SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 33. Utorak, 25. listopada 2022.
OPĆINA LOPAR

50.

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama(“Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 19. listopada 2022. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. 10263/2 sa 14 m2, upisana u zk. ul. POPIS I, k.o. Lopar.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao javno dobro već čini sastavni dio nekretnine na kojoj je izgrađena obiteljska kuća kbr. 587, te se površina iste isključuje iz opće uporabe.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Rabu, Zemljišno-knjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 1. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/05

URBROJ: 2170-24-01-22-09

Lopar, 19. listopada 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2240&mjesto=51281&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr