SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

52.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 94/17. - službeni pročišćeni tekst, 152/14., 81/15. - službeni pročišćeni tekst), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 7. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o kupnji zemljišta k.č.br. 518/13

Članak 1.

Za potrebe rekonstrukcije ulice Večja u naselju Omišalj, Općina Omišalj će izvršiti otkup zemljišta k.č.br. 518/13, u iznosu od 209.423,76 kuna, odnosno uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 1euro=7,53450 kuna 27.795,31 euro.

Članak 2.

Predmet kupnje je zemljište na području općine Omišalj k.č.br. 518/13, PRPENJAK, šuma, ukupne površine 364 m2, upisana u z.k.ul.br. 967, k.o. Omišalj - Njivice, u 1/1 dijela.

Članak 3.

Financijska sredstva u iznosu iz članka 1. ove Odluke, za kupnju nekretnine iz istog članka ove Odluke, isplatit će se iz za to predviđene stavke Proračuna Općine Omišalj.

Članak 4.

(1) Procijenjena vrijednost zemljišta iz članka 2. ove Odluke, sukladno Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti zemljišta br. el. 14/21, izrađenom od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke Zorana Samaržije Hranilovića dipl.ing.građ., od dana 30. prosinca 2021. godine, iznosi 575,34 kn/m2, odnosno ukupno 209.423,76 kuna.

(2) Na procjembeni elaborat iz stavka 1. ovog članka, Procjeniteljsko povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije dalo je pozitivno mišljenje(KLASA: 364-01/22-03/71, URBROJ: 2170-03-01/19-22-2).

Članak 5.

Ovom Odlukom ovlašćuje se načelnik Općine Omišalj na provođenje svih radnji potrebnih za kupnju zemljišta iz članka 2. ove Odluke i na sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta u iznosu kako je to navedeno u članku 1. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/50

URBROJ: 2170-30-22-01-10

Omišalj, 26. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51513&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr