SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

23.

Na temelju članka 109. stavka 6. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21) po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 350-02/22-16/9, URBROJ: 531-06-01-02/03-22-4 od 5. travnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU O STAVLJANJU IZVAN SNAGE

dijela Urbanističkog plana uređenja
UPU 2 - Njivice (NA1)

I. TEMELJNE ODREDBE

(1) Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1).

(2) Donošenjem Odluke iz stavka (1) ovog članka stavlja se izvan snage dio Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/10, 36/10, 16/11 i 10/16).

(3) Postupak o stavljanju izvan snage proveden je sukladno Odluci o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1) (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/21 i 24/21).

(4) Nositelj postupka stavljanja izvan snage dijela Plana iz članka. 1. ove odluke je Upravni odjel Općine Omišalj.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

(1) Područje obuhvata dijela plana koji se stavlja izvan snage ima površinu približno 1,81 ha i uključuje sljedeće katastarske čestice: 10505/1 – dio, 10505/2, 10556/1, 10556/2, 10557/1, 10557/2, 10557/3, 10557/4, 10557/5, 10557/6, 10557/9, 10557/10, 10557/11, 10557/12, 10558/1, 10558/2, 10558/3, 10558/4, 10558/5, 10559 i 10594 - dio, sve K.O. Omišalj - Njivice, odnosno površine slijedećih planskih oznaka: M2-1, M2-2, D1, D4 i dio prometnih površina.

(2) Područje iz stavka (1) ovog članka označeno je u grafičkom dijelu, na kartografskim prikazima broj 1. Prikaz obuhvata stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1) na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina (mj. 1:2000) i 2. Prikaz obuhvata stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1) na kartografskom prikazu 4B. Način i uvjeti gradnje – način gradnje (mj. 1:2000), koji su prilog i sastavni dio ove Odluke.

(3) Urbanistički plan uređenja 2 - Njivice (NA1) (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 30/10, 36/10, 16/11 i 10/16) neće se primjenjivati na području iz stavka (1) ovog članka, uključujući sve kartografske prikaze i Odredbe za provođenje - tekstualni dio, kojim se određuju detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje na površinama iz stavka (1) ovog članka.

(4) Kartografski prikazi iz stavka (2) ovog članka se ne objavljuju.

Odluka iz članka 1. sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te priloga kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO - Odluka o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1)

B. GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. Prikaz obuhvata stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1) na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina (mj. 1:2000)

2. Prikaz obuhvata stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice (NA1) na kartografskom prikazu 4B. Način i uvjeti gradnje – način gradnje (mj. 1:2000)

C. PRILOZI

I. Obrazloženje

II. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi

III. Opis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati

IV. Zahtjevi javnopravnih tijela iz članka 90. Zakona

V. Sažetak za javnost

VI. Izvješće o javnoj raspravi

VII. Evidencija postupka izrade i donošenja

VIII. Suglasnost ministarstva iz članka 108. Zakona

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-30-22-01-19

Omišalj, 13. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51513&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr