SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 33. Utorak, 25. listopada 2022.
OPĆINA LOPAR

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar na 11. sjednici održanoj dana 19. listopada 2022. godine donosi

STATUTARNA ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE LOPAR

Članak 1.

U Statutu Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 5/21) u članku 30. stavku 5. riječi: „ Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnog tijela“.

Članak 2.

U članku 45. stavku 3. točki 7. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnih tijela Općine“.

Članak 3.

U članku 46. stavku 8. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnog tijela upravnog odjela“.

Članak 4.

Članak 52. mijenja se i glasi:

„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom povjereni Općini Lopar, ustrojavaju se upravna tijela Općine Lopar.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela Općine Lopar imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.“

Članak 5.

Članak 53. mijenja se i glasi:

„Upravna tijela u oblastima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća i akata koje sukladno posebnim zakonima donosi općinski načelnik.“

Članak 6.

Članak 54. mijenja se i glasi:

„Pravilnikom o unutarnjem redu Općinske uprave Općine Lopar utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Općinskoj upravi Općine Lopar, unutarnji ustroj upravnih tijela Općine Lopar, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i kriteriji za isplatu plaća službenika i namještenika te druga pitanja u vezi s organizacijom i djelovanjem upravnih tijela Općine Lopar.“

Članak 7.

Članak 55. briše se.

Članak 8.

Članak 56. mijenja se i glasi:

„Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.“

Članak 9.

Članak 57. mijenja se i glasi:

„Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.“

Članak 10.

U članku 58. riječi: „Jedinstvenom upravnom odjelu“ zamjenjuju se riječima: „upravnim tijelima“.

Članak 11.

U članku 75. stavku 1. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravna tijela“.

U stavku 2. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravno tijelo“.

U stavku 4. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „upravni odjel“.

Članak 12.

U članku 78. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnih tijela Općine“.

Članak 13.

U članku 82. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnih tijela Općine“.

Članak 14.

U članku 94. stavku 1. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnih tijela Općine“.

U stavku 2. riječi: „Jedinstvenog upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „upravnog tijela“.

Članak 15.

U članku 109. riječi: „Jedinstveni upravni odjel“ zamjenjuju se riječima: „Upravna tijela Općine“.

Članak 16.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lopar stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 011-02/22-01/05

URBROJ: 2170-24-01-22-03

Lopar, 19. listopada 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2240&mjesto=51281&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr