SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
GRAD OPATIJA

37.

Na temelju članka 18. i članka 13. stavka 4. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98., 50/12. i 89/17.), članak 31. i 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine“ Županije Primorsko-goranske, broj 25/09., 30/09. – ispravak, 7/13., 3/18., 5/18-ispravak, 3/20. i 3/21.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 9. svibnja 2022. godine donijelo je

O D L U K U

o grobljima na području Grada Opatije i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se:

1. povjeravanje upravljanja grobljem i obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja trgovačkom društvu u suvlasništvu Grada Opatije i uvjeti upravljanja i održavanja od strane tog društva,

2. mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,

3. uvjeti i mjerila za utvrđivanje naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

4. održavanje groblja i uklanjanje otpada kao komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija na grobljima,

5. nadzor i kaznene odredbe te

6. prelazne i završne odredbe.

Članak 2.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju slijedeće značenje:

1. Groblje je objekt komunalne infrastrukture kojeg čini ograđeno zemljište namijenjeno sahrani ljudskih posmrtnih ostataka s pratećim objektima: grobnim mjestima, pješačkim stazama i drugim pomoćnim prostorima (primjerice mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, krematorij, prostorija za ispraćaj umrlih, sanitarni čvor, kosturnica, kapela i sl) i koji je u vlasništvu Grada Opatije (kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije ili kao vlasništvo Grada Opatije),

2. Grobno mjesto je prostor na kojem se formira grob za zemni ukop, grobnica u zemlji, grobnice u nišama te pretinac za urne. Grobno mjesto može uređeno (uključuje betonsku konstrukciju, okvir grobnog mjesta) ili neuređeno (bez prethodno pripremljene betonske konstrukcije okvira grobnog mjesta). Grobna mjesta u nišama su uređena grobna mjesta koja čini prostor unutar niše i zidovi i kamene obloge kojima je niša zatvorena (bez završne nadgrobne ploče na ulaznom otvoru kojoj se navode podaci o pokojnicima) kao i ugrađena polica za odlaganje cvijeća i svijeća,

3. Opremom i uređajem grobnog mjesta (u daljnjem tekstu: nadgrobni spomenik) smatra se oprema koju je na grobno mjesto ugradio korisnik grobnog mjesta ili je istu kupio od Uprave groblja (nadgrobna konstrukcija groba, nadgrobna ploča s upisanim podacima o umrlim, znaci, ograda i slično, a kod grobnih niša kamena ploča s upisanim podacima o pokojnicima te eventualno polica za odlaganje cvijeća ispod niše ukoliko niša nije bila prethodne opremljena tom policom) i koja se po Zakonu o grobljima smatra nekretninom u vlasništvu korisnika grobnog mjesta koji s njom slobodno raspolaže sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i posebnim propisima.

4. Korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je Uprava groblja rješenjem dodijelila grobno mjesto na korištenje, osoba koja je u skladu s ranijim propisima s Upravom groblja zaključile ugovor o korištenju grobnog mjesta do isteka tog ugovora, kao i osobe koje su pravo korištenja grobnog smjesta stekle od ranijeg korisnika po drugim pravnim osnovama.

Članak 3.

(1) Groblja na području Grada Opatije jesu:

1. Groblje Opatija – kojeg čini kč. 1125. k.o. Volosko koja se formira Geodetskim elaboratom izvedenog stanja komunalne infrastrukture izrađenom po GRUND d.o.o. za geodetske poslove Rijeka, br. elaborata 2019-45 iz rujna 2019. godine (površina 13680 m2) i koje će se upisati kao Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije,

2. Groblje Volosko – kojeg čini kč. 1126 u k.o. Volosko (površina 8574 m2), upisano kao Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije,

3. Groblje Veprinac – kojeg čini kč. 49/5 u k.o. Veprinac (površina 2677 m2) – upisano na Grad Opatiju i

4. Groblje Poljane – kojeg čini kč. 2061 u k.o. Puharska koja se formira Geodetskim elaboratom izvedenog stanja komunalne infrastrukture izrađenom po GRUND d.o.o. za geodetske poslove Rijeka, br. elaborata 2019-47 iz kolovoza 2019. godine (površina 2633 m2) i koje će se upisati kao Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA GROBLJIMA TE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GROBLJA

Članak 4.

(1) Trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. Jurdani, Jurdani 50/b, OIB 30295003016 upravlja grobljima na području Grada Opatije te na njima obavlja i komunalnu djelatnost održavanja groblja (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka povjereni su Upravi groblja na neodređeno vrijeme.

(3) Uprava groblja dužna je grobljima upravljati i održavati ih pažnjom dobrog gospodara te obavljati povjerene im poslove i osiguravati poštivanje utvrđenog grobnog reda na primjeren način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje na grobljima počivaju.

Članak 5.

(1) Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela na korištenje grobnih mjesta te uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja, a posebice način i raspored ukopa, planiranje uređenja i rasporeda grobova, premještanje ostataka preminulih iz napuštenog grobnog mjesta u zajedničku grobnicu, vođenje grobnih očevidnika o ukopu svih osoba na području Grada Opatije, utvrđivanje i naplata godišnje grobne naknade te naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta, nadzor nad izvođenjem radova uređenja pojedinačnih grobnih mjesta na groblju i druge poslove sukladno Zakonu o grobljima i na način da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama.

Članak 6.

(1) Poslovi uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja iz članka 4. ove Odluke jesu poslovi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja iz Zakona o komunalnoj djelatnosti a koji obuhvaćaju tekuće i investicijsko održavanje staza i puteva na groblju, održavanje mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za ispraćaj umrlih i drugih pratećih objekata vezanih za pogrebne poslove te uzgoj i održavanje zelenila.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovog članka, komunalna djelatnosti održavanja groblja obuhvaća i čišćenje zemljišta, staza i puteva na groblju te uklanjanje otpada s groblja.

(3) Pod otpadom iz stavka 2. ovog članka smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju njegov izgled te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

(4) Nivo i obim poslova održavanja groblja utvrđuje se Programom održavanja groblja koji sadrži opis planiranih radova u procijenjenom obimu (pojedinačno i ukupno za sva groblja na području Grada Opatije) kojeg donosi Uprava groblja uz godišnji plan poslovanja.

(5) Poslovi iz ovog članka obavljaju se kontinuirano tijekom cijele godine na način koji osigurava uređenost, red i mir na grobljima kojima se osigurava iskazivanje poštovanja prema umrlim osobama koje su na njima pokopane

Članak 7.

(1) Uprava groblja dužna je:

1. voditi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba,

2. izraditi Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta,

3. donijeti Odluku o pravilima ponašanja na groblju,

4. donijeti ostale akte i propise predviđene Zakonom o grobljima i ovom Odlukom.

(2) Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta (u daljnjem tekstu Plan) sadrži plan svih groblja na području Grada Opatije, plan rasporeda grobnih mjesta za svako groblje posebno, s naznačenim oznakama i brojevima grobnih mjesta, grafički prikaz rasporeda grobnih mjesta, grobna mjesta za privremeni ukop, grobna mjesta namijenjena za potrebe ukopa preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao i grobna mjesta za potrebe trajnog zbrinjavanja posmrtnih ostataka vojnika, žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja pronađenih na području Grada Opatije.

(3) Uprava groblja dužna je na svojoj mrežnoj stranici i na glavnim ulazima na svako groblje na području Grada Opatije objaviti Odluku o pravilima ponašanja na groblju.

(4) Uprava groblja dužna je Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta održavati ažurnim i učiniti dostupnim zainteresiranim putem svoje mrežne stranice kroz aplikaciju Tražilica pokojnika.

Članak 8.

(1) Upravi groblja prenose se javne ovlasti za rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o grobljima, u postupcima dodjele na korištenje grobnog mjesta, utvrđivanja i naplate naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta te godišnje grobne naknade.

(2) Upravni odjel Grada nadležan za komunalne poslove rješava o žalbama na rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

(1) Uprava groblja podnosi Gradu Opatiji do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu izvještaj o svome radu vezano uz obavljanje poslova upravljanja i održavanja groblja (ukupno i pojedinačno za sva groblja s područja s područja Grada Opatije): o broju dodijeljenih grobnih mjesta, broju ukopa, vrstama radova izvođenim na grobljima, troškovima održavanja i upravljanja, ostvarenim prihodima od naplaćenih naknada za korištenje grobnih mjesta i drugim prihodima, broju napuštenih grobnih mjesta te broju slobodnih mjesta za ukop.

(2) U izvještaju iz st. 1. daje se i prijedlog mjera za uređenje groblja iznad razine redovnog održavanja kada se tim mjerama traži sufinanciranje od strane Grada Opatije kao i prijedloge za proširenje groblja radi osiguravanja dostatnih kapaciteta za ukope pokojnika za narednih 10 godina kroz rekonstrukciju postojećeg groblja, njegovo proširenje ili izgradnju novog groblja.

Članak 10.

(1) Troškovi obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 5. ove odluke te troškovi upravljanja grobljem iz članka 7. ove Odluke financiraju se iz godišnje grobne naknade, naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta te drugih prihoda od upravljanja grobljem i obavljanja pogrebnih usluga.

(2) Prihodi od naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta iz st. 5. čl. 17. ove Odluke namjenski su prihodi i koriste se za investicijsko održavanje groblja, po programu kojeg za svaku godinu Uprava groblja donosi uz prethodnu suglasnost Grada.

(3) U slučaju da prihodi iz stavka 1. ovog članka nisu dostatni za pokriće svih procijenjenih troškova utvrđenih Programom iz članka 6. stavak 3. ove Odluke, nedostajuća sredstva osiguravaju se Proračunom Grada Opatije te planiraju u programima gradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE, VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA MJESTA TE NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje

Članak 11.

(1) Pravo ukopa na grobljima na području Grada Opatije imaju umrle osobe koje u trenutku smrti imaju prebivalište na području Grada Opatije ili koje su više od polovice životnog vijeka imale prebivalište na području Grada Opatije.

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu biti pokopane na:

a) grobnom mjestu na općem polju na kojemu ne postoji mogućnost dodjele grobnog mjesta na korištenje,

b) ostalim grobnim mjestima koja se dodjeljuju na korištenje korisnicima na njihov zahtjev uz uvjet da takva mjesta postoje u trenutku pogreba te

c) privremeno, najduže do 12 mjeseci, u zajedničkoj grobnici (depozitoriju) na grobljima Opatija i Volosko.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, na grobnim mjestima dodijeljenim na korištenje postojećim korisnicima mogu se pokopati korisnici grobnog mjesta, članovi njihove obitelji i druge osobe za koje korisnik to odredi, bez obzira na prebivalište umrle osobe.

Članak 12.

(1) Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje po redoslijedu prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenim u Planu, pri čemu Uprava groblja može uvažiti i želje korisnika za dodjelom nekog drugog još ne dodijeljenog mjesta.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. u slučaju postojanja dovoljnog broja slobodnih mjesta na pojedinom groblju dio grobnih mjesta može se dati na korištenje osobama s prebivalištem na području Grada Opatije i prije smrti pokojnika, temeljem posebne odluke gradonačelnika Grada a na prijedlog Uprave groblja ukoliko te osobe imaju prebivalište na području Grada Opatije duže od 20 godina.

(3) Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli na korištenje grobnog mjesta.

(4) Rješenjem iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se korisnik grobnog mjesta, vrsta grobnog mjesta i njegova oznaka po Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta, visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, obveza plaćanja godišnje grobne naknade kao i visina i rok plaćanja vrijednosti nadgrobnog spomenika ako je grobno mjesto u trenutku dodjele već opremljeno njime.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka stranka može izjaviti žalbu upravnom tijelu Grada Opatije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 13.

(1) Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo korištenja grobnog mjesta prenosi se na njegove nasljednike temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju koji se upisuje u Grobni očevidnik.

(2) Korisnik može trećoj osobi ugovorom ustupiti pravo korištenja grobnog mjesta. Ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi propisanoj za prijenos vlasništva nad nekretninama.

(3) Novi korisnik po stavku 2. i 3. ovog članka dužan je u roku od 30 dana od dana stjecanja grobnog mjesta dostaviti Upravi groblja akt temeljem kojeg stječe grobno mjesto radi upisa nastale promjene u Grobni očevidnik.

(4) Nakon smrti korisnika grobnog mjesta a do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, u grobno mjesto mogu se ukapati osobe koje su u času smrti korisnika grobnog mjesta bili članovi njegove obitelji.

(5) Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa odnosno korištenja grobnog mjesta dok spor ne bude pravomoćno riješen.

Članak 14.

(1) Korisnik se može odreći korištenja grobnog mjesta temeljem pisane izjave koju podnosi Upravi groblja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Uprava groblja će korisnika grobnog mjesta brisati iz Grobnog očevidnika, a danom zaprimanja pisane izjave u Upravi groblja smatra se raskinutim ugovor o korištenju grobnog mjesta.

(3) Pisana izjava podnosi se na obrascu kojeg će Uprava groblja učiniti dostupnim na svojoj mrežnoj stranici, a kojim se korisnik izjašnjava i o preuzimanju ili odricanju od preuzimanja posmrtnih ostataka koji se nalaze u grobnom mjestu, te o preuzimanju ili odricanju od preuzimanja nadgrobnog spomenika.

(4) Ako je korisnik zatražio preuzimanje posmrtnih ostataka, dužan je snositi troškove eshumacije i prijenosa na novo mjesto ukopa, te isto realizirati u roku od 60 dana od dana podnošenja izjave iz stavka 3. ovog članka

(5) Posmrtne ostatke osoba za koje se je korisnik odrekao preuzimanja ili za koje nije po stavku 4. ovog članka realizirao preuzimanje zbrinjava Uprava groblja u zajedničkoj kosturnici.

(6) Nadgrobni spomenik za kojeg se korisnik odrekao preuzimanja smatra se napuštenom i postaje vlasništvo Uprave groblja danom prestanka korištenja grobnog mjesta, a u slučaju da je korisnik izrazio namjeru da iste preuzme a to ne realizira u roku od 60 dana od podnošenja izjave iz stavka 1. ovog članka, smatra se napuštenom istekom navedenog roka te ga preuzima u vlasništvo Uprava groblja.

Članak 15.

(1) Grad Opatija kao korisnik grobnog mjesta trajno preuzima brigu o grobovima koji se po Zakonu o grobljima smatraju napuštenim ukoliko su u tim grobovima pokopane osobe iz članka 11. stavak 3. Zakona o grobljima, osobe značajne za Grad Opatije zbog zasluga na znanstvenom, kulturnom i političkom polju ili koje su doprinijele razvoju Opatije te poginuli borci i civilne žrtve NOB-a i Domovinskog rata s područja Grada Opatije.

(2) Odredba stavka 1. primjenjuje se na grobove osoba za koje je Grad Opatija preuzeo brigu po ranijim odlukama o upravljanju grobljem.

(3) Odluku o preuzimanju brige o grobovima osoba značajnih za Grad Opatiju donosi gradonačelnik.

Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta

Članak 16.

(1) Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

Članak 17.

(1) Visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje Uprava groblja cjenikom, s time što se iznos naknade dobiva množenjem:

- pripadajuće površine zemljišta koju obuhvaća grobno mjesto,

- troškova opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom i sadržajima,

- koeficijentom opremljenosti groblja koji za groblja Opatiju i Volosko iznosi 1,00, za stari dio groblja Veprinac i groblje Poljane 0,80,

- koeficijentom vrste grobnog mjesta koji za grob u zemlji iznosi 1,00 a za jednostruku grobnu nišu, nišu za urne i dječji grob 0,5.

(2) Izuzetno od odredbe st. 1. ovog članka, visina naknade za novoizgrađena grobna mjesta na novoizgrađenom dijelu groblja Veprinac i budućim rekonstruiranim ili novoizgrađenim dijelovima drugih groblja koje financira Grad Opatija, određuje se prema stvarnim troškovima izgradnje novoizgrađenih ili rekonstruiranih dijelova groblja na kojima se ta mjesta nalaze.

(3) Iznos stvarnih troškova izgradnje iz stavka 2. ovog članka obuhvaća sve troškove izgradnje (projektiranje, otkup zemljišta, izvođenje radova) umanjene za troškove ugradnje opreme groba kada se ti troškovi plaćaju sukladno članku 19. ove Odluke.

(4) Visina troškova iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se odlukom o dodjeli na upravljanje novoizgrađenog groblja odnosno novoizgrađenih grobnih mjesta.

(5) Uprava groblja donosi cjenik iz stavka 1. ovog članka uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

(6) Naknada za dodjelu na korištenje grobnih mjesta iz stavka 1. te 10% naknade iz stavka 2. ovog članka prihod je Uprave Groblja.

(7) Naknada za dodjelu na korištenje grobnih mjesta iz stavka 2. ovog članka prihod je Grada Opatije u visini od 90% naplaćene naknade bez PDV-a te je ta sredstva Uprava groblja dužna tromjesečno uplaćivati Gradu Opatiji kao investitoru izgradnje odnosno proširenja groblja, s tim što je uz uplatu dužna dostaviti i izvještaj o broju dodijeljenih grobnih mjesta u razdoblju za koje se obavlja uplata.

Članak 18.

(1) Naknada iz članka 16. ove Odluke plaća se u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o davanju na korištenje grobnog mjesta a prije stupanja u posjed grobnog mjesta.

(2) Iznimno, naknada se može platiti obročno do 24 mjesečna obroka.

(3) Uvjete i način ugovaranja obročne otplate naknade utvrđuje vlastitim aktom Uprava groblja.

Plaćanje tržne vrijednosti nadgrobnog spomenika

Članak 19.

(1) Ukoliko se korisniku dodjeljuje na korištenje grobno mjesto koje ima postavljeni nadgrobni spomenik i završnu kamenu ploču na ulazu u nišu na koju se upisuju podaci o pokojniku, korisnik je pored naknade za korištenje grobnog mjesta posebno dužan platiti i punu tržnu vrijednost predmetnog nadgrobnog spomenika odnosno kamene ploče koji po uplati postaju njegovo vlasništvo.,

(2) Vrijednost nadgrobnog spomenika ne predstavlja dio naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

(3) Ako je nadgrobni spomenik izgradio Grad Opatija prilikom izgradnje grobnih mjesta ili ga je stekao na postojećim grobljima kupnjom, darovanjem ili nasljeđivanjem iza umrlih osoba, Uprava groblja dužna je Gradu Opatiji uplatiti 90% iznosa ostvarenog po tom osnovu u roku od 30 dana od dana primitka uplate od strane korisnika grobnog mjesta i s točnom naznakom za koje grobno mjesto se uplata odnosi.

(4) Odredbe članka 18. ove Odluke primjenjuju se i na plaćanje tržne vrijednosti nadgrobnog spomenika iz stavka 1. ovog članka.

Godišnja grobna naknada

Članak 20.

(1) Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Uprava groblja cjenikom na način da godišnji planirani troškovi održavanja i uređenja groblja prema Programu iz stavka 4. članka 6. ove Odluke trebaju u cijelosti biti pokriveni prihodima od godišnje naknade. Uprava groblja donosi cjenik nakon što na njega da prethodnu suglasnost gradonačelnik Grada.

(3) Korisnik grobnog mjesta plaća godišnju grobnu naknadu po računu koji ispostavlja Uprava groblja najkasnije do 30. lipnja za tekuću godinu.

Članak 21.

(1) Grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u isto, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u zajedničku grobnicu ili grobnu nišu te mauzolej (kapelu) sukladno Zakonu o grobljima.

(2) Protekom roka od 30 dana od dana ostvarenja uvjeta za proglašenje grobnog mjesta napuštenim, Uprava groblja će u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i na mrežnim stranicama Uprave groblja objaviti poziv za preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta u roku od 90 dana od dana objave poziva.

(3) Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta iz stavka 2. ovog članka moguće je pod uvjetom prethodnog podmirenja dužnog iznosa godišnje grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama jer će se u protivnom smatrati da je riječ o napuštenoj imovini s kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

(4) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako je napušteno grobno mjesto koje predstavlja nišu (pretinac) za pohranu urni, ono se može dodijeliti na novo korištenje neovisno od vremena postave urne u pretinac, a pepeo iz zatečene urne prosipa se u zajedničku kosturnicu.

Članak 22.

(1) Opremu i uređaje grobnog mjesta iz članka 14. ove Odluke, a koju korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno stavku 3. istog članka ove Odluke, Uprava groblja uređuje te grobno mjesto dodjeljuje na korištenje sukladno odredbi članaka 11. i 16. ove Odluke uz naplatu naknade za opremu i uređaje istoga po tržišnoj cijeni.

Način i raspored ukopa

Članak 23.

(1) Ukopi u popunjeno grobno mjestu mogu se obavljati nakon isteka roka od 15 godina od zadnjeg ukopa.

(2) Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s više polica, koje se nakon ukopa na odgovarajući način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim tek kad su popunjene sve police.

(3) U grobna mjesta za urne, urna se može položiti bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

(4) U niše zajedničkih grobnica na grobljima Opatija i Volosko privremeno se na rok od najduže 12 mjeseci sahranjuju osobe za koje u trenutku smrti nije moguće osigurati trajno grobno mjesto pod uvjetom da je tijelo položeno u dvostruki (limeni i drveni lijes).

Članak 24.

(1) Grobovi na općem polju koriste se za pojedinačne ukope, s time što se nakon proteka roka od 15 godina od ukopa posmrtni ostaci ukopanih osoba prenose u kosturnicu kako bi se na grobu mogla sahraniti nova osoba.

(2) Na grobovima na općem polju nije dozvoljeno postavljati opremu i uređaje grobnog mjesta, osim jednostavnog objekta (križ, stupić, pločica na grobnoj površini i sl.) s unesenim podacima o pokojniku koji se postavlja kod same sahrane.

(3) Za osobe sahranjene na općem polju ne plaća se naknada za korištenje grobnog mjesta a niti godišnja grobna naknada.

(4) Na općem polju sahranjuju se osobe koje nisu korisnici grobnog mjesta na grobljima kojima upravlja Uprava groblja ako su u trenutku smrti imale prebivalište (ili posljednje boravište ako nije moguće utvrditi prebivalište) na području Grada Opatije, ukoliko se posmrtni ostaci sahranjuju temeljem:

1. poziva Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije za preuzimanje organizacije i pokopa posmrtnih ostataka u skladu s Odlukom o podmirenju troškova pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe u slučaju ne preuzimanja tijela u roku od 48 sati od nastupa smrti ili

2. dogovora s trećim osobama koje snose troškove pokopa kada te osobe nisu voljne postati korisnik grobnog mjesta ili kada na groblju nema raspoloživih mjesta za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

(5) Na općem polju sahranjuju se i posmrtni ostaci nepoznatnih osoba pronađenih na području Grada Opatije kao i osobe koje nije moguće sahraniti temeljem članka 4. ove odluke i za koje troškove ukopa snosi Grad Opatija, temeljem rješenja upravnog odjela nadležnog za poslove zdravstva i socijalne zaštite.

Izvođenje radova na groblju i na održavanju grobnih mjesta

Članak 25.

(1) Korisnik grobnog mjesta može na grobnom mjestu koje mu je dodijeljeno na korištenje postaviti nadgrobni spomenik, izvesti radove na njegovoj rekonstrukciji i obnovi ili uklanjanju po prethodno ishođenom odobrenju i uvjetima propisanim od strane Uprave groblja.

(2) Korisnik grobnog mjesta dužan je uz zahtjev za izdavanjem odobrenja priložiti skicu izgleda nadgrobnog spomenika po završetku radova s točno unesenim mjerama širine i dužine grobnog mjesta, slobodnog prostora koji ostaje do susjednih grobnih mjesta, oblika i položaja nadgrobne ploče te teksta i oznaka koje će biti upisane na nju, vrste i boje materijala nadgrobnog spomenika, izvoditelja kojemu će biti povjereno izvođenje radova izgradnje i montaže nadgrobnog spomenika kao i vrijeme kada se planira izvršiti montažu spomenika. Kod odobrenja za rekonstrukciju i obnovu nadgrobnog spomenika u zahtjevu treba opisati koji radovi obnove će se izvesti a kod zahtjeva za uklanjanje – kako će biti uređeno grobno mjesto nakon uklanjanja.

(3) Uprava groblja dužna je u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. ovog članka izdati prethodno odobrenje i propisati uvjete i rok postave, rekonstrukcije ili uklanjanja nadgrobnog spomenika ukoliko je zahtjev u skladu s člankom 26. ove Odluke, odnosno odbiti zahtjev ukoliko utvrdi da je on protivan članku 26. ove Odluke.

(4) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka nije potrebno za postavu pokretne opreme na grobno mjesto.

Članak 26.

(1) Nadgrobni spomenik mora biti izrađen od trajnog materijala (u pravilu obrađeni kamen) u skladu s mjesnim običajima i okolnim nadgrobnim spomenicima te sadržavati podatke o pokopanim osobama (ime i prezime, godina rođenja i godina smrti), s time što spomenik po svom izgledu i upisanom tekstu i oznakama na spomeniku ne smije vrijeđati javni poredak i ničije nacionalne, vjerske i moralne običaje ili uspomenu na pokojnika, a njegove dimenzije moraju biti primjerene vrsti grobnog mjesta i dimenzijama grobova koji se nalaze oko njih.

(2) Uprava groblja propisuje maksimalnu širinu i dužinu nadgrobnog spomenika neovisno od zahtjeva korisnika grobnog mjesta kada je to potrebno radi osiguranja slobodnog prostora prema okolnim grobnim mjestima ili osiguravanja da spomenik bude u istoj ravnini prema grobnoj stazi. Ako korisnik želi postaviti policu za postavu svijeća i cvijeća u podnožju ispred spomenika, površina police ulazi u propisanu veličinu spomenika.

(3) Na grobnim mjestima smještenim u nišama, korisnik može postaviti samo nadgrobnu ploču koja zatvara ulaz u nišu i ispod nje policu za postavu svijeća i cvijeća, a čije dimenzije propisuje Uprava groblja vodeći računa o širini i dužini drugih polica u okolnim nišama. Ukoliko prostor između susjednih niša to dozvoljava, bočno od ulaza u nišu može se postaviti i metalni nosač vaze za cvijeće, s time što on zajedno s vazom i cvijećem ne smije izlaziti iz visine od dna do vrha niše, a bočno smije zauzeti samo jednu polovinu prostora do susjedne niše.

(4) Građevinske i montažerske radove postave spomenika mogu izvoditi samo fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje takvih vrsta radova. Uprava groblja neće dozvoliti izvođenje radova izvođačima koji prethodno nisu poštovali ranije uvjete izvođenja radova ili su radove izvodili bez prethodno izdanog odobrenja ili usprkos izrečenoj zabrani izvođenja radova na groblju.

(5) Radovi na postavi spomenika mogu se izvoditi samo u radne dane (tijekom vremena kada je groblje otvoreno), na način da se u najvećoj mjeru čuva mir i dostojanstvo na groblju u vremenskom periodu navedenom u odobrenju za radove. Radovi se ne smiju odvijati za vrijeme trajanja pogreba. Građevni materijal i dijelovi nadgrobnog spomenika mogu se držati na groblju samo tijekom dana dok se izvode radovi na način da se ne ometa prolaz posjetitelja putevima i stazama na groblju, odnosno ne smiju se ostavljati na groblju nakon prestanka rada izvođača ili tijekom više dana.

(6) Radovi na postavi nadgrobnog spomenika izvode se na način da je izvoditelj dužan zaštititi i čuvati od oštećenja susjedne nadgrobne spomenike, staze, puteve i drugu opremu na groblju te je odgovoran za sva oštećenja i uprljanja istih do kojih dođe. Na groblju nije dozvoljeno pranje građevinskog alata i opreme i izlijevanje zaprljane vode.

Članak 27.

(1) Korisnik grobnog mjesta dužan je početak radova najaviti Upravi groblja najmanje 3 dana ranije.

(2) Prije početka radova i po završetku radova na postavi nadgrobnog spomenika Uprava groblja i izvođač radova zapisnikom utvrđuju stanje mjesta na kojemu se izvode radovi, s time što šire mjesto radova Uprava groblja mora i foto dokumentirati radi dokazivanja eventualnih oštećenja koja je izvođač radova napravio.

(3) Izvođač radova ne smije započeti s radovima izgradnje, uređenja ili uklanjanja nadgrobnog spomenika za koje nije prethodno izdano odobrenje i uvjeti sukladno članku 24. i 25. ove Odluke ili nije prijavljen početak radova i utvrđeno stanje mjesta na kojemu se izvode radovi sukladno stavku 1. i 2. ovog članka.

(4) Uprava groblja obustaviti će i zabraniti izvođenje radova koji se izvode bez izdanog prethodnog odobrenja i zatražiti od korisnika grobnog mjesta i izvoditelja radova da ishode odobrenje prije nastavka radova.

(5) Uprava groblja obustaviti će i zabraniti izvođenje radova koji se izvode protivno izdanom odobrenju i uvjetima Uprave groblja i zatražiti da izvoditelj radova prije nastavka radova otkloni uočene nepravilnosti.

(6) U slučaju da korisnik grobnog mjesta odnosno njegov izvođač postave nadgrobni spomenik protivno danom odobrenju, Uprava groblja dužna je zatražiti da korisnik grobnog mjesta pristupi otklanjanju nedostataka, a ako to ne učini najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva, Uprava groblja ukloniti će nadgrobni spomenik ili njegov dio koji je postavljen protivno danom odobrenju o trošku korisnika. Nadgrobni spomenik ili njegov dio vratiti će se korisniku ili izvođaču radova nakon što isti podmire u cijelosti troškove uklanjanja spomenika.

Članak 28.

(1) Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način kojim se iskazuje poštovanje pokojnicima, održavati red i čistoću na način da ne narušavaju cjelokupan izgled groblja te da ne izazivaju opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja.

(2) Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te su o tome dužni izvijestiti Upravu groblja.

(3) Uprava groblja dužna je pisanim putem upozoriti korisnika ukoliko se ne brine o uređivanju i održavanju Groba, a ako se isti ne odazove u ostavljenom roku Uprava groblja podnijeti će prijavu komunalnom redarstvu Grada Opatije.

Članak 29.

(1) Korisnici grobnih mjesta i posjetitelji groblja dužni su poštivati grobni red propisan Odlukom o pravilima ponašanja na grobljima radi osiguravanja mira i reda te iskazivanja poštovanja prema pokopanim osobama i drugim posjetiteljima groblja.

VI. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

(1) Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo.

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se Uprava groblja ako:

- komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija ne obavlja kontinuirano, ili ako ne osigura da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti u funkcionalnom smislu ispravni ili ako ne osigura da se na bilo koji način vrijeđaju i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima (članak 6. st. 1-5),

- ako ne izradi Program održavanja groblja koji sadrži opis planiranih radova u procijenjenom obimu i troškovima za svako od groblja iz članka 3. ove Odluke (članak 6. st. 4.),

- ako grobljima ne upravlja pažnjom dobrog gospodara i ne osigura poštivanje utvrđenog grobnog reda na primjeren način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje na grobljima počivaju (članak 4. st. 3),

- ako ne donese planove rasporeda i korištenja grobnih mjesta, odluku o pravilima ponašanja na groblju i ostale akte i propise predviđene Zakonom o grobljima i ovom Odlukom (članak 7)

2) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom od 10.000 kuna pravna osoba ako:

- pristupi radovima izgradnje, uređenja ili uklanjanja nadgrobnog spomenika protivno st. 3. čl. 26. ove Odluke,

- izvodi radove na izgradnji, uređenju ili uklanjanju spomenika protivno odobrenju i uvjetima izdanim korisniku grobnog mjesta po stavku 1. članka 24. ove Odluke .

2) Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do kazniti će se fizička osoba:

- korisnik grobnog mjesta koji grobno mjesto ne održava čistim i urednim ili koji načinom uređenja narušava cjelokupni izgled groblja te stvara opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja,

- koja svojim ponašanjem i djelovanjem narušava mir i red na groblju propisan radi iskazivanja poštovanja prema umrlim osobama koje na groblju počivaju.

Članak 34.

(1) Komunalni redar može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti kaznu u visini polovice propisanih kazni iz čl. 32. i 33. ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Do uređenja dijela groblja Opatije za potrebe ukopa preminulih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, potrebna grobna mjesta osiguravaju se u okviru postojećih kapaciteta i vrsta grobova.

(2) O pravu dodjele grobnog mjesta i sufinanciranja troška naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta umrlim HRVI i umrlim hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na području Grada Opatije ili posljednje prijavljeno prebivalište na području Grada Opatije ukoliko oni i članovi njihove uže i šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto na području Grada Opatije ili ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona odlučuje Uprava groblja po odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

(3) Za potrebe trajnog zbrinjavanja posmrtnih ostataka vojnika, žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja pronađenih na području Grada Opatije, osiguravaju se potrebna mjesta na groblju Veprinac.

(4) Godišnju grobnu naknadu za poginule branitelje Domovinskog rata koji su imali prebivalište na području Grada Opatije snosi Grad Opatija.

Članak 36.

(1) Grad Opatija preuzima brigu o groblju pripadnika židovske vjerske zajednice pokopanim na Židovskom groblju koje se nalazi na groblju Opatija, radi očuvanja povijesne i kulturne baštine Opatije i pijeteta i sjećanja na pripadnike židovske vjerske zajednice s područja Liburnije koji su stradali u nacističkim i fašističkim progonima, te se na tim grobovima ne mogu obavljati novi ukopi.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se do donošenja posebnih propisa o reguliranju statusa memorijalnih groblja ili groblja pripadnika židovske vjerske zajednice.

(3) Za grobna mjesta iz stavka 1. ovog članka ne plaća se godišnja grobna naknada.

Članak 37.

(1) Uprava groblja može dio zgrade sjedišta groblja Opatija kao i do sada koristiti za obavljanje djelatnosti izlaganja i prodaje pogrebne opreme te za organiziranje ukopa pokojnika.

Članak 38.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o upravljanju grobljima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 1/99 i 54/07).

Članak 39.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 024.93/22-01/9

URBROJ: 2170-12-01/1-22-1

Opatija, 9. svibnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=10006&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr