SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 33. Utorak, 25. listopada 2022.
OPĆINA LOPAR

52.

Na temelju članka 35. točke 4. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 19. listopada 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, nazivi i djelokrug općinske uprave Općine Lopar.

(2) Općinsku upravu Općine Lopar čine upravna tijela Općine Lopar (upravni odjeli).

Članak 2.

(1) Upravna tijela općinske uprave ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji su u neposrednoj vezi s ostvarivanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina), sukladno rasporedu i opsegu poslova te prema srodnosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova.

(2) Upravna tijela, obavljajući upravne i stručne poslove, neposredno izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena te obavljaju i druge poslove u skladu s propisima.

(3) Upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svog djelokruga.

(4) Unutar upravnih tijela mogu se ustrojavati odsjeci, službe i odjeljci kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

(5) Ustrojstvene jedinice se ustrojavaju Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 3.

(1) Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela općinske uprave, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela općinske uprave uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu, kojeg donosi Općinski načelnik, na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

(2) Opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u općinskoj upravi Općine Lopar donosi Općinski načelnik, osim ako zakonom i Statutom Općine Lopar nije drukčije propisano.

Članak 4.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 5.

Općinski načelnik nadzire rad upravnih tijela te usmjerava njihovo djelovanje u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga i drugih poslova iz njihove nadležnosti.

II. UPRAVNA TIJELA OPĆINSKE UPRAVE I NJIHOV DJELOKRUG

Članak 6.

Upravna tijela općinske uprave Općine Lopar su:

1. Upravni odjel za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za financije i komunalni sustav

Članak 7.

U Upravnom odjelu za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

- Odsjek za opće poslove i investicije

- Odsjek za prostorno planiranje i gospodarstvo

- Odsjek za društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za financije i komunalni sustav kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

- Odsjek za financije

- Odsjek za komunalni sustav

Članak 8.

U Upravnom odjelu za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti u Odsjeku za opće poslove i investicije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- izradu akata koje donosi općinski načelnik,

- pripremu prijedloga akata i izradu akata koje donosi općinsko vijeće te ostale poslove vezane za radna tijela, općinsko vijeće, održavanje sjednica, donošenje zaključaka i zapisnika s istih sastanaka,

- obavljanje uredskih poslova za potrebe Općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća,

- skrb o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza općinskog načelnika te predsjednika općinskog vijeća, kao i o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju istih,

- poslove odnosa s javnošću,

- vođenje sudskih i upravnih postupaka u kojima sudjeluje Općina,

- poslove javne nabave,

- praćenje i vođenje poslova u domeni koncesija na pomorskom dobru, te upravljanja i održavanja pomorskog dobra,

- poslove prijema i otpreme pošte, arhiviranja akata i drugih spisa te čuvanje arhivskog gradiva,

- skrb o rasporedu korištenja radnih prostorija, službenih automobila, telefona te reprezentativnim potrebama Općine,

- izradu ili koordiniranje aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Općine,

- stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u općinskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa,

- poslove u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Općinu,

- poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Općine te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave,

- poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet) te osiguravanja sigurnost i zaštitu podataka,

- imovinsko pravne poslove vezane uz nekretnine,

- investicijsko održavanje imovine Općine,

- poslove osiguranja imovine,

- poslove čišćenja prostorija Općine i racionalnog korištenja poslovnog prostora općinske uprave,

- izradu prijedloga izgradnje, odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje pravo na stan ostvaruju temeljem zakonskih propisa,

- priprema i vodi sve veće investicije te one koje nisu u nadležnosti Upravnog odjela za komunalni sustav,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Općinskog načelnika i općinskog vijeća,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Lopar.

U Upravnom odjelu za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti u Odsjeku za prostorno planiranje i gospodarstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja na području Općine,

- sudjelovanja u radu povjerenstva i komisija Općinskog vijeća u svezi s prostornim planiranjem i zaštitom okoliša,

- poticanje i organizaciju rasprava, izrade studija i analiza radi utvrđivanja politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima Općine kroz urbanističko planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

- organizaciju i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora,

- vođenje investicija izvan komunalnog gospodarstva,

- suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Općine i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Općine i susjednih jedinica lokalne samouprave,

- poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,

- izradu elaborata za osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih i turističkih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području Općine,

- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i aktivnosti vezanih uz razvitak gospodarstva i turizma,

- suradnju i sudjelovanje u izradi programa i elaborata kojima se rješavaju problemi i planiraju aktivnosti u gospodarstvu, turizmu i poduzetništvu, s drugim tijelima uprave i institucijama (nadležna ministarstva, županijski odjeli, gospodarska obrtnička komora, turistička zajednica, trgovačka društva, fakulteti i sl.),

- identifikaciju, komunikaciju i pomoć postojećim i novim poduzetnicima u realizaciji pojedinih programa,

- poslove ugovaranja dezinsekcije i deratizacije, poslove protupožarne zaštite i civilne zaštite,

- suradnja s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,

- izradu prijedloga namjene slobodnih poslovnih prostora i promjene namjene poslovnih prostora na području turizma i gospodarstva,

- pripremu prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te drugih poslova po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Lopar.

U Upravnom odjelu za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti u Odsjeku za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- kratkoročno i dugoročno planiranje, usklađivanje i osiguravanje planova u djelatnostima kojima se osigurava zadovoljavanje javnih potreba stanovnika Općine (predškolski odgoj i naobrazba, kultura, sport i tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, obrazovanje),

- izradu prijedloga godišnjih planova i programa na području predškolskog i školskog odgoja, kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, te udruga općenito,

- praćenje i nadzor nad radom ustanova s područja javnih potreba kojih je Općina osnivač ili jedan od osnivača,

- utvrđivanje zajedničkih kriterija glede standarda usluga, standarda troškova i cijene pojedinih programa iz djelatnosti koje čine javne potrebe,

- predlaganje financiranja i sponzoriranja te drugih vrsta podrške projektima i programa na području javnih potreba,

- predlaganje odluka i kriterija radi financiranja učeničkih, studentskih i poslijediplomskih potreba kroz kreditiranje ili stipendiranje,

- donošenje pojedinačnih akata na području socijalne skrbi i kontrola provedbe istih,

- praćenje rada i potreba udruga unutar programa javnih potreba Općine,

- vođenje brige o korištenju i održavanju te dodjeli objekata koji su u vlasništvu Općine te predlaganje mjera i načina korištenja, davanja u zakup i sl. za potrebe društvenih djelatnosti i ustanova s područja javnih potreba kojih je Općina osnivač ili jedan od osnivača,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Općinskog načelnika i općinskog vijeća,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Lopar.

Članak 9.

U Upravnom odjelu za financije i komunalni sustav u Odsjeku za financije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- pripremu i izvršenje proračuna,

- razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općinu te poduzimanje mjera naplate (opomene, prisilna naplata, utuživanje, kompenzacija, cesije i sl.),

- praćenje naplate svih ostalih prihoda proračuna,

- praćenje propisa iz područja javnih prihoda i izdataka iz oblasti financijskog poslovanja, knjigovodstva, izrade prijedloga odluka i drugih podzakonskih akata iz navedenih područja,

- poslove knjigovodstva, prihoda i izdataka proračuna, knjigovodstvene evidencije zaduženja i naplate prihoda, jedinstvene i pojedinačne evidencije svih izdataka proračuna,

- izradu godišnjih i polugodišnjih izvješća i izvješća o izvršenju proračuna i pratećih dokumenata,

- izradu svih stručnih analiza i informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,

- poslove namjene korištenja proračunskih sredstava,

- poslove financijskog praćenja investicija Općine,

- evidenciju svih ugovora te praćenje i osiguranje njihova izvršenja,

- poslove likvidature, platnog prometa i blagajničkog poslovanja

- evidencija putnih naloga,

- organizaciju poslova na popisu imovine,

- poslove osiguranja službenika i namještenika,

- obračun i isplata plaća i drugih dohodaka,

- nadzor nad proračunskim korisnicima,

- suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku,

- pripreme prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Općinskog načelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Lopar.

Odsjek za financije može poslove iz stavka 1. ovog članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz Proračuna Općine.

U Upravnom odjelu za financije i komunalni sustav u Odsjeku za komunalni sustav obavljaju se poslovi koji se odnose na:

- upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja i održavanja naselja, vodoopskrbe i odvodnje, održavanja javnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti,

- koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,

- pripremu i provođenje programa održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- poslove prometnog redarstva,

- koordinaciju poslova komunalnih društava Općine za obavljanje komunalnih poslova,

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti,

- izradu prijedloga godišnjih planova i vođenje projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture,

- utvrđivanje zajedničkih kriterija glede organizacije, standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga,

- kontrolu i praćenje izvršenih komunalnih usluga, ostvarenih troškova i cijena,

- poslove komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu nad provođenjem propisa Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njihovih tijela, a prvenstveno se odnose na kontrolu i sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda,

- ugovaranje zajedničkog upravljanja zgradom u mješovitom vlasništvu,

- ugovaranje obveza za okoliš u slučajevima mješovitog vlasništva nad zgradom,

- poslove u svezi upravljanja i raspolaganja javnim površinama,

- poslove u svezi komunalne naknade (prikupljanje podataka, izdavanje rješenja),

- poslove u svezi komunalnog doprinosa (prikupljanje podataka, izdavanje rješenja),

- poslove u svezi izgradnje, održavanja, opremanja i upravljanja objektima zajedničke komunalne potrošnje (javna rasvjeta, uređenje zelenih površina, javnih prometnih površina, mora i plaža),

- poslove održavanja javnih WC-a, održavanja fontana, održavanje groblja, prigodne iluminacije i dekoracija, održavanje urbane opreme, održavanje autobusnih čekaonica, sanaciju divljih deponija,

- uređenje prometa na području Općine,

- koordinacija s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),

- pripremu prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik i općinsko vijeće,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Lopar.

III. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 10.

(1) Poslove u upravnim tijelima Općine obavljaju službenici i namještenici.

(2) Službenici obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine te opće, administrativne, financijske, računovodstvene i druge stručne poslove u općinskoj upravi.

(3) Namještenici obavljaju pomoćne i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga rada općinske uprave.

Članak 11.

(1) Radom upravnog tijela upravlja pročelnik.

(2) Pročelnika upravnog tijela imenuje Općinski načelnik na način propisan zakonom.

(3) U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Općinski načelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto imenovati privremenog pročelnika.

(4) Općinski načelnik može u svako doba opozvati imenovanje privremenog pročelnika.

(5) U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Zatečeni pročelnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja biti će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem Općinskog načelnika.

Članak 13.

(1) Općinski načelnik će Pravilnik o unutarnjem redu donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Do njegova donošenja na snazi ostaje Pravilnik donesen na temelju Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/21).

(3) Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu.

(4) Rješenja o rasporedu iz stavka 3. ovog članka donijet će se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/21) nastavljaju s radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/21).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/05

URBROJ: 2170-24-01-22-04

Lopar, 19. listopada 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2240&mjesto=51281&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr