SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

25.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. godine donijelo je

ODLUKA

o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama na području Općine Malinska-Dubašnica, i to:

1. ceste s prednošću prolaza,

2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

3. sustav tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,

6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zone smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, i sl.,

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

12. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama, te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: ceste, trgovi, javna parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji sudionika u prometu na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost prometa vozila i kretanje pješaka.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, uz prethodnu suglasnost MUP-a, odlukom propisuje:

- stalne zabrane i ograničenja prometa na pojedinim dijelovima Općine, kao i posebne uvjete odvijanja prometa,

- provođenje nove organizacije prometa, kao što su promjene prometnih tokova (uvođenjem jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje prometnih tokova),

- zone smirenog prometa i novih pješačkih zona,

- ceste s prednošću prolaza, sustav tehničkog uređenja prometa, kao što je postavljanje, uklanjanje, zamjena i održavanje prometne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) i opreme na javnim prometnim površinama,

- ograničenje brzine kretanja vozila,

- parkirališna mjesta rezervirana za motorna vozila invalidnih osoba,

- druge promjene što utječu na funkcioniranje prometnog sustava.

Članak 5.

Zabranjuje se prometovanje, zaustavljanje i parkiranje autobusima na području Općine Malinska-Dubašnica i to u sljedećim ulicama/javnim cestama:

-Dubašljanska ulica od raskrižja sa Ž 5086 (kružni tok sjever) do raskrižja Dubašljanska - B. Fučića - Stipkino (kružni tok Bogović) Ž- 5086

- Ulica Put Haludova

-Kvarnerska ulica od raskrižja sa Ž- 5086 do raskrižja sa Dubašljanskom ulicom.

Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje autobusima, teretnim i priključnim vozilima na:

- Ž-5086 (Porat-Malinska-Sv.Vid Miholjice)

Od zabrana iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se autobusi redovitog linijskog prometa kojima je dozvoljeno zaustavljanje na označenim autobusnim stajalištima.

Od zabrane prometovanja iz stavka 1. izuzimaju se autobusi koji imaju posebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, koje im se izdaje uz uvjet da su riješili odnosno platili parkiranje na za to određenom mjestu.

Zaustavljanje uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica mogući su na označenom autobusnom stajalištu ispred Poslovnog centra Polje, te na označenom autobusnom stajalištu u Portu.

Od zabrana prometovanja, zaustavljanja i parkiranja iz ove Odluke izuzimaju se autobusi za prijevoz gostiju do hotela kojima je osigurano parkirno mjesto.

Članak 6.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama, u nadležnosti Općine Malinska-Dubašnica zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija odobrava Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica može privremeno zabraniti promet na javnim prometnim površinama, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 7.

Na području Općine Malinska-Dubašnica pješačkom zonom se proglašava:

-Ulica Obala, u dijelu od raskrižja s ulicom Kralja Tomislava do ureda Turističke zajednice Općine Malinska,

-dio ulice Lina Bolmarčića od k. br. 21 do k. br. 25 u dužini od 60 m

-dio ulice Portić u dijelu od raskrižja sa ul. Obala prema ul. Kralja Tomislava u dužini od 60 m

-Ulica Draga,

-Ulica Rtić u naselju Vantačići.

-Rajska cesta

-Ulica Vrtača

-Ulica Cuklićevo od ulice Kralja Tomislava do Ribarskih kućica u uvali Rova

U pješačkim zonama, te ulicama i trgovima gdje postoji stalna zabrana prometa, od zabrane su izuzeta vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasne službe i policija, službena vozila Općine Malinska-Dubašnica, te servisna vozila za vrijeme vršenja hitnijih poslova, vozila pod pratnjom, motocikli HP-a kojima se obavlja dostava pošte, kao i vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi komunalnih djelatnosti, i to u vrijeme obavljanja poslova iz svoga djelokruga.

Izuzetno, fizičkim i pravnim osobama sa stanom ili sjedištem na području iz stavka 1. ovoga članka, dopušta se u utvrđenom vremenu prilaz kućama u slučaju hitnih potreba, radi bolesti ili snabdijevanja ogrjevom, pokućstvom, drugim teškim predmetima i slično.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdat će odobrenje za pristup na području iz stavka 1. ovoga članka i invalidnim osobama koje koriste vozilo kao ortopedsko sredstvo, ako su nastanjeni ili zaposleni na tom području.

Članak 8.

U sljedećim ulicama ili dijelovima ulica u pješačkim zonama dozvoljava se pristup isključivo za vozila s dozvolom (stanari, dostava), i to u dvosmjernom režimu prometovanja:

-dio ulice Obala od raskrižja s ulicom Kralja Tomislava do raskrižja s ulicom Lina Bolmarčića kod k.br. 33

-dio ulice Obala od raskrižja s ulicom Mihovila Radića u dužini od 60 m.

-dio ulice Lina Bolmarčića od kućnog broja 21 do kućnog broja 25 u dužini od 60 m

-dio ulice Portić od raskrižja sa ulicom Obala prema ulici Kralja Tomislava u dužini od 60 m i

-dio ulice Cuklićevo od križanja s ulicom Kralja Tomislava do kućnog broja 1a u dužini od 50 m

-dio ulice Draga od križanja sa ulicom Kralja Tomislava do kućnog broja 1

Osobama iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdavat će odobrenje, kojim će se dopustiti promet vozilima u dijelovima ulica gdje je to dozvoljeno, isključivo radi pristupa garaži, dvorištu ili rezerviranom parkirnom mjestu, gdje su isti dužni držati vozilo za vrijeme mirovanja.

Pristup vozilima za iskrcaj brodica na istezalištu u ulici Obala u pješačkoj zoni omogućen je na način da su vozači dužni prije pristupa istezalištu prijaviti se komunalnom ili prometnom redaru koji će im osigurati pristup. Obavijest o načinu prijave postavlja se na ulasku u zonu na dopunskoj ploči i treba biti ispisan tekst obavijesti na više jezika (hrvatski, engleski, njemački i talijanski).

Odlukom Općinskog načelnika, uz prethodnu suglasnost Lučke uprave, može se u određenom vremenskom razdoblju, uvesti naplata korištenja usluga istezališta, što će biti regulirano posebnim aktom.

Članak 9.

»Pristup na servisnu cestu ispred Osnovne škole Malinska-Dubašnica dozvoljen je vozilima za potrebe škole i školskom autobusu.«

Članak 10.

Pregled postojećeg stanja prometa (ovisno o značaju - važnosti ulica na području Općine Malinska-Dubašnica):

(1) Glavni tokovi prometa - ulice, trgovi i tokovi kojima se odvija promet poredani po važnosti:

- Kružni tok u mjestu Bogovići, koji spaja Ž-5086 (ulica Branka Fučića i dio Dubašljanske ulice) i ulice, Stipkino i Dubašljanska

- Županijska cesta Ž-5086, u dijelu od raskršća sa ulicom I. M. Matine i Ulicom Kapela do spoja sa D-102 (u blizini poslovne zone Sv.Vid),

- Ulica Kapela, u nastavku ulica kroz naselje Sv. Anton i Sv. Ivan do spoja sa D-104,

- Županijska cesta Ž-5086, od naselja Porat do raskršća sa Ulicom I. M. Matine i Ulicom Kapela,

- Lokalna cesta L-58070, od raskrižja sa Ž-5087 kod crkve u Sv. Vidu, do raskršća sa D-104 L-58089.

(2) Glavne ulice na području Općine Malinska-Dubašnica, poredane po redoslijedu važnosti:

- Dubašljanska ulica,

- Ulica Branka Fučića,

- Ulica Nikole Tesle,

- Ulica Mihovila Radića u odnosu na Ulicu Joakima Tončića,

- Ulica Lina Bolmarčića,

- Kvarnerska ulica,

- Ulica Pavus, te u nastavku ulica koja prolazi naseljem Kremenić, do raskrižja s lokalnom cestom Sv. Vid - Šepić L-58070,

- Ulica kralja Tomislava u nastavku Riječka ulica,

- Ulica braće Turčić,

- Ulica od naselja Milovčić u smjeru Malinske, u nastavku Ulica Novo naselje i dio ulice Stipkino od raskrižja s Ulicom Novo naselje do kružnog toka,

- Ulica Ivana Milčetića Matine,

- Ulica Sv. Apolinara.

- Ulica od raskrižja s L 58070 u naselju Oštrobradići, kroz naselje Oštrobradići, kroz naselje Milovčići do spoja s L 58089 kod križa (SU 117, SU 114, SU 111, SU 110 i OU 013)

(3) Ostale sporedne ulice - raskrižja

- Ulica Slavka Pančića glavna je ulica u odnosu na Ostrogovićevu ulicu i Odvojak Pančićeve ulice,

- Ulica Frana Supila glavna je ulica u odnosu na Zagrebačku ulicu i ulicu Mekotina

- Zagrebačka ulica glavna je ulica u odnosu, Dobrinjsku i Bodulsku ulicu,

- Ulica 17. travnja glavna je u odnosu na Ulicu Mužini, Odvojak 17. travnja i Podlokvić.

- Ulica M. Celebrina glavna je u odnosu na ulicu Podvornica, ulicu Lišina, ulicu Keruševo i ulicu Zelengaj

- Ulica Prhovićeva glavna je ulica u odnosu na Maslinsku ulicu i ulicu Matijaševo

- Ulica Murvice glavna je ulica u odnosu na Prhovićevu ulicu i ulicu Ograde

- Ulica Črni pesak glavna je ulica u odnosu na i. Odvojak Črni pesak i ii. Odvojak Črni pesak

Članak 11.

Sve priključne ulice u odnosu na ulice navedene u prethodnom članku smatraju se sporednima, a sva ostala nenavedena raskrižja ulica na području Općine Malinska-Dubašnica, smatraju se raskrižjima cesta iste važnosti na kojima se primjenjuju odredbe članka 57. iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 12.

Na području Općine Malinska-Dubašnica sve ulice su dvosmjerne, osim sljedećih, u kojima se utvrđuje promet sa jednosmjernim kretanjem i to:

- Kružni tok,

- Kvarnerska ulica

- Ulica Lina Bolmarčića,

- Ulica Obala u dijelu od pošte do korijena lukobrana

- Ulica Jaz,

- Ulica Bok,

- Ulica Dub,

- dio ulice Mihovila Radića od raskrižja sa ulicom Joakima Tončića u smjeru ulice Obala,

- u ulici iza poslovnog centra Polje izvedenoj na z.č. 86/2, 84/1 i 84/6 k.o. Bogovići

- ulica Ljudevita Gaja,

- ulica kroz središte naselja Porat od raskrižja sa ŽC 5086, pored samostana do raskrižja kod hotela Pinia,

- ulica Joakima Tončića od raskrižja s ulicom Obala u smjeru Put Haludova,

-dio ulice Stipkino od raskrižja sa ul. Novo naselje do kućnog broja 46 (raskrižje sa servisnom cestom kod školskog igrališta)

- dio ulice Novo naselje od kućnog broja 39 (raskrižje sa servisnom cestom) do raskrižja sa ulicom Stipkino,

- dio servisne ceste ispred Osnovne škole Malinska-Dubašnica od okretišta školskog autobusa do ulice Novo naselje,

- dio ulice Kralja Tomislava od raskrižja sa ulicom Ivana Milčetića Matina do raskrižja sa Riječkom ulicom,

- dio Riječke ulice od raskrižja sa ulicom Kralja Tomislava do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom,

- dio ulice Priko poja od kućnog broja 4. do raskrižja sa ulicom Slavka Pančića,

- ulica Kazimira Ostrogovića

- dio ulice Valica od križanja sa ulicom Žubra (županijska cesta Ž-5086) do početka ulice, odnosno do križanja ulice Valica sa ulicom Dubanjak kraj objekta Dubanjak 1

- dio ulice Grdine od južnog križanja sa ulicom Branka Fučića (županijska cesta Ž-5086) od kućnog broja Grdine 6 do kućnog broja Grdine 12 i sjevernog križanja sa ulicom Branka Fučića (županijska cesta Ž-5086)

- ulica u naselju Kremenići od križanja sa lokalnom cestom L-58070 kraj kućnog broja 19 do križanja ulica kraj objekta Kremenići 19 C

- ulica u naselju Kremenići od križanja ulica kraj objekta Kremenići 19 C do križanja sa lokalnom cestom L-58070 kraj objekta Kremenići 14,

- dio ulice Slavka Pančića od križanja sa ulicom Priko poja (ulica Slavka Pančića kod kućnog broj 20.) do križanja sa Kvarnerskom ulicom

- dio ulice Frana Supila od križanja sa Dobrinjskom ulicom do križanja sa Zagrebačkom ulicom

Članak 13.

Dobrinjska ulica je zabranjena za promet u oba smjera osim za stanare.

Članak 14.

Na svim prometnicama u naseljenim mjestima u nadležnosti Općine Malinska-Dubašnica, ograničava se brzina kretanja na 40 km/sat.

U naseljima može biti propisana i manja brzina vožnje, a što treba biti regulirano Prometnim projektom (elaboratom), te uz prethodnu suglasnost nadležnih institucija.

Članak 15.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, športskih objekata, dvorana i igrališta, te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj osoba, mogu se postaviti zaštitne ograde za pješake.

Zaštitne ograde iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se i održavaju tako da se spriječi mogućnost izravnog dolaska pješaka na kolnik i ne smiju se postavljati u slobodnom profilu ceste. Sredstva za postavljanje i održavanje zaštitnih ograda osiguravaju vlasnici odnosno korisnici objekata iz stavka 1. ovoga članka, odnosno Općina Malinska-Dubašnica.

Na kolnicima ispred javnih objekata iz stavka 1. ovoga članka, kao i na drugim mjestima gdje to nalažu prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i povećanje sigurnosti prometa, kao što su izbočine za smirivanje prometa vozila, horizontalne oznake koje najavljuju djecu i slično, uz prethodnu suglasnost MUP-a.

Članak 16.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.

Troškove postave i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka snosi vlasnik ili korisnik objekta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 17.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, reklame i drugi objekti ne ugrožavaju i ne ometaju normalan tok prometa, te ne zauzimaju prostor iznad cijele širine kolnika ceste u visini od najmanje 4,5 m, da ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi prema odredbi iz prednjeg stavka, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica izdat će nalog ovlaštenoj organizaciji da to izvrši o trošku vlasnika odnosno korisnika zemljišta, po isteku osam dana od uručenja pismenog upozorenja.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 18.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Parkirališna privatna površina (u daljnjem tekstu privatno parkiralište) je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika i trećih osoba.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica svojom Odlukom određuje lokacije za javna i privatna parkirališta i za iste utvrđuje regulaciju prometa.

Članak 19.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 20.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom ili bez naplate može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Režim ograničenog i neograničenog trajanja parkiranja, te visinu naknade za parkiranje, utvrđuje Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 21.

Parkirališta iz članka 18. ove Odluke moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa »Zakonom o sigurnosti prometa na cestama«.

Parkirališta iz članka 18. ove Odluke na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljanje cjenika, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija) obveza je osobe/tvrtke koja obavlja naplatu parkiranja.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili s podlogom od šljunka.

Na parkirališta sa čvrstom podlogom gdje se obavlja naplata, parkirna mjesta označuju se plavom bojom, što je obveza osobe/tvrtke koja obavlja naplatu parkiranja.

Na parkiralištu s podlogom od šljunka (gdje se obavlja naplata), parkirna mjesta uređuje, održava, organizira i adekvatno označuje osoba/tvrtka koja obavlja naplatu parkiranja.

Članak 22.

Autobusima, teretnim i priključnim vozilima, radnim strojevima, vozilima s dodatkom za vuču plovila zabranjeno je parkiranje na svim javnim parkiralištima i javno prometnim površinama na području Općine Malinska- Dubašnica.

Vozila iz stavka 1. mogu se parkirati isključivo na parkiralištu kojeg odredi Općina Malinska-Dubašnica ili na privatnim površinama.

Za parkiranje vozila iz stavka 1. određuje se lokacija na k.č. 317/2 i 317/3 k.o. Miholjice.

Od zabrana iz stavka 1. ovog članka izuzimaju se autobusi koji imaju posebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica.«

Članak 23.

Poslovi organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima utvrđuju se kao poslovi od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

V. ZAUSTAVLJANJE VOZILA RADI OPSKRBE

Članak 24.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica određuje prostor, način i uvjete za zaustavljanje vozila radi opskrbe, uz suglasnost MUP-a.

Članak 25.

Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe, koji mora biti označen prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Članak 26.

Dostava unutar pješačkih zona i u ulici Lina Bolmarčića u periodu od 1. svibnja do 30. rujna dozvoljena je u vremenu od 06:00 sati do 10:00 sati.

Članak 27.

Na javno prometnim površinama ne smije se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta, izuzev za vrijeme trajanja istovara i utovara.

Članak 28.

Motorno vozilo za opskrbu može se zaustavljati na označenom mjestu za opskrbu samo za vrijeme obavljanja utovara ili istovara.

VI. BLOKIRANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 29.

Vozila sljedećih kategorija: teretna vozila, autobusi, priključna vozila i radni strojevi smiju biti parkirani samo na posebnim parkiralištima i prometnim površinama koje su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

Vozila iz stavka 1. ovog članka koja budu parkirana na mjestima koja nisu za to predviđena, te ukoliko ne podliježu odredbama članka 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, po pismenom nalogu policijskog službenika ili prometnog redara mogu biti blokirana postavljanjem naprava za blokiranje kotača te odgovornoj osobi može biti izrečena prekršajna kazna odnosno izdan obavezni prekršajni nalog .

Izvršenje tehničkih poslova vezanih za obavljanje tehničkih poslova blokiranja i deblokiranja vozila može obavljati fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja ispunjava propisane uvjete, a kojoj to povjeri Općina Malinska- Dubašnica.

Članak 30.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz prethodnog članka, određuje se djelatnošću od lokalnog značaja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 31.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 29. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu naknade troškova blokiranja - deblokiranja vozila i ostale uvjete u vezi s time, utvrđuje Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica.

Naknada iz prethodnog stavka ovoga članka prihod su osobe/tvrtke kojoj su povjereni poslovi iz članka 29. ove Odluke.

Nakon deblokiranja vozila iz članka 29. ove Odluke, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

VII. PREMJEŠTANJE VOZILA

Članak 32.

Vozilo koje nije parkirano u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i odredbama iz ove Odluke, a prema Zakonu je predviđeno njegovo uklanjanje, uklonit će se i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi Općinsko vijeće. Vozilo se premješta temeljem naloga policijskog službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave (prometni redar).

Članak 33.

Troškove uklanjanja, premještanja i čuvanja vozila podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je podmiriti troškove uklanjanja i premještanja vozila.

Visinu naknade za obavljanje poslova uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila, utvrđuje Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Naknada iz prethodnog stavka prihod je pravne ili fizičke osobe kojoj su povjereni poslovi uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Članak 34.

Poslovi uklanjanja i premještanje, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te čuvanje i izdavanje premještenih vozila utvrđuju se kao poslovi od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Organizaciju obavljanja poslova iz prethodnog stavka ovog članka na području Općine Malinska-Dubašnica određuje Općinsko vijeće, u skladu sa odredbama članka 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Visinu naknade za obavljanje poslova uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila, utvrđuje Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Naknada iz prethodnog stavka prihod je pravne ili fizičke osobe kojoj su povjereni poslovi uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

VIII. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKIH OZNAKA

Članak 35.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena, napuštena vozila i vozila bez registarskih oznaka te dijelove vozila ostavljati na javnim prometnim površinama iz članka 2. ove Odluke.

Vlasnik, odnosno korisnik vozila ili dijelova vozila iz stavka 1. ovoga članka dužan je odmah iste ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili ga predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje i obradu otpada.

Ako vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka koja se nalaze na javnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila, Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, po prijavi službenika jedinice lokalne samouprave (prometni redar) naložit će rješenjem uklanjanje istih po ovlaštenoj osobi, a na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, oštećenim i napuštenim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije i slično.

Prometno redarstvo dužno je pisanim putem obavještavati Policijsku postaju Krk o uklonjenim vozilima sa javno prometnih površina iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. NADZOR

Članak 36.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke, odnosno nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja u skladu s odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o sigurnosti prometa na cestama Ministarstvo unutarnjih poslova i Prometno redarstvo Općine Malinska-Dubašnica.

IX. ZAVRŠNE ODEDBE

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/14, 21/14, 23/15, 27/15, 28/15, 10/16, 19/17, 13/18, 18/19)

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-106

Malinska, 26.04.2022.

Općinsko vijeće Općine
Malinska-Dubašnica

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr