SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 36/22) općinski načelnik Općine Punat donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama
Pravilnika o pravima iz službe službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o pravima iz službe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/21) u članku 27. stavku 1. broj: „85“ zamjenjuje se brojem: “80“.

Članak 2.

Iza članka 27. dodaje se članak 27a. koji glasi:

“Članak 27.a

Službeniku priprada pravo na isplatu novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane do visine neoporezivog iznosa utvrđenog poreznim propisima.

Odluku o visini novčane paušalne naknade sukladno oganičenju iz stavka 1. ovog članka za svaku kalendarsku godinu, sukladno proračunskim sredstvima donosi općinski načelnik.”

Članak 3.

U članku 33. broj: “2,00“ zamjenjuje se brojem:“3,00“.

Članak 4.

U članku 37. stavku 1. riječ: “neprekidni“ zamjenjuje se riječju: “ostvareni“.

Stavak 2. briše se.

Članak 5.

U članku 38. stavku 1. iza riječi: „iznosu“ dodaju se riječi: “do visine neoporezivog iznosa utvrđenog poreznim propisima.“, a riječi: „od 600,00 kn“ brišu se.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Odluku o visini dara sukladno oganičenju iz stavka 1. ovog članka za svaku kalendarsku godinu, sukladno proračunskim sredstvima donosi općinski načelnik.“

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 110-03/21-01/1

URBROJ: 2170-31-02/01-22-2

Punat, 14. studenog 2022.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51521&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr