SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

62.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), po prethodno pribavljenom mišljenju Turstičke zajednice Općine Lopar od 22. studenog 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Lopar na 12. sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Općine Lopar za 2023. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova odnosno određuju vrste radova, vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te provođenje nadzora.

II. VRSTE RADOVA KOJI SE PRIVREMENO ZABRANJUJU I GRAĐEVINE NA KOJE SE ZABRANA ODNOSI

Članak 2.

Građevinski radovi koji se u smislu ove Odluke zabranjuju smatraju se zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Građevine na koje se zabrana radova iz stavka 1. ove Odluke odnosi su građevine razvrstane u skupine i to:

- 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;

- 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti;

- 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m2, za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

III. PODRUČJA ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

Područja privremene zabrane izvođenja građevinskih radova su sljedeća:

- Izvođenje građevinskih radova zabranjuje se na cijelom području Općine Lopar.

IV. KALENDARSKO RAZDOBLJE I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE

Članak 4.

Razdoblje kalendarske godine na koje se primjenjuje zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke je od 20. svibnja do 23. rujna 2023. godine u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

V. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 5.

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu,

Za ove izuzetke od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova investitor nije u obvezi podnijeti zahtjev za odobrenje izvođenja građevinskih radova.

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 6.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Upravni odjel za financije i komunalni sustav Općine Lopar, komunalno redarstvo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 0l . siječnja 2023. godine.

 

 

 

 

 

KLASA: 011-02/22-01/06

URBROJ: 2170-24-01-22-01

Lopar, 30. studenog 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51281&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr