SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
OPĆINA LOKVE
3B2 HTML

17.

Na osnovi članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 41. stavak 1. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 17. listopada 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o ustroju jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva jedinstveni upravni odjel Općine Lokve, te se utvrđuje njegovo ustrojstvo.

II. Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a naročito poslove:

- iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi, zdravstva i udruga,

- iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravni postupci iz oblasti komunalnog gospodarstva, pripreme zemljišta za izgradnju, provedbe komunalnog reda u skladu sa odlukama o komunalnom redu i mjerama za njezino provođenje, organiziran nadzor komunalnog reda putem komunalnog redara i njegovih ovlasti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu,

- iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja: uređenje naselja i stanovanja, zaštita okoliša - izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslova na donošenju prostornog plana uređenja Općine Lokve i provedba javne rasprave, predlaganja programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

- gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Lokve: priprema akata za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,

- vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Općine Lokve: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanja računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine Općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,

- opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme, investicijsko održavanje, poslovi ekonomata (poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga),

- unapređenja mjesne samouprave.

III. Način rada i upravljanja

Članak 3.

Unutrašnji ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutašnjem ustroju kojega donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Lokve.

Članak 4.

Radom jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve rukovodi pročelnik odjela.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje Općinsko vijeće na osnovi provedenog natječaja.

Uvjete za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje Općinsko vijeće Općine Lokve. Pročelnik odjela, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Lokve donosi pravilnik o unutrašnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata, analize, izvješća i druge radne materijale za Općinsko vijeće Općine Lokve, te njegova radna tijela.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire izvršenje općih akata Općinskog vijeća Općine Lokve, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, te za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, odnosno obavlja druge poslove koji su istome slijedom zakonskih propisa stavljene u djelokrug rada.

IV. Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad je odgovoran predsjedniku Općinskog vijeća Općine Lokve i Općinskom vijeću za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

V. Sredstva za rad

Članak 7.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Lokve, na osnovi složenosti programa rada za tekuću godinu i opsega poslova i zadataka.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Općinsko vijeće objavit će natječaj za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donijet će uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Lokve pravilnike koji su u njegovoj nadležnosti u roku od 20 dana od imenovanja na dužnost.

Klasa: 021-05 /05-01/ 40

Ur. broj: 2112-02-05-01-01

Lokve, 17. listopada 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Davorin Cenčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr