SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

31.

Na temelju članka 62. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 28., točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 8. svibnja 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru
tvrtki »Zlatni otok« d.d. Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština (u daljnjem tekstu koncedent), na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 31. siječnja 2003. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog poglavarstva Grada Krka od 26. lipnja 2002. godine dodjeljuje tvrtki »Zlatni otok« d.d., Krk, Vršanska bb (u daljnjem tekstu koncesionar) koncesiju u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra otoka Krka, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Članak 2.

Koncesionaru se dodjeljuje koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk Grad donesenom od strane Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 45/99) za područje autokampa »Ježevac« u ukupnoj površini od 26.710 m2 kopnenog dijela i 11.743 m2 morskog dijela.

Područje pomorskog dobra iz članka 2., točke 1. ove Odluke definirano je Gauss-Kruegerovim koordinatama:

KOPNENI DIO

Broj točke

Y

X

1

5466302.236

4986036.393

2

5466313.548

4986055.236

3

5466325.033

4986056.130

4

5466367.501

4986055.507

5

5466370.100

4986068.653

6

5466393.363

4986067.595

7

5466417.537

4986086.035

8

5466437.291

4986116.788

9

5466447.563

4986133.161

10

5466461.289

4986124.215

11

5466483.431

4986150.521

12

5466500.489

4986145.168

13

5466528.389

4986171.419

14

5466562.657

4986189.710

15

5466559.259

4986203.644

16

5466575.231

4986207.854

17

5466622.787

4986271.012

18

5466640.678

4986275.436

19

5466643.445

4986264.247

20

5466650.618

4986266.787

21

5466694.085

4986279.372

22

5466718.693

4986278.593

23

5466741.282

4986280.908

24

5466763.759

4986294.393

25

5466796.031

4986369.950

26

5466825.345

4986363.572

MORSKI DIO

Točka

Y

X

A

5466390.39

4986024.82

B

5466425.87

4986004.42

C

5466475.94

4986061.16

D

5466509.43

4986073.56

E

5466594.67

4986152.83

F

5466646.18

4986150.14

G

5466686.98

4986179.25

H

5466707.94

4986221.37

I

5466772.08

4986241.61

J

5466771.86

4986251.46

Članak 3.

Koncedent daje na upotrebu / korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke koncesionaru, na vremensko razdoblje od 4 godine, počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sklopit će koncedent i koncesionar u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana njena donošenja.

Sastavni dio Ugovora o koncesiji je grafički dio Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk Grad (»Narodne novine« broj 45/99) s ucrtanim kopnenim i morskim dijelom pomorskog dobra.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 20.650,00 kuna s valutnom klauzulom što uz primjenu srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske na dan donošenja ove Odluke (1 EUR= 7,596 kuna) iznosi 2.718,53 EUR godišnje.

Koncesionar je dužan plaćati godišnju naknadu za koncesiju na žiroračun koncedenta br: 2300007-1800008005 u dva dijela:

- prvu godišnju naknadu za koncesiju - prvi dio u iznosu od 50 0 roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji, a preostalih 50 0 roku od 6 mjeseci od isteka roka za uplatu prvog dijela,

- preostale godišnje naknade za koncesiju, prvi dio u iznosu od 50 0o kraja lipnja, preostalih 50 0o kraja listopada tekuće godine.

Godišnja naknada utvrđena u stavku 1. ovog članka može se jednokratno smanjiti u visini do 50 0znosa koncesije ako je koncesionar nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, izvršio znatna ulaganja u uređenje morske plaže za koju je dobio koncesiju.

Odluku o umanjenju godišnje naknade donosi Županijsko poglavarstvo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija.

Ukoliko koncesionar za plažu autokampa »Ježevac« dobije Plavu zastavu, godišnja koncesijska naknada umanjit će se u ukupnom iznosu od 15 a račun drugog dijela godišnje naknade za koncesiju.

Koncesionaru se ne dozvoljava naplaćivanje ulaza na plažu.

Koncesionaru se dozvoljava da plažu propisno označi i ogradi na primjeren način, a što će se urediti Ugovorom o koncesiji.

Godišnja naknada iz stavka 1. ovog članka vrijedi za prve dvije godine trajanja koncesije.

Članak 5.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan ispitivati kakvoću mora na plaži autokampa »Ježevac« u skladu s Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama »Narodne novine« broj 33/ 96) i podatke o kakvoći mora istaknuti na vidnom mjestu na plaži.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na morskim plažama, te sprečavanja onečišćenja mora.

Članak 6.

Na dijelu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke dozvoljava se obavljanje sportsko-rekreativnih (ne uključujući plovila na motorni i vodeno-mlazni pogon) i ugostiteljsko- turističkih djelatnosti.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3., stavak 1. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati koncedentu na slobodno raspolaganje.

Članak 7.

Koncesionar nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja koncedenta.

Koncesionar je dužan osigurati da treće osobe s kojima stupa u pravne odnose s obzirom na dobivenu koncesiju ne upotrebljavaju i/ili koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima mu je data koncesija.

Članak 8.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih obvezujućih pravnih normi Pomorskog zakonika (glava II. - »KONCESIJE« i glava III. »RED NA POMORSKOM DOBRU«), te posebnih uvjeta o korištenju pomorskog dobra na osnovi Odluke koncedenta koji će se ugraditi u odredbe Ugovora o koncesiji.

Članak 9.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje koncedentu u stanju u kojem ga je dobio od koncedenta, što će biti precizirano Ugovorom o koncesiji.

Članak 10.

Pravo upravnog i inspekcijskog nadzora nad koncesijom iz ove Odluke ima Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili od njega ovlašteno tijelo na području Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Nesuglasja između koncedenta i koncesionara nastala zbog neispunjenja obveza ili prekoračenja ovlasti utvrđenih ovom Odlukom o koncesiji pokušat će se riješiti sporazumno. Ako se dogovor ne postigne, za rješenje spora nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/21

Ur.broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 8. svibnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr