SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 25. Petak, 12. kolovoza 2022.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 3.8.2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21) u članku 5. stavak 1. iza alineje 3. dodaju se alineje 4. i 5. koje glase:

- „razmatranje nove lokacije groblja Rupa

- analiza potencijala radi omogućavanja korištenja obnovljivih izvora energije i provedbe mjera energetske učinkovitosti“.

Članak 2.

U članku 7. Iza stavka 4. dodaju se stavak 5. i 6. koji glase:

„ 5. Važećim Prostornim planom uređenja Općine Matulji određena je lokacija groblja u Rupi uz obvezu izrade Detaljnog plana uređenja. Navedena lokacija nalazi se u blizini autoceste Rijeka - Rupa, no unatoč izrađenoj planskoj dokumentaciji realizacija izgradnje groblja u Rupi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa teško je provediva. Slijedom navedenog, u izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji razmotriti će se druge potencijalne lokacije za smještaj novog groblja u Rupi kako bi se izabrala optimalna lokacija s lakšom mogućnošću rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na kojoj bi započeo projekt izgradnje groblja a time i rješenje dugogodišnjeg problema ukopa stanovnika Rupe, Lipe, Pasjaka, Šapjana i Brdca.

6. Temeljem obveze iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije, te iskazanih potreba kao i trendova u korištenju obnovljivih izvora energije, potrebno je u V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Matulji nakon provedenih analiza potencijala obnovljivih izvora energije detaljnije propisati uvjete za provedbu i smještaj ovih sadržaja.“

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza alineje 4. dodaju se alineje 5.i 6. koje glase:

„- utvrđivanje prostora i uvjeta za smještaj groblja na novoj lokaciji u Rupi,

- određivanje detaljnijih uvjeta i kriterija za implementaciju projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 350-01/21-01/0001

UR.BROJ: 2170-27-01/1-22-0008

Matulji, 3.8.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2232&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr