesečne tarife

1. za postavljanje kioska (prodaja tiska, lutrije i sl.) 80,00 eura / m2

2. za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (hoteli) 7,00 eura / m2

3. za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (restorani) 15,00 eura / m2

4. za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (ostali ugostiteljski objekti) 25,00 eura / m2

5. za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina 6,00 eura / m2

6. za uskladištenje materijala i roba ispred zgrada i na ostalim slobodnim površinama 500,00 eura na površini do 100 m2

7. za uskladištenje materijala i roba ispred zgrada i na ostalim slobodnim površinama 1.000,00 eura na površini od 100 m2 do 300 m2

8. za uskladištenje materijala i roba ispred zgrada i na ostalim slobodnim površinama 1.500,00 eura na površini većoj od 300 m2

c) godišnje tarife

1. za kioske (tisak, lutrija i sl.) 240,00 eura / m2

2. za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (hoteli) 20,00 eura / m2

3. za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (restorani) 45,00 eura / m2

4. za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata (ostali ugostiteljski objekti) 65,00 eura / m2

5. za postavljanje putokaza i reklama osim prometne i turističke signalizacije 60,00 eura / m2

6. za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina 10,00 eura / m2

7. za ostale namjene 60,00 eura / m2

8. za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad za kućanstva/fizičke osobe 80,00 eura/površina

9. za postavljanje montažnog objekta za smještaj tipskih posuda za otpad za korisnike pravne osobe i fizičke osobe - obrtnike 160,00 eura/površina

10. za korištenje javne površine poligona Autoškole, 1.500,00 eura/poligon

11. rezervirano parkirališno mjesto za fizičke osobe 75,00 eura/ parkirališno mjesto

12. rezervirano parkirališno mjesto za pravne osobe, fizičke osobe obrtnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost 150,00 eura/parkirališno mjesto

Korisnici javne površine za postavljene terase ispred ugostiteljskih objekata koji su u prethodnoj godini poslovali više od 9 mjeseci u kalendarskoj godini ostvaruju popust od 50% iznosa utvrđenog godišnjom tarifom iz stavka 1. ovog članka.

Popust iz stavka 2. ovog članka ostvaruje se na zahtjev korisnika uz dostavu dokaza nadležnog tijela kojim se potvrđuje da ugostitelj u objektu poslovao duže od 9 mjeseci.

Članak 8.

Odobrenje za korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem Odobrenja o zakupu javne površine prije početka korištenja dodijeljene površine.

Temeljem Odobrenja o zakupu javne površine Jedinstveni upravni odjel razrezuje porez na javne površine izdavanjem rješenja.

U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o zakupu javne površine po službenoj dužnosti.

Članak 9.

Porez na korištenje javne površine plaća se:

' u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza za iznose manje od 1.500,00 eura i

' u jednaka 2 mjesečna obroka za iznose poreza jednake ili više od 1.500,00 eura s time da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave rješenja i druga rata dospijeva 30 dana od roka za naplatu prve rate.

Iznimno, zbog izvanrednih okolnosti, Općinski načelnik može odobriti i drukčiji otplatni plan od navedenog u stavku 1. ovog članka, temeljem zahtjeva poreznog obveznika.

Članak 10.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe Općine Malinska-Dubašnica, za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općine Malinska-Dubašnica ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Od plaćanja poreza na korištenje javne površine oslobođene su neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane.

Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica prema odluci Općinskog načelnika.

Zbog objektivnih okolnosti koje su nastale u tijeku korištenja javne površine Općinski načelnik može odobriti smanjenje do 50% ukupnog zaduženja poreza.

VI. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

Članak 11.

Utvrđuje se Ministarstvo financija, Porezna uprava, kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak iz članka 3. ove Odluke.

Utvrđuje se Općine Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor iz članka 4. ove Odluke.

Utvrđuje se Općine Malinska-Dubašnica, Jedinstveni upravni odjel, kao nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na javne površine iz članka 5. do članka 10. ove Odluke

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

- Odluka o lokalnim porezima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18, 5/19, 23/20, 16/21, 13/22, 20/22),

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza započetih do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama važećih odluka.

Članak 13.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 410-01/22-01/1

URURBOJ: 2170-26-01-22-3

Malinska, 15.12.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr