SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
GRAD OPATIJA

32.

Na temelju čl. 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) u vezi s čl. 34. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 17. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, gradonačelnik Grada Opatije dana 1.04.2022. godine, donosi

O D L U K U

o razrješenju

I. Razrješuje se Željana Rogoznica iz Rijeke, Antuna Barca 12, dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija, danom donošenja ove Odluke, zbog podnošenja ostavke.

II. Ova Odluka objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 023-05/21-01/09

URBROJ: 2170-12-03/01-22-2

Opatija, 1.04.2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10006&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr