SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 43. Petak, 16. prosinca 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

247.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13–pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 14. sjednici održanoj 24. studenog i 8. prosinca 2022. godine donijela je

P L A N

savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2023. godini

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2023. godini sadrži popis općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, a prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

II.

U 2023. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u Tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 024-04/22-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-22-40

Rijeka, 8. prosinca 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2250&mjesto=00001&odluka=247
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr