SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
GRAD OPATIJA

34.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, gradonačelnik Grada Opatije dana 12. travnja 2022. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Opatija

I. Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija imenuje se Srđan Kerčević iz Kastva, Jardasi 12.

II. Mandat novom članu Upravnog vijeća traje do isteka redovnog mandata Upravnog vijeća.

III. Ova Odluka objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 023-05/21-01/07

URBROJ: 2170-12-03/01-22-3

Opatija, 12.04.2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10006&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr