SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

19.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača  javnih usluga Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Općinske načelnice Općine Omišalj.

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i dva člana, a čine ga:

- 1 (jedan) predstavnik Općinskog vijeća Općine Omišalj,

- 1 (jedan) predstavnik Kluba 60+ Omišalj i

- 1 (jedan) predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Članak 3.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj imenuju se:

1. Dunja Mihelec, predstavnik Općinskog vijeća Općine Omišalj, za predsjednika,

2. Vesna Žagar-Poropat, predstavnica Kluba 60+, za člana,

3. Marko Paripović, predstavnik Udruge „Potrošački centar“ Rijeka, za člana.

Članak 4.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Omišalj,

- predlaže Općinskoj načelnici mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području općine Omišalj,

- razmatra i očituje se o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

- obavlja i druge poslove u vezi s zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga, s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Akte koje donosi Savjet potpisuje predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem Općinske načelnice.

Članak 8.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Savjeta, u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Omišalj kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 9.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/22).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22).

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-30-22-01-11

Omišalj, 13. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51513&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr