SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
OPĆINA MATULJI

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 30. 6. 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

Članak 1.

1) Ovom Odlukom određuju se uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete.

Članak 2.

1) Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje roditelj novorođenog djeteta ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

- dijete i roditelj su hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim boravkom u Općini Matulji

- dijete od rođenja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Matulji, na istoj adresi kao i roditelj (podnositelj zahtjeva)

- roditelj ima prebivalište na području Općine Matulji u trenutku podnošenja zahtjeva

- da pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete za koje se podnosi zahtjev nije ostvarena na području druge jedinice lokalne samouprave

2) Odredbe za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete koje se odnose na roditelja, odnose se i na skrbnika i na posvojitelja novorođenog djeteta.

Članak 3.

1) Sredstva za isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji za svaku proračunsku godinu.

2) Ukoliko nisu osigurana dostatna sredstva za isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete, ista će se isplatiti nakon osiguranja sredstava u Proračunu Općine Matulji.

Članak 4.

1) Novčana pomoć za novorođeno dijete iznosi:

- za prvo dijete u visini od 3.000 kuna,

- za drugo dijete u visini od 4.000 kuna

- za treće i svako sljedeće dijete u visini od 7.000 kuna.

2) Iznos novčane pomoći ovisi o broju djece podnositelja zahtjeva koja žive u zajedničkom kućanstvu, ukoliko u trenutku podnošenja zahtjeva sva djeca imaju prebivalište na istoj adresi kao novorođeno dijete i podnositelj zahtjeva.

Članak 5.

1) Postupak za ostvarivanje prava pokreće se predajom zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji najkasnije u roku od:

- četiri mjeseca (4) od dana rođenja djeteta za roditelja novorođenog djeteta,

- dvanaest mjeseci (12) od dana rođenja djeteta za skrbnika novorođenog djeteta, uz uvjet da za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena biološkom roditelju

- osamnaest mjeseci (18) od dana rođenja djeteta za posvojitelja novorođenog djeteta, uz uvjet da za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena biološkom roditelju ili skrbniku djeteta.

2) Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, a uz koji je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena na obrascu koji je dostupan u pisarnici i na web stranici Općine Matulji.

3) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje dopuniti zahtjev i/ili dostaviti traženu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

4) Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev odnosno traženu dokumentaciju ne dostave u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

5) Općina Matulji zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od podnositelja zahtjeva zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno da uz pisanu privolu podnositelja zahtjeva sami provjere potrebne činjenice.

6) Općina Matulji, radi utvrđivanja činjeničnog stanja nužnog za donošenje rješenja, ovlaštena je prikupljati dokaze iz vlastitih evidencija ili evidencija drugih javnih tijela.

7) O zahtjevu za ostvarivanje prava u prvom stupnju rješava Jedinstveni upravni odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donošenjem rješenja.

8) O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

1) Novčana pomoć doznačit će se na račun podnositelja zahtjeva u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja.

Članak 7.

1) Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/22-01/0006

URBROJ:2170-27-03-01/1-22-0006

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr