SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

52.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 4. sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04 i 2/05) članak 2. stavak 3. točka 1. alineje 2, 3, 4 i 5 mijenjaju se i glase:

- javne površine: 9,67 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 45,374 kn/m3

- groblje: 10,46 kn/m3

- javna rasvjeta: 4,50 kn/m3

Članak 2. stavak 3. točka 2. a,b,c, alineje 2, 3, 4 i 5 mijenjaju se i glase:

- javne površine: 8,28 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 38,88 kn/m3

- groblje: 8,97 kn/m3

- javna rasvjeta: 3,87 kn/m3

- javne površine: 4,14 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 19,44 kn/m3

- groblje: 4,48 kn/m3

- javna rasvjeta: 1,94 kn/m3

- javne površine: 9,67 kn/m3

- nerazvrstane ceste: 45,37 kn/m3

- groblje: 10,46 kn/m3

- javna rasvjeta: 4,50 kn/m3

Članak 2.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općina Viškovo omogućit će obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, kojem je izdano rješenje do dana stupanja na snagu ove Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu, na njegov zahtjev koji se podnosi u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja, obročnu otplatu dijela obračunatog komunalnog doprinosa na rok od najviše 3 godine, uz visinu kamate 6 0odišnje o čemu se sklapa poseban ugovor s time da u ugovoru mora biti precizirana garancija obročnog plaćanja, kao što je garancija banke, upis hipoteke na imovinu i drugo«.

Članak 3.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-01/13

Ur. broj: 2170-09-05-1-9

Viškovo, 29. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr