SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 42. Utorak, 13. prosinca 2022.
OPĆINA PUNAT

70.

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22) po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Punat, Općinsko vijeće Općine Punat na 11. sjednici održanoj dana 25. studenog 2022. godine donosi

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova za određene vrste građevina na određenom području Općine Punat za vrijeme trajanja turističke sezone te se određuje vrijeme i kalendarsko razdoblje u 2023. godini za koje vrijedi privremena zabrana izvođenja radova, građevinski radovi čije izvođenje je dopušteno te nadzor nad provođenjem odluke.

Članak 2.

Pod građevinskim radovima, koji se u smislu ove Odluke zabranjuju, smatraju se svi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina.

Zabrana radova ne odnosi se na radove navedene u članku 132. stavku 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Članak 3.

Zabranjuje se izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Punat u zonama koje su definirane Prostornim planom uređenja Općine Punat (PPUO Punat – „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/08, 30/10, 14/15, 30/18 i 10/21) kao zone obuhvata:

1. UPU 1 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T1 – Kanajt,

2. UPU 2 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene LN - Marina Punat i poslovne namjene K3 - Brodogradilište Punat,

3. UPU 3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat,

4. UPU 4 - građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene R 6a,

5. UPU 6 - građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R 6b,

6. UPU 8 - građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene T2 b/T 3b s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R 6d,

7. UPU 9 - građevinsko područje naselja N2-Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a,

8. ostala područja koja su udaljena manje od 100 metara od granica područja zona iz prethodnih točaka ovog članka.

Zabranjuje se izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine u vremenskom razdoblju:

u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2023. godine u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Zabrana izvođenja građevinskih radova odnosi se na gradnju građevina iz skupina 2a, 2b, 3a i 3b određenih člankom 4. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dok se u zonama na koje se ne odnosi zabrana izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine dozvoljava gradnja građevina svih skupina (1., 2 a, 2 b, 3 a i 3 b. određenih člankom 4. važećeg Zakona o gradnji).

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, privremeno se mogu izvoditi nužni zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine:

- kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te imovinu veće vrijednosti te

- u svrhu provođenja Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku K.K.02.1.1.01.0020.

Članak 5.

Za nadzor provedbe ove Odluke nadležan je komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

U obavljanju nadzora komunalni redar postupa po odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13 i 115/18) i Naputku o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari („Narodne novine“ broj 23/18).

Članak 6.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

 

 

 

KLASA:024-05/22-01/7

URBROJ:2170-31-01-22-20

U Puntu, 25. studenog 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2249&mjesto=51521&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr