SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD VRBOVSKO
60

31.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 4. listopada 2005. godine, donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak podjele stipendija te prava i obveze korisnika stipendija na području Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) svojom odlukom za svaku školsku, odnosno akademsku godinu određuje vrstu deficitarnih zanimanja koja će stipendirati.

Članak 3.

Poglavarstvo za svaku školsku odnosno akademsku godinu posebno, donosi odluku o :

- ukupnom broju učeničkih odnosno studentskih stipendija koje će dodijeliti,

- broju stipendija koje će se dodijeliti kandidatima (učenicima i studentima) koji se obrazuju za deficitarna zanimanja,

- mjesečnom iznosu učeničke odnosno studentske stipendije.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVE I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da su redoviti učenici srednje škole ili studenti sa prebivalištem na području grada Vrbovskog,

- da im prosječni ukupni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 150 posto neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju :

- učenici koji se školuju izvan područja Grada za programe koji se organiziraju, izvode u srednjoj školi u Moravicama,

- učenici i studenti koji su korisnici kredita ili stipendije po drugoj osnovi,

- studenti upisani u prvu godinu studija.

Članak 6.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

a) za učenike:

- socijalni status,

- obrazovanje za deficitarna zanimanja,

- postignuti izvanškolski rezultati i umjetnički rad tijekom školovanja na službenim natjecanjima,

- specifične okolnosti.

b) za studente:

- socijalni status obitelji,

- obrazovanje za deficitarna zanimanja,

- znanstveno-stručni im umjetnički rad i rezultati tijekom školovanja,

- specifične okolnosti.

Članak 7.

Socijalni status kandidata boduje se na sljedeći način:

1. ako prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos 100 posto neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske 2 boda

2. ako prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne iznosi od 100 do 150 posto neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske 1 bod

3. ako je kandidat dijete poginulog branitelja ili stopostotnog invalida Domovinskog rata 3 boda

4. ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje, pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja, pravo na doplatak za pomoć i njegu ili prima dječji doplatak za kandidata 1 bod

5. ako je dijete samohranog roditelja ili dijete bez roditelja 2 boda

6. ako je roditelj nezaposlen i prima naknadu za nezaposlene (po roditelju) 1 bod

7. ako je kandidat sudionik Domovinskog rata, dijete hrvatskog branitelja, invalid ili dijete invalida 2 boda.

Članak 8.

Kandidati koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ostvaruju 15 bodova.

Članak 9.

Izvanškolski rezultati i uspjeh na natjecanjima u prethodne dvije godine školovanja boduju se na sljedeći način:

- za osvojeno prvo do trećeg mjesta na županijskom natjecanju 1 bod

- za osvojeno prvo do desetog mjesta na državnom natjecanju 3 boda

- za zapažen uspjeh na međunarodnom natjecanju 5 bodova

- za objavljen rad u domaćoj ili inozemnoj publikaciji, sudjelovanje u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu 4 boda.

Po ovom kriteriju bodovi se ne zbrajaju već se uzimaju u obzir za kandidata najpovoljniji bodovi.

Članak 10.

S osnova specifičnih okolnosti kandidati koji imaju brata ili sestru na redovitom školovanju izvan mjesta prebivališta imaju pravo na 1 bod.

Članak 11.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu sa većim prosjekom ocjena na dvije ili više decimala.

Ukoliko se na natječaj ne javi dovoljan broj kandidata za deficitarna zanimanja, stipendije će se dodijeliti preostalim kandidatima, koji se obrazuju za ostala zanimanja koja nisu utvrđena kao deficitarna, prema njihovom redoslijedu na rang listi kandidata.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 12.

Stipendije se dodjeljuju na osnovi javnog natječaja kojeg raspisuje Poglavarstvo početkom školske /akademske godine.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

Provedbu natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se javili na natječaj, vodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje Poglavarstvo na vrijeme od četiri godine odnosno do isteka mandata Poglavarstva koje ga je imenovalo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 13.

Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu molbi, dužni su uz molbu za dodjelu stipendije priložiti:

a) domovnicu,

b) potvrdu o prebivalištu,

c) uvjerenje o redovitom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

d) izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,

e) uvjerenje o prihodima obitelji (potvrda o plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, naknadi za nezaposlenost i dr. za razdoblje od prethodna tri mjeseca),

f) dokaze (preslike rješenja, potvrde i sl.) o ispunjavanju ostalih socijalnih uvjeta iz članka 7. ove Odluke,

g) dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagrada i priznanjima, objavljenom radu u domaćoj i inozemnoj publikaciji, sudjelovanju u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu,

h) izjavu da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju,

i) potvrdu o bratu ili sestri koja se školuje izvan mjesta prebivališta,

j) presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnjoj godini školovanja za učenike, a za studente prijepis ocjena prethodne godine studija,

k) druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata.

Članak 14.

Na temelju pristiglih molbi i kriterija utvrđenih ovom Odlukom Povjerenstvo u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, utvrđuje prijedlog zasebnih rang lista kandidata, i to:

- prijedlog rang-liste za učenike srednje škole,

- prijedlog rang-liste za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja,

- prijedlog rang-liste za ostale studente.

Prijedlozi rang-lista objavljuju se na oglasnoj ploči Grada, Goranska 1, Vrbovsko.

Svaki kandidat može u roku od osam dana od dana objave prijedloga rang-lista podnijeti pismeni prigovor Povjerenstvu.

Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka Povjerenstva o prigovoru je konačna.

Članak 15.

Odluku o dodjeli stipendija na temelju utvrđenih rang-lista kandidata donosi Poglavarstvo.

Članak 16.

Međusobna prava i obveze između kandidata kojem je odobrena stipendija i Grada uređuju se ugovorom.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 17.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa propisan statutom obrazovne ustanove, a za studente dodiplomskog studija najviše za još jednu godinu apsolventskog staža.

Stipendija se isplaćuje tijekom cijele školske /akademske godine.

Članak 18.

Korisniku stipendije pravo na stipendiju prestaje:

1. po isteku godine dana po odslušanim predavanjima završnog semestra, odnosno završetkom školovanja,

2. ako učenik ili student u predviđenom roku ne podnese potvrdu o upisu u naredni razred, odnosno godinu studija (rok za učenike je 15. rujna, rok za studente 15. studenoga tekuće godine),

3. samovoljnim prekidom školovanja.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije iz točke 1. i 3. ovog članka obavijestit Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog radi prekida isplate stipendije.

Ukoliko korisnik stipendije ne dostavi potvrdu iz točke 2. ovog članka isplata stipendije prekida se automatski.

Članak 19.

U slučaju prekida isplate stipendije zbog razloga iz točke 2. i 3. stavka 1. članka 18. ove Odluke, gubi se pravo na ponovnu dodjelu stipendije i nastupa obveza vraćanja cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije u roku od šest mjeseci od prekida isplate stipendije.

Korisniku stipendije kod kojeg je došlo do prekida isplate zbog razloga iz točke 2. i 3. stavka 1. članka 18. ove Odluke, može se na njegov zahtjev odgoditi obveza vraćanja stipendije do završetka redovitog školovanja.

O opravdanosti zahtjeva za odgodu vraćanja stipendije odlučuje Poglavarstvo.

Članak 20.

Korisnik stipendije učenik koji je tijekom školovanja ostvario prosjek ocjena 4,51, a student ako završi studij do kraja apsolventskog roka kojeg propisuje visokoškolska ustanova, nije dužan vraćati primljenu stipendiju.

Korisnik stipendije učenik koji tijekom školovanja ostvari prosjek ocjena niži od 4.51, student koji ne diplomira do kraja apsolventskog roka kojeg propisuje visokoškolska ustanova, te student koji se ne zaposli na području Grada Vrbovskog dužan je vratiti 500rimljenog iznosa stipendije.

Članak 21.

Obveza vraćanja stipendije dospijeva šest mjeseci po završetku redovitog obrazovanja. Stipendija se vraća u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana, a visina mjesečnog obroka razmjerna je iznosu kredita koji se vraća.

Ukoliko nastupe opravdane okolnosti (nastavak prekinutog školovanja, nemogućnost zapošljavanja, bolest, odsluženje vojne obveze i sl.) zbog kojih korisnik stipendije ne može vraćati stipendiju, dužan je podnijeti pismeni zahtjev Poglavarstvu uz predočenje dokaza, da mu se odgodi ili produži rok otplate stipendije.

Članak 22.

Korisnik stipendije dužan je zaposliti se na području Grada Vrbovskog i u radnom odnosu biti barem u dvostrukom trajanju vremena u kojem je koristio stipendiju.

Korisnik stipendije koji se po završetku školovanja ne zaposli na području Grada Vrbovskog ili napusti područje Grada Vrbovskog prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka, obvezan je vratiti stipendiju u jednokratnom iznosu.

Ukoliko je korisnik stipendije prisiljen napustiti područje Grada Vrbovskog zbog nemogućnosti zapošljavanja na području Grada Vrbovskog, može podnijeti pismeni zahtjev Poglavarstvu da mu se odobri obročna otplata stipendije.

Odredbe stavka 1. i 2. ove Odluke ne odnose se na korisnike učeničkih stipendija.

Članak 23.

Grad može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija ukoliko zbog nastupa izvanrednih okolnosti u financiranju više nije u stanju osiguravati sredstva potrebna za isplatu stipendija.

U roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka za prekid isplate stipendija, jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog dužan je o tome obavijestiti korisnike stipendije.

Po prestanku problema u financiranju Grad će nastaviti s isplatom stipendija, a ovisno o mogućnostima isplatit će i zaostale rate.

Članak 24.

Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog vodi evidenciju odobrenih stipendija, vrši njihovu isplatu i prati obveze vraćanja stipendija.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Odredbe ove Odluke ne odnose na korisnike studentskih stipendija koji su pravo na kredit odnosno stipendiju ostvarili temeljem Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (»Službene novine« broj 22/94., 25/95. i 9/97.) ili Odluke o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« broj 11/99., 22/03., 34/04. i 46/04.).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« broj 11/99, 22/03, 34/04 i 46/04).

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 604-02/05-01-21

Ur. broj: 2193-01-01/05-1

Vrbovsko, 4. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr