SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

18.

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/19, 5/19, 28/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 7/21), u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU

o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova

I.

Davatelj koncesije, Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568, u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire trgovačko društvo: MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB: 48278869268 (nadalje: Koncesionar).

II.

Predmet koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20).

III.

Koncesija za obavljanje djelatnosti iz točke II. ove Odluke daje se na razdoblje od 3 (tri) godine.

Rok započinje teći danom sklapanja Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

IV.

Visina naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u iznosu od 3.010,00 kn godišnje, koja se plaća polugodišnje u jednakim iznosima u skladu s Ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz troškovnika, cjenika dimnjačarskih usluga priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Koncesionar će svoje usluge naplatiti nakon što iste izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.

V.

Koncesionar je obvezan neposredno prije potpisivanja ugovora o koncesiji dostaviti jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji u obliku zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 9.000,00kuna (devet tisuća kuna).

VI.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o zaštiti od požara, Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Malinska-Dubašnica i Dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica kojom se detaljnije utvrđuju poslovi koje koncesionar mora obavljati, kao i ostale obaveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Osnovna prava i obveze kao i razlozi za prestanak koncesije regulirati će se ugovorom o koncesiji koji će biti sukladan nacrtu ugovora o koncesiji koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Sukladno članku 54. Zakona o koncesijama, Davatelj koncesije odabranom ponuditelju nudi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od deset dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

VII.

Nadzor nad obavljanjem usluge koja se daje u koncesiju Davatelj koncesije vršit će sukladno članku 82. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17, 107/20), te Odluci o obavljanju dimnjačarski poslova Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske broj 33/21)

VIII.

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica (KLASA: 363-02/22-03/1, URBROJ: 2170-26-03-22-16, od 10.03.2022. godine), ali isti nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

IX.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica da s odabranim ponuditeljem/Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji.

X.

Ova Odluka s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom te se ista bez odgode objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu.

O b r a z l o ž e n j e

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 24.01.2022. godine, pod brojem 2022/S 01K-0002990, Općina Malinska-Dubašnica je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica, a čime je započeo postupak davanja koncesije.

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude, i to ponuditelja: 1. DIMO-PROMET d.o.o., Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb i 2. MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica.

Javno otvaranje ponuda provedeno je dana 24.02.2022. godine s početkom u 9.00 sati, o čemu je sastavljen zapisnik.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesije ocijenilo je da su dostavljene ponude valjane u smislu oblika, sadržaja i cjelovitosti, da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja i da su ponuditelji, temeljem dostavljenih dokaza sposobnosti, dokazali postojanje sposobnost za obavljanje javne usluge koja je predmet postupka.

Dana 7.03.2022. ponuditelj MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica pozvan je na pojašnjenje i dopunu ponude, te je istog dana navedeni ponuditelj nadopunio i pojasnio ponudu vezanu za dokaz da gospodarski subjekt ima zaposlene stručne osobe (dimnjačare) za ostvarenje koncesije uz dokaze stručnosti i zaposlenja odnosno raspolaganja istima.

Nadalje u troškovniku, cjeniku ponuditelja DIMO-PROMET d.o.o., Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb utvrđena je računska pogreška, te je navedenom dana 7.03.2022. dostavljen zahtjev ponuditelju za prihvaćanjem ispravka pogreške, koji ispravak je isti prihvatio dopisom dana 7.03.2022.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se prihvatljiva ponuda s najvećim brojem bodova, temeljem sljedećih kriterija

1. kriterij – cijena ponude (Cu), bez PDV-a - maksimalan broj bodova 80

2. kriterij – godišnji iznos naknade za koncesiju (Ku) - maksimalan broj bodova 20

Maksimalan broj ukupnih bodova (U) iznosi 100 bodova, a izračunava se kao zbroj izračunatih kriterija, odnosno:

U = Cu + Ku

Slijedom navedenog, utvrđeno je da ponuda MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica ima najveći broj bodova, te sukladno Zakonu o koncesijama Stručno povjerenstvo za koncesiju predložilo je donijeti Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova trgovačkom društvu MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica.

Detaljan analitički pregled postupka i ocjene ponuda daje se u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, preslika kojeg će se dostaviti svim ponuditeljima (KLASA: 363-02/22-03/1, URBROJ: 2170-26-03-22-16, od 10.03. 2022. godine).

Slijedom iznijetoga, a sukladno odredbama Zakona o koncesijama, odredbama dokumentacije za nadmetanje i ponudi odabranog ponuditelja odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

Slijedom iznijetog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba na ovu Odluku izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja se neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Elektroničkog oglasnika javne nabave. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. st.3. Zakona o javnoj nabavi obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način. Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno davatelju koncesije. Žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana primitka ove Odluke, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabir ponuda.

KLASA: UP/I 363-02/22-03/1

URBROJ: 2170-26-01-22-1

Malinska, 24. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr