SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

33.

Temeljem članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NARODNE NOVINE br. 68/18, 110/18) te suglasnosti Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 340-01/19-01/18, URBROJ: 2170-11-01-22-4, od dana 24. svibnja 2022. godine, Direktor Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. donio je

IZMJENU I DOPUNU OPĆIH UVJETA

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Članak 1.

U Općim uvjetima usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 17/19) u članku 4. stavak 1. dodaje se iza druge alineje nova alineja koja glasi:

„-tjedna povlaštena parkirna karta, odnosno karta pod povoljnijim uvjetima“.

Članak 2.

U članku 5. stavak 6. mijenja se na način da sada glasi:

„Kupnja dnevne, mjesečne povlaštene parkirne karte i tjedne povlaštene parkirne karte za otvorena i zatvorena javna parkirališta može se ostvariti na blagajni i prodajnim mjestima Isporučitelja usluge i njegovih partnera.“

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Parkiranje vozila na javnom parkiralištu Obala Petra Krešimira IV. ograničeno je na vrijeme od 12 sati, osim za vozila s povlaštenom parkirnom kartom ili rezerviranim parkirališnim mjestima.“

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. mijenja se na način da sada glasi:

„Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam (8) dana od dana izdavanja dnevne karte. Ukoliko u tom roku to ne učini, Isporučitelj usluge će na kućnu adresu korisnika dostaviti račun koji je isti dužan platiti po dospijeću a ukoliko Isporučitelj nema dovoljno podataka za kreiranje računa isti se Korisniku neće dostaviti te će Isporučitelj poduzeti sve dopuštene pravne radnje radi naplate iste. “

Članak 5.

U članku 12. stavak 1. dodaje se iza treće alineje nova alineja koja glasi:

„4. ne koristi važeću parkirnu kartu“.

Članak 6.

Članak 16. mijenja se na način da sada glasi:

„Povlaštene mjesečne parkirne karte izdaju se isključivo pod uvjetom da je izdavanje mjesečne povlaštene parkirne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte.

Iznimno od navedenoga, ukoliko je izdavanje mjesečne povlaštene parkirne karte zatraženo u roku od jednoga dana nakon izdavanja dnevne parkirne karte, istu je moguće zamijeniti za mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu uz odobrenje Isporučitelja usluge.

Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu u periodu od 01.10. do 31.05. imaju sve pravne osobe i fizičke osobe.

Pravo na povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu u periodu od 01.06. do 30.09. imaju:

1. fizičke osobe koje imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta,

2. fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta,

3. fizičke osobe koje su zaposlene u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta,

4. fizičke osobe koje obavlja djelatnost pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu – iznajmljivanje soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu na području na kojem se obavlja naplata parkiranja – najviše do četiri povlaštene karte za potrebe obavljanja usluga,

5. pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost pružanja usluga u ugostiteljstvu – hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na kojem se obavlja naplata parkiranja ovisno o raspoloživim kapacitetima, o čemu odlučuje Isporučitelj usluge,

6. pravne osobe koja posluje u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena karta,

7. fizičke osobe koja je vlasnik nekretnine, kuće za odmor u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta.

Ukoliko neka osoba ispunjava više kriterija za izdavanje povlaštene parkirne karte za jedno vozilo (po njegovom odabiru) primijenit će se jeftiniji kriterij, a za ostala vozila skuplji kriterij.“

Članak 7.

Iza članka 16. dodaje se članak 17. koji glasi:

„Tjedne povlaštene parkirne karte izdaju se isključivo pod uvjetom da je izdavanje tjedne povlaštene parkirne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte.

Pravo na tjednu povlaštenu parkirnu kartu u periodu od 01.06. do 30.09. imaju:

1. fizičke osobe koje obavlja djelatnost pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu – iznajmljivanje soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu na području na kojem se obavlja naplata parkiranja – četiri povlaštena parkirna karta,

2. pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost pružanja usluga u ugostiteljstvu – hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na kojem se obavlja naplata parkiranja ovisno o raspoloživim kapacitetima, o čemu odlučuje Isporučitelj usluge.“

Članak 8.

Članak 18. mijenja se na način da sada glasi:

„Uvjeti za ostvarivanje prava na povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu iz članka 16. ovih Općih uvjeta i uvjeti za ostvarivanje prava na tjednu povlaštenu parkirnu kartu iz članka 17. ovih Općih uvjeta dokazuju se na sljedeći način:

1. fizička osoba koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja ako:

-ima prijavljeno prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

2. fizička osoba (obrtnik) koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja i pravna osoba koja posluje u zoni naplate parkiranja ako:

-koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i izvodom iz obrtnog, odnosno sudskog registra

-ima vozilo registrirano na ime pravne osobe čije je sjedište registrirano na području zone naplate parkiranja, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom (za pravne osobe)

-ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

3. fizička osoba koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja mora dostaviti:

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda ili elektronički zapis ili potvrdu poslodavca da je zaposlena kod obrtnika ili u pravnoj osobi sa sjedištem u zoni naplate parkiranja ili koja obavlja djelatnost u zoni naplate

-ima vozilo registrirano na svoje ime ili na ime osobe s kojom živi u zajedničkom kućanstvu, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnim iskaznicama (svojom i vlasnika vozila), ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

4. fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu- iznajmljivanja soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu, kampova, a za potrebe korisnika njihovih usluga mora dostaviti:

-važeće rješenje o obavljanju i kategorizaciji djelatnosti / usluge sa sjedištem u zoni naplate

-prijavu turista, odnosno vlasnika vozila Turističkoj zajednici Grada Novog Vinodolskog i potvrdu o uplati boravišne pristojbe ili dokaz o prijavi putem usluge e-visitor.

-dokaz o vlasništvu vozila i registarsku oznaku vozila prijavljenog turista

5. fizička osoba - vlasnik objekta obiteljske kuće za odmor u zoni naplate ako:

-posjeduje nekretninu u zoni naplate što dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu predmetnog objekta

-ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom i osobnom iskaznicom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

-ima potvrdu Turističke zajednice Grada Novog Vinodolskog o plaćenoj boravišnoj pristojbi te potvrdu Porezne uprave o plaćenom porezu na kuće za odmor.“

Članak 9.

U članku 19. stavak 2. mijenja se na način da sada glasi:

„Korisnik povlaštene parkirne karte može i za vrijeme njenog korištenja izvršiti promjenu registracije vozila za koju je izdana ukoliko to dokaže potrebnom dokumentacijom, a korisnik povlaštene parkirne karte iz članka 16. stavak 4. točka 7. promjenu registarske oznake može izvršiti maksimalno u dva navrata tijekom vremena važenja karte.“

U članku 19. stavak 6. mijenja se na način da sada glasi:

„Isporučitelj usluge određuje kvote mjesečnih i tjednih povlaštenih parkirnih karata.“

Članak 10.

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak koji glasi:

„Iznimno od navedenog u prethodnom stavku, naknada za parkiranje vozila s invaliditetom, plaća se na javnom parkiralištu CENTAR ŠKOLA i to isključivo u razdoblju kada je ulaz, odnosno izlaz s parkirališta reguliran naplatom putem automatske naplatne blagajne, odnosno kada tehnički uvjeti ne omogućavaju drugačije“.

Članak 11.

U članku 24. u stavka 1. mijenja se treća alineja koja sada glasi:

„-od 01.10. do 31.05. ne naplaćuje se korištenje parkirališta za parkirališta: SLAVUJ, ULICA ANDRIJE ŠERMANA, ULICA STJEPANA MAŽURANIĆA, MEL i RIBARSKA OBALA (KLENOVICA), BOČAK, ZAGREBAČKA ULICA“

Članak 12.

Članak 25. mijenja se i sada glasi:

„Isti parkirni automat zbog specifičnosti lokacije koriste parkirališta TRŽNICA, RASADNIK I LOKVICA.“

Članak 13.

Ostale odredbe Općih uvjeta ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Ove će se Izmjene i dopune Općih uvjeta objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.

KLASA: 363-02/2018-20/10

URBROJ: 2107/10/2022-10

Datum:21. travnja 2022.g.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

Direktor

Alen Bruketa, ing.građ., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51250&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr