SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

66.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 33/01, 60/01- vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15- ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. stavka 1. podstavka 9. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug gradske uprave Grada Opatije (u nastavku teksta: gradska uprava).

Gradsku upravu čine upravna tijela i unutarnja revizija.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Unutarnja revizija ustrojava se kao Jedinica za unutarnju reviziju za obavljanje poslova određenih posebnim propisima kojima je uređena unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola.

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju provođenje općih akata Grada Opatije te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

Unutarnja revizija ustrojstveno je i funkcionalno izravno odgovorna gradonačelniku i neovisna je o drugim ustrojstvenim jedinicama, u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.

Sredstva za rad gradske uprave osiguravaju se u proračunu Grada Opatije i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA

Članak 6.

Upravna tijela jesu:

1. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti,

2. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

3. Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom,

4. Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

Članak 7.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

- pripremu i izvršenje proračuna Grada,

- vođenje knjigovodstva s pripadajućim analitičkim evidencijama,

- vođenje platnog prometa putem računa riznice,

- materijalno poslovanje uključujući i financijsko upravljanje i kontrole,

- koordiniranje djelovanja gradskih ustanova,

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,

- osiguravanje javnih potreba na području kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,

- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,

- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,

- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa i naknade za uređenje voda,

- zaduživanje obveznika proračunskih prihoda (evidencija obveznika, ažuriranje baze podataka, zaduživanje, slanje faktura i uplatnica),

- praćenje naplate proračunskih prihoda i poduzimanje mjera za naplatu potraživanja,

- pripremu odluka, ugovora i drugih akata iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- osiguranje primjene propisa iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja poslove riznice proračuna Grada i proračunskih korisnika, u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik.

Članak 8.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (priprema odluka i drugih općih akata iz područja komunalnog gospodarstva),

- održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinaciju rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, pripremu i provedbu programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- koordinaciju s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),

- praćenje obavljanja djelatnosti upravljanje vodama, prikupljanja komunalnog otpada i dr. javnih usluga, koordinaciju rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda te prikupljanje komunalnog otpada i drugih javnih usluga,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,

- provođenje komunalnog reda, izdavanje odobrenja i drugih akata za korištenje i uporabu javnih površina,

- uređenje prometa na području Grada,

- poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,

- organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

- postupak provedbe i dodjele koncesije za obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti,

- vođenje administrativnih poslova u svezi koncesijskih odobrenja,

- zaštitu potrošača,

- civilnu i protupožarnu zaštitu,

- zaštitu divljači,

- pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata i projekata izgradnje komunalne infrastrukture te ishođenje potrebnih dozvola nadležnih tijela,

- izgradnju gradskih kapitalnih projekata,

- praćenje stanja u prostoru te izradu pripadajućih akata,

- pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izradu stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

- suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,

- provedbu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, vođenje izrade projekata energetske obnove, energetskih pregleda i izvješća, vođenje informacijskog sustava gospodarenja energijom za objekte u vlasništvu Grada,

- stručno- analitičke poslove, organizaciju i vođenje izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjene utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad,

- pripremu odluka, ugovora i drugih akata iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- osiguranje primjene propisa iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 9.

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na:

- politički sustav Grada i unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

- rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela iz djelokruga rada ovog upravnog odjela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,

- sudjelovanje Grada u sudskim i upravnim postupcima iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- sudjelovanje Grada u imovinsko- pravnim postupcima,  

- raspolaganje i upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada,

- izradu i vođenje evidencije o imovini Grada, izuzev komunalne infrastrukture,

- investicijsko održavanje imovine Grada,

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,

- međunarodnu suradnju,

- gradski protokol,

- odnose s javnošću i medijsku suradnju te administraciju mrežne stranice Grada,

- upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (službenički odnosi, uređenje prava i dužnosti gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika gradske uprave, stručno osposobljavanje i usavršavanje i dr.),

- kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora,

- uredsko poslovanje i arhiviranje predmeta,

- pripremu odluka, ugovora i drugih akata iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- osiguranje primjene propisa iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 10.

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

- sudjelovanje u izradi i koordinaciju izrade strateških dokumenata te praćenje provedbe istih,

- pripremu, provedbu i praćenje programa potpora gospodarstvu (uključivo i poljoprivredu), pripremu akata i ugovora o dodjeli izravnih potpora i analizu gospodarskih kretanja, vođenje evidencije o dodijeljenim potporama, izvještavanje o dodijeljenim potporama,

- provedbu projekata namijenjenih potpori poduzetništvu,

- sudjelovanje u radu organizacija i drugih potpornih institucija,

- praćenje natječaja za EU i nacionalne fondove, priprema prijava na natječaje, praćenje provedbe EU projekata te vođenje EU projekata iz nadležnosti odjela, potpora ostalim upravnim tijelima kod realizacija EU projekata iz njihove nadležnosti,

- razvoj i održavanje geoinformacijskog sustava Grada, izradu i održavanje informatičkih rješenja i drugih aplikacija za rad upravnih tijela, održavanje baze podataka, nabavu i održavanje informatičke opreme, telefonije, interneta, kamera i optičke infrastrukture,

- informatičku podršku u radu upravnih odjela te potporu poslovnim procesima Grada,

- održavanje mrežne stranice Grada i adresa elektroničke pošte,

- postupke javne nabave (izrada planova nabave, vođenje registra ugovora, izdavanje narudžbenica, postupci jednostavne nabave, otvoreni postupci javne nabave)

- standardizaciju i normizaciju poslova,

- vođenje baze podataka o razvojnim projektima Grada i EU projektima na području Grada,

- pripremu odluka, ugovora i drugih akata iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- osiguranje primjene propisa iz djelokruga rada ovog upravnog odjela,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 11.

Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga koji su navedeni u člancima 7. – 10. ove Odluke može se, na temelju odluke Gradskog vijeća organizirati zajednički s drugim jedinicama lokalne samouprave osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

IV. USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

Članak 12.

Radom upravnih tijela upravljaju pročelnici, koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto imenovati privremenog pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto imenovati privremenog pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje privremenog pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave donosi se na način propisan zakonom.

Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi gradonačelnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članak 14.

Ustrojstvo unutarnje revizije uređuje gradonačelnik, u svojstvu odgovorne osobe institucije, u skladu s posebnim propisima iz članka 2. stavka 2. ove Odluke.

Kada poslove unutarnje revizije obavlja unutarnji revizor raspoređen na izdvojeno radno mjesto, neposredno do gradonačelnika, akte kojima se odlučuje o njegovim pravima, obvezama i odgovornostima na području službeničkih i radnih odnosa donosi gradonačelnik.

U slučaju kada radno mjesto voditelja Jedinice za unutarnju reviziju nije popunjeno, akte kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima na području službeničkih i radnih odnosa službenika raspoređenih unutar Jedinice za unutarnju reviziju donosi gradonačelnik.

U slučaju kada radno mjesto voditelja Jedinice za unutarnju reviziju nije popunjeno, gradonačelnik može posebnom odlukom ovlastiti službenika raspoređenog u Jedinici za unutarnju reviziju ili drugog službenika koji ispunjava uvjete iz posebnog zakona, za privremeno obavljanje poslova voditelja Jedinice za unutarnju reviziju koji su nužni za ispunjavanje zakonskih obveza Jedinice za unutarnju reviziju.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije' broj 49/07, 1/08- ispr., 46/08, 22/10, 5/12, 39/13, 32/19, 25/20 i 26/20- ispr.) nastavljaju s radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Upravni odjel za prostorno uređenje.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša nastavlja s radom kao Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Danom stupanja na snagu ove Odluke unutarnja revizija nastavlja s radom kao Jedinica za unutarnju reviziju.

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave bit će donesen u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaje Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave ('Službene novine Primorsko- goranske županije' broj 33/17, 23/18, 18/19, 27/20, 35/20, 38/20 i 9/22.) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinice za unutarnju reviziju (KLASA: 023-01/10-01/14 od 06.09.2010., 24.06.2011.-izmjena i KLASA: 041-01/20-01/4 od 04.08.2020. – izmjena i dopuna) doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije' broj 49/07, 1/08- ispr., 46/08, 22/10, 5/12, 39/13, 32/19, 25/20 i 26/20- ispr.).

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima i Jedinici za unutarnju reviziju na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Službenici zatečeni u službi u upravnom tijelu koje se ukida ovom Odlukom nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta i poslove odgovarajuće stručne spreme i struke utvrđene pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Zatečeni pročelnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja, rasporedit će se na radno mjesto pročelnika rješenjem gradonačelnika.

Zatečeni privremeni pročelnici upravnih tijela nastavljaju obavljati poslove u skladu s rješenjem o privremenom imenovanju.

Rješenja o rasporedu iz stavka 4. ovoga članka bit će donesena u roku od 15 dana, a rješenja o rasporedu iz stavka 2. i 3. ovoga članka u roku od 45 dana od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije' broj 49/07, 1/08- ispr., 46/08, 22/10, 5/12, 39/13, 32/19, 25/20 i 26/20- ispr.).

Službena uporaba izmijenjenog naziva upravnog tijela iz članka 6. stavka 1. točke 2. ove Odluke započinje danom rasporeda pročelnika navedenog upravnog tijela.

Opći akti, izuzev akata iz članka 16. ove Odluke, doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije' broj 49/07, 1/08- ispr., 46/08, 22/10, 5/12, 39/13, 32/19, 25/20 i 26/20- ispr.). te opći akti kojima su uređena prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Opći akti kojima je uređen rad unutarnje revizije ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 18.

Ova Odluka objavljuje se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije' a stupa na snagu 1. rujna 2022. godine.

KLASA: 024-03/22-01/22

URBROJ: 2170-12-01/01-22-4

Opatija, 13.07.2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

dr. sc. Neva Slani

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr