SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

35.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 11. svibnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmijeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19 i 16/20, 7/21 i 16/21, 3/22, 13/22 ;u daljnjem tekstu: Odluka) članak 9. mijenja se i glasi:

„Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

Natječaj sadrži osobito:

1. lokaciju i namjenu,

2. početni iznos zakupnine po m2 javne površine,

3. vrijeme trajanja zakupa,

4. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,

5. iznos jamčevine,

6. rok za podnošenje ponude u natječaju,

7. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

8. obvezu ponuditelja da dostavi izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra iz kojeg je vidljivo njegovo pravo obavljanja djelatnosti na lokaciji za koju se natječe,

9. obvezu zakupnika da ishodi lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

10. odredbu o obavezi dostave potvrda nadležnih tijela i trgovačkih društava u vlasništvu Općine o podmirenim svim poreznim i neporeznim obavezama, prema Općini i općinskim komunalnim trgovačkim društvima.“

Članak 2.

U članku 10. Odluke dodaje se stavak 9. koji glasi:

„U slučaju da se natječaj ili dio natječaja poništi, općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje idućeg kruga natječaja za nezakupljene lokacije. Natječaj se može raspisati samo dva puta.“

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

Članak 3.

U članku 11. mijenjaju se stavci 3. i 4. koji glase:

„O zaprimljenom prigovoru predsjednik komisije obavijestit će pisanim putem izabranog ponuditelja o pristiglom prigovoru za lokaciju za koju je prigovor izjavljen.

Po okončanju postupka po prigovoru, predsjednik komisije pisanim putem obavijestit će izabranog ponuditelja o ishodu postupka po prigovoru.“

Članak 4.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

„U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti Odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmetnu lokaciju.“

Članak 5.

Iza članka 11. a dodaje se članak 11. b koji glasi:

„ Općinski načelnik može Odlukom poništiti natječaj o davanju u zakup javne površine u cijelosti ili djelomično iz objektivnih razloga.“

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Ugovor o zakupu lokacije najpovoljniji ponuditelj mora sklopiti u roku od 8 dana od dana proteka roka za prigovor ako prigovora u postupku dodjele za predmetnu lokaciju nije bilo, a u slučaju da je uložen prigovor u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija.

Ukoliko, najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu lokacije nema pravo na povrat jamčevine, a ugovor o zakupu lokacije zaključuje se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem koji ispunjava uvjete iz natječaja, kojega će predsjednik komisije pozvati pisanim putem na sklapanje ugovora.

Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj, u roku od 8 dana od dana primitka poziva na sklapanje ugovora, ne odazove pozivu, predsjednik komisije pozvati će sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava uvjete iz natječaja ,ukoliko postoji, na kojega se primjenjuju isti rokovi.

Jamčevina ponuditelja čija je ponuda bila prihvaćena uračunava se u zakupninu, a jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se u roku od osam dana od dana zaključenja natječaja.“

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-37

Malinska, 11.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr