SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

41.

Na temelju Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), načelnica Općine Omišalj, dana 12. srpnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije i korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta, davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta, opskrbni punktovi kao i naplata korištenja rezerviranog parkirališnog mjesta.

Članak 2.

U naselju Omišalj određuju se rezervirana parkirališna mjesta kako slijedi:

1. na javnim parkiralištima u ulici Pod orišina

- osam parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom.

2. na javnom parkiralištu u ulici Kovačnica:

- tri parkirališna mjesta za liječničku službu,

- jedno parkirališno mjesto za Župni ured,

- jedno parkirališno mjesto za trgovačko društvo Pesja d.o.o.,

- preostala parkirališna mjesta za Općinu Omišalj.

3. na javnom parkiralištu u ulici Brgučena (na Loki):

- tri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

4. na javnom parkiralištu ispred Spomen parka:

- dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom,

- jedno parkirališno mjesto za opskrbu (vozila koja vrše ukrcaj ili iskrcaj robe),

- dva parkirališna mjesta za električne automobile,

- jedno parkirališno mjesto za dostavno vozilo Trgovačkog društva Pesja d.o.o.

- jedno parkirališno mjesto za taxi.

5. na javnom parkiralištu uz luku Pesja

- dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

6. na javnom parkiralištu uz luku Pesja (uz Lučku kapetaniju)

- jedno parkirališno mjesto za osobu s invaliditetom

- dva parkirališna mjesta za trgovačko društvo Pesja d.o.o.

7. na javnom parkiralištu na Groblju Sv. Duh

- pet parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom.

8. na javnom parkiralištu u ulici Stran (uz trgovinu)

- jedno parkirališno mjesto za osobu s invaliditetom.

9. na javnom parkiralištu na križanju ulice Mali i Veli kijec

- jedno parkirališno mjesto za osobu s invaliditetom.

Članak 3.

U naselju Njivice određuju se rezervirana parkirališna mjesta, kako slijedi:

1. na javnom parkiralištu u ulici Ribarska obala:

- tri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom,

- dva parkirališna mjesta za električne automobile,

- dva parkirališna mjesta za Županijsku lučku upravu,

- jedno parkirališno mjesto za taxi,

- dva parkirališna mjesta za dostavu.

2. na javnom parkiralištu u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase,

- četiri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom,

3. na javnom parkiralištu u Kijcu (kraj Društvenog centra):

- dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

4. na javnom parkiralištu u ulici Nikole Jurjevića:

- tri parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

5. na javnom parkiralištu u ulici Stražbica:

- jedno parkirališno mjesto za osobe s invaliditetom.

Članak 4.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz članaka 2. i 3. ove Odluke, ne plaćaju naknadu za parkiranje.

Članak 5.

Na javnom parkiralištu u ulici Pod orišina može se dati u zakup rezervirano parkirališno mjesto.

Rezervirano parkirališno mjesto u vlasništvu Općine Omišalj daje se u zakup na rok od jedne kalendarske godine, putem javnog poziva koji provodi trgovačko društvo Pesja d.o.o.

Javni poziv za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta, u pravilu, provodi se u prosincu, za iduću kalendarsku godinu.

Iznimno, po usvajanju ove Odluke, provest će se javni poziv za dodjelu u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta za 2022. godinu.

Članak 6.

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto imaju fizičke osobe - vlasnici objekta s prebivalištem na području stare gradske jezgre Omišlja, a koje nemaju osigurano parkirališno mjesto u okućnici.

Pravo na rezervirano parkirališno mjesto ima fizička osoba iz stavka 1. ovog članka uz uvjet da:

- ima vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom

- ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom

- ima podmirene sve obveze prema Općini Omišalj.

Uvjeti navedeni u stavcima 1. i 2. ovog članka su obvezatni te bez ispunjenja, odnosno dokazivanja istih, podnositelj zahtjeva ne može ostvariti pravo na zakup rezerviranog parkirališnog mjesta.

Članak 7.

Odobravanje zahtjeva za zakup rezerviranog parkirališnog mjesta obavlja se na temelju liste reda prvenstva potencijalnih zakupaca, utvrđenoj prema uvjetima i kriterijima propisanim ovom Odlukom i javnim pozivom.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih kriterija:

1. Prebivanje na području Općine Omišalj,

2. Životna dob podnositelja zahtjeva,

3. Podnositelj zahtjeva ima dijete/djecu starosti do 12 godina.

Prema prijavljenom neprekidnom prebivalištu na području Općine Omišalj, do dana objave javnog poziva, podnositelju zahtjeva pripada za svaku navršenu godinu prebivanja 1 bod, a najviše do 40 bodova. Status prebivališta utvrđuje se u postupku dokazivanja uvjerenjem o prebivalištu i drugom dodatnom dokumentacijom kojom korisnik dokazuje stalno prebivalište, a koja je određena javnim pozivom.

Prema životnoj dobi podnositelju zahtjeva pripada:

a) do navršene 60 godine - 10

b) od navršene 60 godine - 20

Za svako dijete do 12 godine podnositelju zahtjeva pripada 10 bodova.

Ukoliko pojedini podnositelji zahtjeva imaju jednak broj bodova na listi prvenstva, prednost ima podnositelj zahtjeva starije životne dobi.

Članak 8.

Svaka fizička osoba može dobiti u zakup jedno rezervirano parkirališno mjesto. Unutar istog kućanstva može se odobriti davanje u zakup rezerviranog parkirališnog mjesta samo jednom članu kućanstva.

Ugovor o zakupu zaključuje se na rok od jedne kalendarske godine.

Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, u ulici Pod orišina, zakupnik rezerviranog parkirališnog mjesta smije vozilo parkirati samo na dobivenom rezerviranom parkirališnom mjestu.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se godišnja naknada u iznosu od 600,00 kuna. Zakupnik rezerviranog parkirališnog mjesta po provedenom javnom pozivu iz članka 5. stavka 4., plaća razmjernu godišnju naknadu.

Prihod ostvaren od zakupa rezerviranih parkirališnih mjesta, prihod je trgovačkog društva Pesja d.o.o.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/19).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51513&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr