SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
GRAD OPATIJA

42.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH, br.68/18., 110/18. i 30/20) i članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Opatije podnosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 17. prosinca 2020. godine dok su njegove izmjene i dopune usvojene su na sjednici održanoj 28. rujna 2021. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 43/20 i 23/21). Odlukom gradonačelnika od 30. prosinca 2021. godine o preraspodjeli planiranih sredstava unutar pojedinih stavaka u Proračunu Grada izvršene su minimalne korekcije unutar pojedinih stavki ovog programa.

Od ukupno 41-og planiranog projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, u cijelosti je dovršeno njih 29, 6 ih je u realizaciji i biti će završeni u 2022. godini, dok realizacija preostalih 6 projekata (pripreme dokumentacije, izgradnja) ovisi o vanjskim faktorima na koje nismo u mogućnosti utjecati.

III. OSTVARENJE PROGRAMA PO POJEDINAČNIM PROJEKTIMA:

Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano je u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

1) Završeni projekti:

- izgradnja dijela 3. ceste Kuk-Kosovo – od planiranih 20.000,00 kn za pripremne aktivnosti utrošeno je 18.750,00 kn i to za dopunu geodetskog elaborata 6. dionice ceste uz rotor na Kuku. Ističemo da je kod donošenja Programa za 2021. ova stavka bila je planirana sa 6.000.000,00 kn, no rebalansom je iznos smanjen zbog izmjene u planovima sufinacijera koji je prolongirao planirano ulaganje u cestu za razdoblje nakon 2023. godine,

- sufinanciranje radova na Lučkom području – sukladno zaključenom ugovoru o sufinanciranju, Lučkoj upravi osigurana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za investicijske aktivnosti Lučke uprave (saniranje oštećenja lučke podgradnje nastalih u nevremenu krajem 2020. godine, zamjena pokretnih stupića – barijera za sprečavanje ulaza vozila te nasipavanje materijala po I. fazi projekta nasipavanja lukobrana i platoa luke Ika),

- ograda obalnog puta: planirana sredstva su utrošena (49.550,00 kn) za zahvate na popravkama ograda i rukohvata prema malim plažama (Volosko, vidikovac, Ika stubište od obalnog puta do Primorske ulice,

- interpolacija stupova javne rasvjete – stavka je realizirana u cijelosti (utrošeno 199.972,500 kn), postavom novih ili zamjenom dotrajalih stupova na lokacijama: ojačanje rasvjete pješačkih prijelaza, interpolacije u Zatki, Maćukima, Puharima, Antićima i na Kalini,

- sufinanciranje nabave autobusa iz namjenskog povećanja cijene vozne karte – na poziciji su iskazana sredstva koja se knjiže kao prihod i rashod Grada iako se radi o sredstvima otplate kredita za nabavku autobusa iz namjenskog povećanja cijene vozne karte koju plaćaju putnici. Sredstva su iskazana u realiziranoj visini od 594.562,66 kn, odnosno znatno više od 400.000,00 kn koliko je bilo planirano po podacima Autotroleja,

- uređenje i dohrana neuređenih plaža – planirana sredstva u cijelosti su utrošena (199.774,83 kn) za uređenje plaža Tomaševac, Črnikovica, Ičići i Lipovica,

- sufinanciranje sanacije deponija Osojnica – Radovi sanacije započeli su 2019. godine. Investitor je Općina Matulji, a radove sufinancira EU, Fond za zaštitu okoliša, te lokalne samouprave Općina Matulji, Grad Opatija, Općina Lovran i Općina M.Draga. Ukupna vrijednost projekta može iznositi do 36.674.515,00 kn (trenutno ugovoreno 35.842.940,50 kn). Izvori financiranja su EU fondovi (30.000.000,00 kn), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (3.529.411,77 kn) a preostala sredstva osiguravaju 4 jedinice lokalne samouprave (Opatija, Matulji, Lovran i M.Draga). Iako se projekt nastavlja realizirati i u 2022. godini, u ovom prikazu je iskazan kao realiziran u cijelosti dio koji se odnosi na 2021. godinu obzirom da su osigurana sredstva za 2021. godinu u iznosu od 644.263,00 kn u cijelosti utrošena, a nastavak sufinanciranja planiran je i u Proračunu za 2022. g,

- obnova vrijednog drveća (utrošeno 149.999,48 od planiranih 150.000,00 kn) – sredstva su u cijelosti utrošena za planirane obnove (dobava materijala i sadnja na više lokacija) kao i za fitopatološke i sanitarne preglede oboljelog drveća,

- sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (utrošeno 57.062,50 kn od planiranih 58.000,00 kn – u 2021. g. je u cijelosti realiziran ugovor zaključenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz 2018. godine. Početkom 2021. g. preuzeto je ukupno 250 posuda za otpad (100 spremnika zapremine 120 lit i 150 zapremine 240,00 lit). Od ukupnih sredstava za 2021. godine Proračun Grada osigurao je 8.559,38 kn dok je preostala sredstva osigurao Fond,

- popravak potpornih zidova i uređenje obalne šetnice (utrošeno 299.996,63,00 kn od planiranih 300.000,00 kn) – sredstva su utrošena za sanaciju dva mosta kod Malog raja, sanacije oštećenja obalne šetnice ispod h.Kristal i ispod zgrade M.Tita 3,

- dobava urbane opreme (utrošeno 206.438,48 od 206.500,00 kn) – najveći dio sredstava utrošen je za dobavu i montažu novih parkovnih klupa tip Opatija i posude za otpatke, a preostali dio za opremu na SRC Dobreć i višekanalno pojačalo za WiFi pristup internetu,

- uređenje javnog parkirališta na Tošini (utrošeno 149.998,31 kn od planiranih 150.000,00 Kn) – realizirana je 2. faza uređenja parkirališta uz ulicu G.Verdi kojom je dobiveno 14 novih parkirnih mjesta,

- sufinanciranje nabave kompostera (165.000,00 kn) – planirana sredstva u cijelosti su utrošena za nabavu 440 kompostera za kućno kompostiranje, pri čemu će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati 99.000,00 kn a Grad Opatij 66.000,00 kn. Komposteri su nabavljeni koncem 2021. godine i biti će podijeljeni početkom 2022. godine,

- uređenje krova na groblju Opatija (75.000,00 kn) – krajem 2021. g. zaključen je ugovor s Komunalcem o uređenju krova zgrade na ulazu u groblje Opatija, po kojem je Grad osigurao 50% potrebnih sredstava dok će drugu polovicu osigurati Komunalac iz svojih sredstava,

- postava kamera za nadzor na javnim površinama – utrošeno je 378.927,50 od planiranih 379.000 kn za nabavu kamere za nadzor prometa kod OŠ Opatija, kao i kamere za nadzor plaže Črnikovica i ukopanih kontejnera,

- popravak stubišta od M.Tita do Parka Tomaševac (59.991,31 od 60.000,00 kn), od M.Tita 33. do Parka Bulgarija (49.998,94 od 50.000,00 kn) i uz h. Miramar do parka Bulgarija (79.998,88 od 80.000,00 kn – radovi su na sva tri stubišta izvedeni u cijelosti u planiranom obimu,

- uređenje i zamjena kolnika: uređen je dio ul. I. Istarske čete (84.997,25 od 85.000,00 kn), dio ul. dr. I. Poščića od ex garaža do skretanja u ul. I. Zamlića (199.993,03 kn od 200.000,00 kn),

- postava meteo bove za prikaz temperature mora (utrošeno 50.000,00 kn),

- uređenje parkinga uz školu Veprinac: uz dogradnju zgrade dječjeg vrtića u Veprincu, uređen je i parking uz školu za potrebe roditelja (utrošeno 49.982,50 od 50.000,00 kn),

- izgradnja bus stanica: dobavljene su bus stanice u Opatiji na spoju Varljenske ceste-Kosićevo (49.373,13), kod Doma zdravlja u Opatiji (49.250,00 kn) i između dva rotora na Kvarnerskoj cesti (49.250 kn). Zbog problema izvođača oko autorskih prava na dizajnu istih, one su trenutno u postupku zamjene,

- javna rasvjeta Put Dukino- odvojak N.Ceste kod Vage (80.000,00 kn) – postavljeno je 8 stupova i rasvjetnih tijela na stubištu koje povezuje Pobre i Tošinu (iznad vage),

- postava pontona na plaži Tomaševac (73.377,50 od 73.400,00 kn) – postavljen je donirani ponton na plažu Tomaševac,

- postava rampe na ulazu u OŠ Ičići (19.309,45 od 20.000,00 kn) – radi osiguravanja reda ispred škole Ičići postavljena je rampa koja spriječava prilaz i parkiranje vozila i

- priznavanje ulaganja u uređenje ulice Veli Jože (300.000,00 kn) – temeljem ugovora zaključenog s investitorom izgradnje hotela na Slatini istom je priznat dio troškova ulaganja u uređenje ulice Veli Jože vezano uz izmještanje komunalne infrastrukture koja se nalazi na njegovom zemljištu.

2) Započeti projekti koji će biti završeni u 2022. g.:

- rekonstrukcija ceste Antona Dminaka i spoja na D-66 – po ugovoru zaključenom sa sufinancijerom koji u cijelosti osigurava 4.100.000,00 kn za rekonstrukciju ceste u 2021. godini izvršilo se je preprojektiranje ceste i hotelskog kompleska radi potrebe izmještanja oborinskog kanala na rub ulice Antona Dminaka. U 2022. godini započeti će radovi izgradnje ceste (samo izgradnja potpornog zida, dok će nastavak radova uslijediti nakon što investitor izvrši radove na izgradnji svog objekta (krajem 2022. ili početkom 2023. g.),

- evidentiranje, uris i upis komunalne infrastrukture (utrošeno 97.656,66 kn od ukupno planiranih 644.263,00 kn.) – Grad ima ugovorenu izradu ukupno 178 elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, za koja su sredstva osigurana sukladno zaključenim ugovorima, s time što obveza plaćanja izrađenih elaborata nastupa djelom nakon što isti budu predani na provedbu (dio cijene) i potom nakon što budu provedeni, te će se neutrošena sredstva stoga prenositi u 2022. godinu. U prosincu 2021. godine ugovoreni su radovi izrade elaborata evidentiranja komunalne infrastrukture za 65 cesta i javno-prometnih površina na području naselja Dobreć (10.864 m), Vela i Mala Učka (5.704 m), dio Poljana iznad tunelske ceste (3.017 m), te dvije ceste u Iki i Opriću (399 m) i jedna u Veprincu (33 m) u ukupnoj vrijednosti od 241.044 kn,

- uređenje šetališta Carmen Sylve (130.000,00 kn) – Radovi uređenja dionice šetališta na dijelu Pobri (Evićev put) ugovoreni su koncem 2021. godine i biti će završeni u prvoj polovici 2022. godine,

- zamjena završnog sloja asfalta dijela ulice Pavlovac (270.000,00 kn) – radovi su ugovoreni krajem 2021. godine i biti će završeni u prvoj polovici 2022. godine,

- popravak potpornih zidova (300.000,00 kn) - u 2021. g. proveden je dio popravaka (91.784,65 kn, potporni zidovi u Mornarskoj ulici Ičići, Šavroni Veprinac i Vela Učka), dok su ostali radovi završeni početkom 2022. godine (Primorska ulica kod kbr. 36 u Iki, Nova cesta 248 na P.Kolovi, Opatija i zid na Tošini, ul. I.Pošćića) i

- financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora (utrošeno 7.450,00 kn od 1.521.404,00 kn) – pozicija se odnosi na izgradnju ceste Trinajstovica (odvojak ulice Kosićevo) za koje su provedene sve pripremne aktivnosti, završen postupak izbora izvođača radova i za koje će radovi započeti u 2022. godini. Sredstva će u cijelosti osigurati sufinancijeri, kojima će se dio sredstava vratiti kroz umanjenje komunalnog doprinosa dok se razlika po zaključenom ugovoru smatra donacijom Gradu.

3) Započeti projekti čija realizacija ovisi o vanjskim faktorima:

- pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od novog rotora Kuk do Matuljske c. –sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn uplatio je KUK projekt za pripremne aktivnosti za izgradnju 3. ceste uz njihov planirani poslovni objekt sukladno ugovoru o financiranju te ceste, no nisu realizirana zbog nemogućnosti zamjene nekretnina Grad Opatija-Kuk projekt radi upisanih hipoteka na zemljištu Kuk projekta. Od navedenih sredstava u 2021. g. bilo je raspoloživo 1.419.606,00 kn, od čega je 492.263,00 kn utrošeno za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a ostala sredstva će se prenijeti u 2022. g. radi nastavka pripremnih aktivnosti. Kako je u međuvremenu KUK projekt prodao svoje zemljište, s novim vlasnikom (Tommy d.o.o) ugovoren je nastavak realizacije na pripremi nove projektne dokumentacije i rješavanju imovinsko pravnih odnosa između Tommy d.o.o. i Grada Opatije u 2022. godini (ugovor je potpisan u veljači 2022. g).

- izgradnja bus stanice na Poljanskoj cesti, skretanje za Mendere – u 2021. g. nije bilo moguće pristupiti izgradnji zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na terenu na kojemu stanica treba biti postavljena. Pozicija će se osigurati u proračunu nakon što imovinsko pravni odnosi budu riješeni.

- izgradnja kolno-pješačkog prilaza ispod vodospreme Ičići (370.000,00) - po ugovoru zaključenom s privatnim investitorima oni su uplatili manji dio sredstava, a u međuvremenu su zatražili da se početak radova odgodi jer zbog COVID-19 nisu u mogućnosti osigurati sredstva za izgradnju ceste i svog objekta. Promjenom investitora i zaključenim izmjenama ugovora zaključenim u siječnju 2022. godine utvrđen je novi dinamički plan po kojem bi radovi započeli koncem 2022. godine, uz naznaku da je zbog značajnog porasta cijena radova do kojih je u međuvremenu došlo investitor preuzeo obvezu osiguravanja razlike tijekom srpnja o.g.

- izrada idejnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta (50.000,00 kn) – izrada idejnog projekta nije ugovorena jer je odabrana lokacija po kojoj se prilaz treba osigurati po dionici opatijske 3.ceste od rotora Kuk a za koju je u tijeku postupak izrade nove projektne dokumentacije. Idejni projekt biti će moguć tek nakon definiranja trase ceste i njenih niveleta.

- izrada projekta LED rasvjete i javna rasvjeta (25.625,00 kn) – planirana sredstva odnose se na konzultantske usluge u pripremi nadmetanja za uvođenje LED rasvjete i biti će utrošena kod ugovorena jer je odabrana lokacija po kojoj se prilaz treba osigurati po dionici opatijske 3.ceste od rotora Kuk a za koju je u tijeku postupak izrade nove projektne dokumentacije. Idejni projekt biti će moguć tek nakon definiranja trase ceste i njenih niveleta.

- uređenje pješačkog prijelaza u Veprincu-Tumpići (25.000,00 kn) – za izgradnju nogostupa potrebno je otkupiti teren čija je vlasnica umrla te će se razgovori o otkupu moći riješiti po ostavinskoj raspravi.

KLASA: 363-01/22-01/37

UBRBOJ: 2170-12-03/01-22-1

Opatija, 19. travnja 2022.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

 

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=10006&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr