SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
GRAD OPATIJA

64.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine PGŽ“ broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 13.srpnja 2022. donijelo je

Odluku

o Izmjenama i dopunama

Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine PGŽ” broj 34/15), u člancima 6., 7., 8. i 9., stavak 1, točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„- da učenik/student u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,

- da najmanje jedan član zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave ima prebivalište na području Grada Opatije u kontinuitetu od minimalno godinu dana prije podnošenja prijave,“

Članak 2.

Iza članka 8., dodaje se članak 8a. koji glasi:

„Prethodne dvije godine obrazovanja iz članaka 6, 7. i 8., stavka 1., točke 4. podrazumijevaju dvije školske/akademske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava.“

Članak 3.

U članku 10., stavku 1. briše se točka 1.

Članak 4.

U članku 11., stavku 2., točka na kraju rečenice briše se i dodaje se tekst koji glasi:

„kao ni na studente na studentskim razmjenama kroz program ERASMUS+.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 602-04/22-01/01

UR.BROJ: 2170-12-01-22-2

Opatija, 13.srpnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica

Dr.sc. Neva Slani

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=10006&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr