SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA MATULJI

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29.09.2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija, prava i obveze korisnika stipendije te druga pitanja vezana uz dodjelu stipendija učenicima i studentima.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Stipendijom u smislu ove Odluke smatra se:

1. Stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha,

2. Stipendija za deficitarna zanimanja,

3. Stipendija temeljem imovinskog statusa.

(2) Pod pojmom deficitarna zanimanja smatraju se zvanja na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(3) Deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku godinu utvrđuje Općinski načelnik, a ista se navode u natječaju.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

Članak 4.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendije utvrđuje odlukom Općinski načelnik u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

(1) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, u trenutku objave natječaja,

- da nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo,

- da su učenici I. razreda srednje škole koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili prosječan uspjeh u visini prosječne ocjene 5,00 te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su učenici II., III. i IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više,

- da su studenti viših godina preddiplomskog i diplomskog studija kao i viših godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog studija koji su u prethodnoj godini redovnog studija ostvarili najmanje 54 ECTS bodova i prosječnu ocjenu 4,00 i više,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija sa stečenom svjedodžbom na završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici) koji su na završenom preddiplomskom studiju ostvarili prosječnu ocjenu 4,00 i više.

(2) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, u trenutku objave natječaja,

- da nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo,

- da su upisani u programe za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem,

- da su učenici I. razreda srednje škole koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su učenici II., III. i IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više,

- da su studenti viših godina preddiplomskog i diplomskog studija kao i viših godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog studija koji su u prethodnoj godini redovnog studija ostvarili najmanje 48 ECTS bodova i prosječnu ocjenu 3,50 i više,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija sa stečenom svjedodžbom na završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici) koji su na završenom preddiplomskom studiju ostvarili prosječnu ocjenu 3,50 i više.

(3) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije temeljem imovinskog statusa imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, u trenutku objave natječaja,

- da svi članovi zajedničkog kućanstva imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, u trenutku objave natječaja, ukoliko se stipendija ostvaruje temeljem uvjeta prihoda,

- da nisu pravomoćno osuđeni za kazneno djelo,

- da su učenici I. razreda srednje škole koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja dobro ili uzorno,

- da su učenici II., III. i IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja dobro ili uzorno,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više,

- da su studenti viših godina preddiplomskog i diplomskog studija kao i viših godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog studija koji su u prethodnoj godini redovnog studija ostvarili najmanje 45 ECTS bodova i prosječnu ocjenu 3,50 i više,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija sa stečenom svjedodžbom na završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici) koji su na završenom preddiplomskom studiju ostvarili prosječnu ocjenu 3,50 i više

- da ostvaruju jedan od uvjeta (socijalan uvjet, uvjet prihoda ili ostali uvjet) sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Matulji.

(4) Pod pojmom prethodne dvije školske godine u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se dvije školske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava.

Članak 6.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti učenici, odnosno studenti koji:

- se obrazuju uz rad,

- su stariji od 27 godina u trenutku objave natječaja,

- su korisnici stipendije po drugoj osnovi,

- se upisuju ponovno istu godinu studija/razred neovisno da li je riječ o istom ili drugom visokom učilištu/srednjoj školi,

- imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj.

Članak 7.

(1) Dodjela stipendija vrši se na osnovu ispunjavanja uvjeta navedenih u članku 5. ove Odluke, pri čemu se visina prosječne ocjene zaokružuje na dvije decimale.

(2) Ukoliko podnositelj prijave pohađa studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, koji nije u sustavu Europskog prostora visokog obrazovanja i potpisnik Bolonjske deklaracije, ne primjenjuju se odredbe ove Odluke vezane za ECTS bodove, a visina prosječne ocjene računa se kao ekvivalent prema važećem rasponu ocjena na tom visokom učilištu.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 8.

(1) Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik u pravilu u mjesecu listopadu.

(2) Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Matulji, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

(3) Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 9.

(1) Podnositelj može podnijeti prijavu za dodjelu više vrsta stipendije, ali je u prijavi dužan navesti vrstu stipendije koju želi ostvariti u slučaju da ostvari pravo na više vrsta stipendije.

(2) Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se na predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na službenoj web stranici Općine Matulji ili podignuti u pisarnici Općine Matulji.

(3) Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija dužan je uz prijavu priložiti i obaveznu dokumentaciju određenu u natječaju kao dokaz ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija.

(4) Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Članak 10.

(1) Tijek provedbe natječajnog postupka i obradu pristiglih prijava provodi Povjerenstvo te podnosi Općinskom načelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 4 člana, a imenuje ga Općinski načelnik.

(3) Općinski načelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija u roku od 8 dana od primitka prijedloga liste kandidata. Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Matulji.

(4) Svaki podnositelj prijave može na konačnu listu podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku u roku osam dana od dana objave konačne liste kandidata. Odluka po prigovoru mora biti dostavljena podnositelju u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

(5) Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine Matulji.

(6) Protiv odluke Općinskog načelnika, kandidat ne može izjaviti žalbu već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

(1) Na temelju Odluke o dodjeli stipendija s odabranim učenicima/studentima zaključuje se ugovor o stipendiranju za školsku/akademsku godinu za koju je podnositelj podnio prijavu.

(2) Ugovor o stipendiranju sadrži podatke o ugovornim stranama, iznos i način isplate stipendije, rok na koji je ugovor sklopljen, odredbe o povratu stipendije, mjesto i nadnevak zaključenja ugovora te potpise ugovornih strana.

(3) Ukoliko je učenik maloljetan, ugovor o stipendiranju u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 12.

(1) Stipendije se dodjeljuju nepovratno, osim u slučajevima propisanim ovom Odlukom.

(2) Stipendija se isplaćuje na račun korisnika stipendije u deset jednakih obroka tijekom trajanja školske/akademske godine, pri čemu prva isplata obuhvaća i mjesečne iznose za razdoblje od početka školske/akademske godine.

(3) Korisnik stipendije po potrebi i na zahtjev Općine Matulji može se odazvati na volonterski rad u trajanju do 40 sati godišnje za vrijeme školske/akademske godine i time dati svoj doprinos i pomoć lokalnoj zajednici obavljanjem volonterskog rada kod davatelja stipendije, u organizacijama, udrugama i ustanovama od društvenog značaja na području Općine Matulji, u djelatnostima koje odgovaraju stručnoj osposobljenosti, vrsti i vremenskom rasporedu studija kojeg pohađa korisnik stipendije.

V. PREKID ISPLATE STIPENDIJE I POVRAT STIPENDIJE

Članak 13.

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije završetkom obrazovnog programa.

Članak 14.

(1) Ugovor o stipendiranju raskida se, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku školske/akademske godine,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo,

- ukoliko se naknadno utvrdi da je kandidat prijave dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj, a koji su bili temelj za ostvarivanje prava na stipendiju.

(2) U slučajevima utvrđenim u stavku 1. ovog članka, Općina Matulji jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

(3) Povrat stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dužan je izvršiti u roku od 6 mjeseci po isteku školske/akademske godine, u istom broju obroka u kojem je korisnik stipendije primao stipendiju ili po dogovoru ugovornih strana.

(4) Ugovor o stipendiranju raskida se bez obveze povrata primljene stipendije u slučaju promjene prebivališta izvan područja Općine Matulji.

(5) Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana prijaviti svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava za dodjelu stipendija (promjenu prebivališta izvan područja Općine Matulji, prekida obrazovanja u tijeku školske/akademske godine, pravomoćne osude za kazneno djelo i drugo).

(6) Ukoliko se utvrdi da su se izmijenile činjenice na temelju kojih je odobrena stipendija, ugovor iz članka 11. ove Odluke se raskida.

(7) U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog koje je korisnik stipendije bio u nemogućnosti ispunjavati ugovorom preuzete obveze, korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, o tome obavijestiti Općinu Matulji, uz podnošenje dokaza, radi daljnjeg uređenja međusobnih prava i obveza.

Članak 15.

(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/10, 41/10 i 24/16) i Odluka o uvjetima za stipendiranje studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/10, 41/10, 31/13 i 24/16).

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 602-01/22-01/0018

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0007

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=51211&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr