SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD OPATIJA

30.

Na temelju čl. 35. st. 3. t. 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15- ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i čl. 16. Statuta Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVALA OPATIJA, na prijedlog radnika FESTIVALA OPATIJA, osnivač GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Fernandu Kiriginu, donosi dana 1. travnja 2022. godine

O D L U K U

o imenovanju člana

Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA

I. Za člana Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA imenuje se Aleksandar Monar iz Opatije, Poginulih hrvatskih branitelja 17.

II. Mandat novom članu Upravnog vijeća traje do isteka redovnog mandata Upravnog vijeća.

III. Ova Odluka objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 021-01/21-01/21

URBROJ: 2170-12-03/01-22-2

Opatija, 1.04.2022.

gradsko vijeće grada opatije

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=10006&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr