SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
OPĆINA PUNAT

31.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o trgovini na malo izvan prodavaonica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti prodaje robe na javno-prometnim površinama i površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine te lokacije (mjesta) na području Općine Punat na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica.

Članak 2.

Trgovina na malo izvan prodavaonice može se na području Općine Punat obavljati na javno-prometnim površinama i površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine na sljedeće načine:

- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo

- putem kioska

- prodajom putem automata

- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.).

Izgled urbane opreme za prodaju na površinama navedenim u stavku 1. ovog članka definiran je Odlukom o postavi urbane opreme na području Općine Punat.

Za postavljanje urbane opreme iz stavka 1. ovog članka potrebno je ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat temeljem dostavljenog idejnog rješenja.

II. PRODAJA NA JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 3.

Prodaja na javno-prometnim površinama može se obavljati kako slijedi:

1.Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo može se obavljati na sljedećim lokacijama:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Prodaja putem kioska na lokaciji Ulica Obala, „Pod gušternu uz dječje igralište- uz šetnicu“ (dio z.č. 9136/1) može se vršiti u unutrašnjem prostoru kioska i na platou predviđenom za izlaganje robe.

Članak 4.

Tijekom sportskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire Općina ili Turistička zajednica, može se obavljati prodaja sa klupa, štandova, putem automata i pokretnih prodavača na sljedećim mjestima u naselju Punat i Stara Baška

Točno mjesto, broj i vrstu prodajnih mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Prodaja konfekcioniranog sladoleda i pića iz rashladnih uređaja putem kioska mora se obavljati isključivo unutar kioska.

Prodaja konfekcioniranog sladoleda ispred ugostiteljskih objekata može se vršiti putem rashladnih uređaja postavljenih ispred objekta isključivo na privatnoj površini.

Prodaja konfekcioniranog pića putem rashladih uređaja mora se obavljati isključivo unutar objekta.

Prodaja ostale robe putem kioska mora se obavljati isključivo unutar kioska, osim u slučaju iz članka 3. stavak 2. ove Odluke.

Zabranjuje se izlaganje robe izvan kioska i objekta, osim u slučaju iz članka 3. stavak 2. ove Odluke.

Zabranjuje se korištenje javne površine bez sklopljenog ugovora o zakupu.

Zabranjuje se postavljanje kioska, montažnog objekta ili druge naprave bez sklopljenog ugovora o zakupu.

Zabranjuje se korištenje javne površine veće od one utvrđene ugovorom o zakupu.

Zabranjena je prodaja na klupama i štandovima izvan tržnice na malo, putem kioska i prodaja putem automata na svim lokacijama osim onih koje su navedene u ovoj Odluci kao i prodaja na klupama i štandovima izvan tržnice na malo, putem kioska i prodaja putem automata protivno ovoj Odluci.

III. PRODAJA NA POVRŠINAMA KOJE IMAJU PRISTUP S JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Članak 6.

Na površinama koje nisu u vlasništvu Općine Punat, a koje imaju pristup s javno-prometne površine, ne dozvoljava se prodaja na način propisan člankom 2. stavkom 1. ove Odluke osim na dijelovima z.č. 7699/1, z.č.7698/1 i z.č. 9052, sve k.o. Punat zbog ranije stečenih prava.

Ne dozvoljava se prodaja robe iz okućnica, zatvorenih dvorišta i kućnih ulaza.

IV. NADZOR

Članak 7.

Nadzor nad provođenjem ove Oduke vrši komunalni redar.

Komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje kioska ili drugog montažnog objekta ili naprave u slučaju kada su isti postavljeni na javnoj ili privatnoj površini protivno odredbama ove Odluke.

Ukoliko vlasnik/korisnik ne ukloni sukladno rješenju komunalnog redara isto će ukloniti Općina Punat o njegovom trošku.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 8.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako prekrši odredbe članka 5. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i fizička osoba – obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Komunalni redar za sve počinjene prekršaje izdat će obavijest o počinjenom prekršaju koju će uručiti osobno prekršitelju ili poslati poštom preporučeno.

Komunalni redar za sve počinjene prekršaje može naplatiti polovicu od iznosa novčane kazne propisane ovim člankom na licu mjesta.

Smatrat će se da je kazna plaćena u cijelosti ukoliko počinitelj prekršaja plati polovicu od iznosa novčane kazne u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti o počinjenom prekršaju iz stavka 4. ovog članka.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/19 i 24/19).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/4

URBROJ: 2170-31-01-22-11

Punat, 27. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=51521&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr