SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD DELNICE
61

55.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 18. listopada 2005 godine donijelo je

ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama Statuta Grada Delnica
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije
broj 22/01)

Članak 1.

U članku 36. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradonačelnik:

- ima pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

- podnosi Poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada te im daje upute za rad,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- daje punomoći za zastupanje Grada,

- odgovara za zakonitost rada Poglavarstva i upravnih tijela Grada,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.«

Članak 2.

Točka 3. glave IV. UNUTARNJE USTROJSTVO, mijenja se i glasi:

»3. Gradska uprava

Članak 48.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad, ustrojava se upravno tijelo Grada Delnica.

Upravno tijelo osniva se i ukida odlukom Gradskog vijeća kojom se utvrđuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njegov rad.

Upravno tijelo dužno je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela kojim upravlja, pročelnik je odgovoran gradonačelniku i Poglavarstvu.

U obavljanju poslova iz prethodnog stavka ovog članka pročelnik upravnog tijela dužan je pridržavati se uputa za rad gradonačelnika i Poglavarstva.

Članak 49.

Upravno tijelo u okviru prava i dužnosti Grada, priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvršava akte Gradskog vijeća, Poglavarstva i gradonačelnika, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovano, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Gradskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašteno općim aktima Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka upravno tijelo dužno je raditi po smjernicama i preporukama gradonačelnika i Poglavarstva Grada.

Upravne, stručne i ostale poslove u Gradu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnom tijelu Grada, uređuju se aktima Gradskog vijeća i Poglavarstva u skladu sa zakonom.«

Članak 3.

U glavi IV. UNUTARNJE USTROJSTVO, dodaje se točka 4. Javne službe, koja glasi:

»Članak 49a.

U okviru samoupravnog djelokruga, Grad osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne po

trebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti te drugih djelatnosti u skladu sa zakonom.

Grad Delnice osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem vlastitih trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona u skladu sa zakonom.

Grad Delnice te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, obvezne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti.

Pravne osobe iz stavka 2. ovog članka samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju te statutu pravne osobe.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti, Grad može, u skladu sa zakonom i na temelju općih akata Grada, povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, drugim pravnim i fizičkim osobama.

U obavljanju komunalnih, gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti, pravne i fizičke osobe dužne su poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.

Grad nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih osoba iz stavka 2. ovog članka.

Osobe iz stavka 2. ovog članka obvezne su Grad redovito izvješćivati o svom radu odnosno poslovanju u rokovima koje odredi Grad.«

Članak 4.

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Vrste i visine stopa gradskih poreza, visina stope gradskog prireza poreza na dohodak, obračun i način plaćanja gradskih poreza te oslobođenja i olakšice od plaćanja gradskih poreza utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Grad sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu sa računovodstvenim propisima«.

Članak 5.

U članku 54. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Upravno tijelo Grada, Gradonačelnik, Poglavarstvo i Gradsko vijeće obvezni su pridržavati se zakonskih rokova vezanih uz izradu i donošenje proračuna i njegova izvršenja.«

Članak 6.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog Poglavarstva, na prijedlog polovice mjesnih odbora na području Grada ili na prijedlog 20 0irača upisanih u birački popis Grada.

Obrazloženi prijedlog za raspisivanje referenduma dostavlja se Predsjedniku Gradskog vijeća koji ga je obvezan najkasnije u roku 60 dana od zaprimanja uvrstiti u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja članova Gradskog vijeća.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis birača.

Na referendumu se odlučuje većinom glasova građana koji su glasovali uz uvjet da je referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće ne može donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz prethodnog stavka ovog članka prije prestanka godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovo raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu odnosno naznaku pitanja o kojem odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma te odluka donesena na referendumu objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.«

Članak 7.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»Na području Grada Delnica osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbori uvažavat će interes Grada Delnica u cjelini.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.«

Članak 8.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Na području Grada Delnica mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Brod na Kupi za područje naselja Brod na Kupi, Belo, Čedanj, Donje Tihovo, Golik, Gornje Tihovo, Gornji Ložac (Brodski Ložac), Grbajel, Guče Selo, Gusti Laz, Iševnica, Kočićin, Krivac, Kupa, Kuželj, Mala Lešnica, Radočaj Brodski, Ševalj, Velika Lešnica, Zagolik, Zamost Brodski i Zapolje Brodsko.

2. Mjesni odbor Crni Lug za područje naselja Bela Vodica, Biljevina, Crni Lug, Donja Krašićevica, Donji Okrug, Gornja Krašićevica, Gornji Okrug, Leska, Malo Selo, Plajzi, Razloge, Razloški Okrug, Srednja Krašićevica, Vela Voda i Zelin Crnoluški.

3. Mjesni odbor Delnice za područje naselja Delnice, Donji Turni, Gornji Turni, Marija Trošt i Raskrižje Tihovo.

4. Mjesni odbor Lučice za područje naselja Dedin, Lučice i Zalesina.

5. Mjesni odbor Turke za područje naselja Gašparci, Donji Ložac (Ložac Turkovski), Kalić, Hrvatsko, Podgora Turkovska, Požar, Sedalce, Suhor, Turke i Zakrajc Turkovski.«

Članak 9.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za teritorijalni preustroj osnovanih mjesnih odbora odnosno za osnivanje novih mjesnih odbora mogu dati:

- organizacije i udruge građana,

- zborovi građana,

- vijeća mjesnih odbora,

- radno tijelo Gradskog vijeća nadležno za poslove mjesne samouprave, te

- Gradsko poglavarstvo.«

Članak 10.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora, te

- potrebi i razlozima osnivanja odnosno preustroja mjesnih odbora.«

Članak 11.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće na osnovi mišljenja Poglavarstva kada ono nije predlagatelj, utvrđuje jesu li inicijativa i prijedlog za teritorijalni preustroj odnosno osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, Statuta i općih akata Grada Delnica.«

Članak 12.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Sva vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica ukupno broje pet članova.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

- prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže program razvoja komunalne infrastrukture,

- predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređenje okoliša te za poboljšanje uvjeta života na području mjesnog odbora,

- predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba te zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih i drugih potreba na svom području,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- bira i razrješava predsjednika vijeća,

- saziva mjesne zborove građana,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ovim Statutom te ostalim aktima Grada.

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom.«

Članak 13.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava na prvoj (konstituirajućoj) sjednici tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- vodi mjesne zborove građana,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- obavlja i duge poslove koje mu povjeri vijeće.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća,

- predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.«

Članak 14.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Vijeća mjesnog odbora donose godišnji program rada mjesnog odbora te ga podnose na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.«

Članak 15.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osnovama pravila mjesnih odredbi smatraju se odredbe članaka 64. do 74. ovog Statuta.«

Članak 16.

Članak 97. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti Poglavarstvo ili najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

O promjeni Statuta odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.«

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/01-01/01

Ur. broj: 2112-01-05-09

Delnice, 18. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr