SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA LOPAR

21.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavak 3. i 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 9. sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 20/21- u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. točki 2. razrešuje se član Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, Mirko Škarić, predstavnik Općine Lopar.

Članak 2.

Za člana Vijeća za koncesijska odobrenja imenuje se Goran Matahlija, predstavnik Općine Lopar.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama Odluke stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/22-01/03

URBROJ: 2170-24-01-22-04

Lopar, 23. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr