SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
OPĆINA PUNAT

29.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Punat s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat su:

1. Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk- pružanje veterinarske pomoći i zbrinjavanje životinja

2. Komunalno društvo Črnika d.o.o.- evakuacija, osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnost, asanacija terena

3. Ponikve voda d.o.o.- osiguravanje vode za piće

4. Ponikve eko otok Krk d.o.o. - uspostavljanje funkcije objekata kritične infrastrukture

5. Marina Punat grupa d.o.o. - intervencije na moru

6. Brodogradilište Punat d.o.o. - korištenje građevinske mehanizacije za raščišćavanje ruševina i spašavanja zatrpanih

7. Ekocijan d.o.o.- asanacija terena

8. Hoteli Punat d.d.- osiguravanje smještaja

9. Trgovina Krk d.d.- opskrba namirnicama

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat su:

1. Klub podvodnih aktivnosti- evakuacija

2. Lovačko društvo „Jastreb“ Punat- zbrinjavanje životinja

3. ŠRD „Arbun“ Punat- osiguravanje prijevoza

4. Yacht klub Punat- osiguravanje prijevoza

Pravne osobe iz ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama sustava civilne zaštite istima se dostavljaju izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite.

Pravne osobe iz ovog članka dobivanjem određenog zadatka od strane načelnika ili Stožera Civilne zaštite Općine Punat stječu status sudionika u provedbi određenih mjera civilne zaštite na području Općine Punat.

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke na temelju dostavljenih izvoda iz Plana djelovanja, dužne su izraditi svoje operativne planove te planirati i organizirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno Planu djelovanja, Zakonu o sustavu civilne zaštite, podzakonskim propisima i općim aktima.

Članak 4.

Općina Punat i pravne osobe iz članka 2. ove Odluke sklopit će ugovore o međusobnoj suradnji kojima će se, u skladu s Planom djelovanja, definirati potrebni kapaciteti (ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema, vrijeme i način njihova aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite te način naknade stvarnih troškova).

Članak 5.

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Punat imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/16).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/4

URBROJ: 2170-31-01-22-12

Punat, 27. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr