SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

65.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) i Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Opatije za 2022. godinu, Gradsko vijeće Grada Opatije dana 13.srpnja 2022.godine donosi sljedeću

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DRUGIH OSNIVAČA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama registriranim za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača.

Članak 2.

1) Uvjeti za ostvarivanje prava su:

1. prebivalište na području Grada Opatije za dijete,

2. prebivalište za jednog roditelja na području Grada Opatije (za strance – stalni boravak) najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva,

3. zaposlenost oba roditelja djeteta (za samohrane roditelje – roditelj) i

4. potvrda da su na listi čekanja u Dječjem vrtiću Opatija.

2) Navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni.

3) Iznimno za dijete i članove zajedničkog domaćinstva koji imaju prebivalište na području Male i Vele Učke, uvjeti za ostvarivanje prava je zaposlenost oba roditelja djeteta.

4) Roditelji koji imaju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se sa zaposlenim roditeljima.

5) Odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača za pedagošku godinu 2022./2023., roditelji trebaju zatražiti suglasnost Grada Opatije.

Članak 4.

1) Grad Opatija će sufinancirati troškove programa u koje su upisana djeca u visini razlike između utvrđene ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje i cijene koju plaćaju roditelji u toj ustanovi, utvrđenih odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela te ustanove.

2) Ukoliko cijena koju plaćaju roditelji za upisani program nije utvrđena, iznos koji sufinancira Grad Opatija definirat će se ugovorom s ustanovom koja provodi program.

3) Iznos koji se sufinancira ne može biti veći od razlike između ekonomske cijene i cijene koju plaćaju roditelji za istovjetni program u Dječjem vrtiću Opatija.

4) S ustanovama u koje su djeca upisana Grad Opatija će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa koji se provode u toj ustanovi, a prema broju djece za koju je izdana suglasnost.

Članak 5.

Grad Opatija zadržava pravo neizdavanja suglasnosti roditelju koji podnosi zahtjev u trenutku kada za to ne postoje dostatna sredstva u Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovo kada sredstva budu osigurana izmjenama Proračuna za tekuću godinu.

Članak 6.

1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnosi se Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti.

2) Uz zahtjev se prilažu dokumenti navedeni na obrascu koji je dostupan u pisarnici i na web stranici Grada Opatije.

3) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

4) Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

5) Grad Opatija zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od roditelja/skrbnika djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu roditelja sami provjere potrebne činjenice.

6) O zahtjevu za ostvarivanje prava u prvom stupnju rješava Odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

7) O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Članak 8.

1) Korisnik prava je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

2) U slučaju da se temeljem podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže Grad Opatija utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se ukinuti pravo koje je ostvario.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 601-01/22-01/1

UR.BROJ: 2170-12-01-22-2

Opatija, 13.srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=10006&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr