SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
GRAD OPATIJA

33.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, gradonačelnik Grada Opatije dana 20. travnja 2022. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Opatija

I. Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija imenuje se Jadranka Pohlmann iz Oprića, Konjsko 92/0.

II. Mandat novom članu Upravnog vijeća traje do isteka redovnog mandata Upravnog vijeća.

III. Ova Odluka objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 023-05/21-01/07

URBROJ: 2170-12-03/01-22-4

Opatija, 20.04.2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10006&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr