SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

45.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novinebroj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novinebroj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novinebroj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu („Narodne novinebroj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novinebroj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novinebroj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 7. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Općine Omišalj za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/21 i 12/22), Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2022. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/50

URBROJ: 2170-30-22-01-6

Omišalj, 26. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51513&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr