SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
143

136.

Na temelju članka 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 27. srpnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 8. sjednici od 13. listopada 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za brodogradilišnu luku brodogradilišta
Smiljane i Đanija Jurića

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića (»Službene novine« broj 14/99 i 27/99) na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije u svezi promjene područja koje se daje u koncesiju i produženja koncesije, a sve sukladno »Studiji gospodarske opravdanosti za luku posebne namjene - brodogradilišnu luku Smiljane i Đanija Jurića u Klimnu s pokazateljima ulaganja« izrađenoj od tvrtke Project Management Consulting d.o.o. iz Rijeke u travnju 2003. godine stavci 5., 6. i 7. članka 1. mijenjaju se i glase:

»Pomorsko dobro koje obuhvaća kopno i more, a daje se u koncesiju smanjuje se, te se koordinate točaka na kopnu i moru iskazuju u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Katastarske čestice pomorskog dobra koje se daju u koncesiju su:

- čestice br.: 7322, 7324, 1074/186, 1074/303, 1074/296;

- dijelovi čestica br.: 1074/183, 1074/297, 1074/298, 1074/ 299, 1074/305, 699, 7323;,

sve k.o. Soline, katastarski plan broj lista 1.«

Nova ukupna površina kopna i mora koja se daje u koncesiju iznosi:

- kopneni dio koncesionirane površine 1.715 m2

- morski dio koncesionirane površine 6.283 m2


UKUPNO: 7.998 m2«

Članak 2.

U članku 4. broj »4« zamjenjuje se brojem »12«, te se na kraju rečenice umjesto točke stavlja zarez i dodaju riječi: »odnosno do 6. srpnja 2011. godine.«

Članak 3.

U članku 5., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz sljedećih dijelova:

a) stalni dio godišnje naknade u iznosu od 3 kn/m2 zauzete površine.

b) promjenjivi dio godišnje naknade u iznosu od 10rihoda Ovlaštenika koncesije.

Ovako utvrđena koncesijska naknada obračunava se od 1. ožujka 2004. godine.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje koncesijske naknade utvrđenu ovim člankom sukladno važećim zakonskim propisima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

Iza članka 5. Odluke dodaju se novi članci od 5.a do 5.d koji glase:

»Članak 5.a

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članka 2. i 7. Pravilnika o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 29/05) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji izrađeni geodetski elaborat radi obilježavanja pomorskog dobra, te provedbe elaborata u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.b

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.c

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.d

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 5.

Temeljem ove Odluke zaključit će se II. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku Brodogradilišta Smiljane i Đanija Jurića zaključenog 6. srpnja 1999. godine (Klasa: 022-04/99-03/ 16, Urbroj: 2170/01-21/99-8; Dodatak Ugovoru Klasa: 022- 04/99-03/30, Urbroj: 2170/01-21/99-8 od 16. prosinca 1999.).

Članak 6.

Ova Odluka prestaje vrijediti, ukoliko Ovlaštenik koncesije odbije potpisati II. Dodatak Ugovoru. Smatrat će se da je Ovlaštenik koncesije odbio potpisati predmetni Dodatak, ukoliko u roku od 30 dana od dana dostave ne potpiše i vrati predloženi tekst II. Dodatka Ugovora o koncesiji.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/22

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-8

Rijeka, 13. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr