SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

54.

Na temelju članaka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 94/17. - službeni pročišćeni tekst, 152/14., 81/15. - službeni pročišćeni tekst)i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 7. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, načinu i kriterijima financiranja izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području Općine Omišalj
u 2022. i 2023. godini

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i kriteriji prema kojima će Općina Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) financirati izradu projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području Općine Omišalj u 2022. i 2023. godini.

(2) Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Provedbom ove Odluke doprinosi se ostvarenju sljedećih ciljeva:

 • poticanje energetske tranzicije ka obnovljivim izvorima energije
 • povećanje energetske učinkovitosti zgrada na području Općine Omišalj
 • povećanje otpornosti na klimatske promjene i ekonomske nesigurnosti
 • smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • poboljšanje kvalitete života stanovnika.

Članak 3.

(1) Kao prihvatljiv trošak za financiranje temeljem ove Odluke podrazumijeva se izrada glavnog elektrotehničkog projekta za krovne fotonaponske elektrane maksimalne snage do 30 kW. Navedeni projekt mora biti izrađen isključivo od strane projektanta (dalje u tekstu: Projektant) s kojim će Općina sklopiti ugovor za tu svrhu temeljem provedenog postupka nabave.

(2) Općina će izradu projektne dokumentacije iz stavka 1. ovog članka financirati u punom iznosu, na način da će na transakcijski račun Projektanta vršiti plaćanje po izrađenom projektu, pod uvjetom da je za isti izdana elektroenergetska suglasnost za priključak fotonaponske elektrane na mrežu od strane HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Članak 4.

(1) Pravo na financiranje mogu ostvariti fizičke osobe:

 • koje su (su)vlasnici obiteljske kuće ili višestambene zgrade koja se nalazi u na području Općine te imaju prijavljeno prebivalište u istoj
 • koje su državljani Republike Hrvatske i
 • koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

(2) Uvjet prebivališta iz alineje 1. ovog članka obvezan je za prijavitelja, no nije obvezan za sve suvlasnike.

Članak 5.

Predmet ove Odluke nisu zgrade:

 • koje se nalaze unutar povijesne jezgre naselja Omišalj, sukladno članku 45. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 14/10, 19/13, 43/14, 17/15 i 09/17)
 • za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), sve do okončanja postupka.

Članak 6.

(1) Mjere iz ove Odluke provode se putem javnog poziva koji raspisuje Općinski načelnik.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine.

Članak 7.

(1) Općina će sukladno uvjetima ove Odluke financirati izradu projektne dokumentacije (su)vlasnicima obiteljskih kuća ili zgrada koji su podnijeli zahtjev za financiranje izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane (u daljnjem tekstu: Zahtjev), koji je odobren temeljem odluke Općinskog načelnika.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu Općine ili elektronskim putem, preuzimanjem sa mrežne stranice Općine www.omisalj.hr.

(3) Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava, no ne kasnije od 2. listopada 2023. godine.

(4) Podnositelj uz Zahtjev obvezno prilaže sljedeće dokaze:

 • presliku osobne iskaznice (obostrano)
 • fotografije postojećeg stanja građevine za koju se izrađuje projektna dokumentacija, sa svih strana
 • zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) ne stariji od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 • dokaz o legalnosti zgrade (uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju)
 • potvrdu o nepostojanju duga prema Općini, ne stariju od 60 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 • suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje Zahtjeva (ukoliko podnositelj Zahtjeva nije jedini vlasnik).

(5) Sve dokumente iz stavka 4. ovog članka podnositelj Zahtjeva može dostaviti u neovjerenoj preslici. Općina može od podnositelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata.

Članak 8.

(1) Opravdanost Zahtjeva iz članka 7. ove Odluke utvrdit će Povjerenstvo za provedbu financiranja projektne dokumentacije (dalje u tekstu: Povjerenstvo), temeljem odredbi ove Odluke i javnog poziva iz članka 6. ove Odluke. Povjerenstvo ima tri člana, a imenuje ga Općinski načelnik.

(2) Po zaprimanju Zahtjeva i prateće dokumentacije iz članka 7. ove Odluke, Povjerenstvo će obaviti pregled podnesenog Zahtjeva i traženih dokaza. Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Povjerenstvo će zatražiti dopunu koju je podnositelj Zahtjeva dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana primitka Poziva za dopunu dokumentacije. U slučaju da podnositelj ne dopuni dokumentaciju u zadanom roku, smatrat će se da je isti odustao od prijave.

(3) Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da podnositelj Zahtjeva ostvaruje pravo na financiranje, predložit će Općinskom načelniku donošenje odluke o dodjeli financiranja. U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da podnositelj Zahtjeva ne ostvaruje pravo na financiranje, predložit će Općinskom načelniku da svojom odlukom odbije predmetni Zahtjev.

(4) Odluku o prihvaćanju ili odbijanju podnesenog Zahtjeva donosi Općinski načelnik.

Članak 9.

(1) Podnositelj za čiji je Zahtjev donesena Odluka o dodjeli financiranja (dalje u tekstu: Korisnik) dužan je surađivati s Projektantom na izradi projektne dokumentacije te mu pružati potrebne informacije u svrhu kvalitetnog izvršenja posla.

(2) U slučaju da Korisnik ne surađuje s Projektantom kako je definirano prethodnim stavkom ovog članka, Općina zadržava pravo da upozori Korisnika i odredi mu dodatni primjereni rok od najmanje 15 (petnaest) dana za ispunjenje obveza.

(3) Ukoliko niti po proteku dodatnog roka iz stavka 2. ovog članka Korisnik ne ispuni svoje ugovorne obveze, Općina je ovlaštena donijeti Odluku o prestanku financiranja.

(4) Prava i obveze Projektanta vezane za izradu projektne dokumentacije biti će regulirani ugovorom koji će se sklopiti između Općine i Projektanta temeljem provedenog postupka nabave.

Članak 10.

Korisnik može odustati od izrade projektne dokumentacije u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju je o tome dužan obavijestiti Općinu, kojoj dostavlja Izjavu o odustajanju, kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili neposrednom predajom Povjerenstvu.

Članak 11.

(1) Financiranje izrade projektne dokumentacije provodi se sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Omišalj, dok se raspoloživi namjenski iznos ne iskoristi u cijelosti.

(2) Općina može osigurati dodatna proračunska sredstva u slučaju da se predviđena sredstva iskoriste u cijelosti.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/50

URBROJ: 2170-30-22-01-11

Omišalj, 26. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51513&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr