SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 24. Četvrtak, 4. kolovoza 2022.
OPĆINA PUNAT

34.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 45. stavak 1. podstavak 15. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 12/18 i 38/20) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Punat donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 1/21 i 22/21) u Dodatku 1. Pravilnika briše se radno mjesto pod brojem 12. „viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i komunalni redar“ i dodaje se novo radno mjesto: „viši stručni suradnik za investicije i razvoj“.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • planira i provodi općinske projekte te upravlja projektnim aktivnostima, priprema izvještaje i odgovoran je za njihovu pravodobnu dostavu (15%)
 • priprema i koordinira izradu svih obrazaca podataka i prijedloga za financiranje na razini PGŽ, nadležnih ministarstava i EU, priprema potrebne financijske i ekonomske analize i studije opravdanosti (15%)
 • izrađuje Program održavanja i Program gradnje komunalne infrastrukture za područje Općine Punat, izrađuje izvješća o izvršenju Programa te prati i kontrolira izvršavanje Programa (15%)
 • informira i izvješćuje o dostupnim nacionalnim i EU natječajima i javnim pozivima (10%)
 • prati i potiče razvoj obrtništva, poduzetništva i gospodarstva u Općini te predlaže i kreira mjere za poticanje razvoja (10%)
 • sudjeluje u postupku izdavanja akata za gradnju po pozivu upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, izdaje posebne uvjete za izradu glavnih projekata i i potvrde glavnih projekata (5%)
 • prati stanje i priprema prijedloge mjera za unapređenje poljoprivrede i turizma (5%)
 • sudjeluje u organiziranju i realiziranju kulturnih, turističkih, sportskih, gospodarskih i drugih programskih aktivnosti u okviru svoje nadležnosti (5%)
 • priprema prijedloge odluka i drugih materijala iz područja poljoprivrede i turizma te provodi terensku kontrolu korisnika sredstava (5%)
 • priprema prijedloge odluka iz područja obrtništva, poduzetništva i gospodarstva te provodi terensku kontrolu korisnika sredstava (5%)
 • vodi upravni postupak i donosi rješenja u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti te izrađuje prijedloge akata za rad Općinskog vijeća i općinskog načelnika iz svoje nadležnosti (5%)
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Općinskog vijeća te po nalogu pročelnika JUO i voditelja Odsjeka (5%)“
*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc. inf.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2231&mjesto=51521&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr