SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

18.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07), Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine broj 10/11) te članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 21.ožujka 2022. godine donosi

ODLUKU

o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija (u daljnjem tekstu „Dječji vrtić“) od roditelja-korisnika usluga s područja Grada Opatija.

2) Ustanova Dječji vrtić Opatija obavlja svoju djelatnost na području Grada Opatije i na području Općine Lovran u objektima namijenjenima provedbi programa predškolskog odgoja i naobrazbe: u Opatiji, Voloskom, Ičićima, Veprincu i u Lovranu.

3) Mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija roditelja-korisnika usluga s područja Općine Lovran utvrđuje Općina Lovran svojom odlukom.

4) Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje-korisnike na odgovarajući način se primjenjuju i na skrbnike i udomitelje djece koja pohađaju Dječji vrtić kao i na djecu smještenu u Domu za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić Lovran.

II. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

Članak 2.

U Dječjem vrtiću se ostvaruju sljedeći programi:

- redoviti 10 satni programi za djecu jasličke dobi,

- redoviti 10 satni programi za djecu vrtićke dobi,

- redoviti 10 satni programi za djecu vrtićke dobi na jeziku nacionalne manjine - talijanskom jeziku,

- redoviti 5,5 satni programi za djecu vrtićke dobi,

- redoviti 5,5 satni program s ručkom za djecu vrtićke dobi,

- posebni 10 i 5,5 satni programi ranog učenja stranih jezika – za engleski i talijanski jezik,

- kraći specijalizirani programi ranog učenja stranih jezika (engleski i talijanski) i

- program predškole.

III. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE CIJENE PROVEDBE PROGRAMA

Članak 3.

1) Ukupna visina potrebnih sredstava za provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću predstavlja ekonomsku cijenu (u daljnjem tekstu „Ekonomska cijena“).

2) Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa (nepredviđeni rashodi i dr.).

3) Rashodi iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju rashode za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, osim rashoda za kapitalna ulaganja u objekte.

4) Ekonomska cijena iznosi:

- za redoviti 10 satni program za djecu jasličke i vrtićke dobi iznosi 3.346 kuna,

- za redoviti 5,5 satni program za djecu vrtićke dobi 1.864 kuna, a

- za redoviti 5,5 satni program s ručkom za djecu vrtićke dobi 2.178 kuna.

IV. UVJETI I MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

Članak 4.

1) Sufinanciranje cijene usluge iznosi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2) Nominalni iznos cijene usluge za roditelje-korisnike u pedagoškoj godini iznosi:

- za 10 satne redovite programe za djecu jasličke i vrtićke dobi 7.800 kuna godišnje, odnosno 650 kuna mjesečno,

- za 5,5 satni program za djecu vrtićke dobi 3.480 kuna godišnje, odnosno 290 kuna mjesečno i

- za 5,5 satni program s ručkom za djecu vrtićke dobi 5.232 kune godišnje odnosno 436 kune mjesečno.

Članak 5.

1) Za posebne programe koji se provode u Dječjem vrtiću udio roditelja-korisnika u cijeni sastoji se od nominalnog dijela cijene iz članka 4., u visini istovjetnoj za redovne programe, uvećano za troškove koje proizlaze iz uvjeta provedbe dodatnih programa.

2) Upravno vijeće vrtića donosi zasebnu odluku o visini sufinanciranja posebnih programa te ostalim uvjetima vezanima uz provedbu.

V. UMANJENJE CIJENE USLUGE

Članak 6.

1) Pravo na pomoć u su/financiranju udjela koji snose roditelji-korisnici mogu ostvariti roditelji-korisnici djeteta sukladno odredbama općeg akta Grada Opatije kojim su regulirana pitanja socijalne skrbi.

2) Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga koji ima prebivalište na području Grada Opatije u ekonomskoj cijeni redovitih programa iz članka 2. ove Odluke umanjuje se na sljedeći način:

- za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji (istog domaćinstva) upisano u programe Dječjeg vrtića umanjenje iznosi 100% nominalne cijene usluge,

- za dijete upisano u programe Dječjeg vrtića umanjuje se cijena usluge u iznosu od 100% nominalne cijene ako se stariji brat ili sestra iz iste obitelji (istog domaćinstva) istovremeno nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj i srednjoj školi ili na fakultetu uz dostavu potvrde o redovnom školovanju,

- za dijete, koje na traženje roditelja-korisnika ne prisustvuje cijeli mjesec (30 dana u kontinuitetu), umanjuje se nominalna cijena usluge za 50% za taj mjesec, pod uvjetom da se o mjesecu kada dijete neće pohađati vrtić roditelj-korisnik pisano izjasni minimalno mjesec dana ranije. Navedeno umanjenje može se ostvariti najviše za dva mjeseca u godini.

3) Pod djetetom iz iste obitelji odnosno istog domaćinstva podrazumijeva se dijete koje ima isto prebivalište kao i ostala djeca istog roditelja-korisnika usluga upisana u Dječji vrtić.

4) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, cijena usluge umanjuje se za mlađe dijete/djecu upisane u programe Dječjeg vrtića.

5) Troškovi sudjelovanja djece u posebnim programima ne umanjuju se, a roditelj-korisnik plaća uslugu u skladu s odredbama članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

1) U slučajevima da se zbog izvanrednih situacija uzrokovanim elementarnim nepogodama, epidemijama, građevinskim radovima u trajanju dužem od mjesec dana objekt u kojem pohađa dijete program privremeno zatvori ili u slučaju kada se zbog organizacije rada objekt u kojem je upisano dijete privremeno zatvori, a nije osigurano privremeno pohađanje i smještaj djeteta u drugim objektima Dječjeg vrtića, roditelji-korisnici ne plaćaju usluge Dječjeg vrtića u razdoblju trajanja navedenih okolnosti.

2) Postojanje okolnosti kojima se ostvaruju prava na su/financiranje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

3) U posebnim slučajevima teže bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima u obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u obitelji djeteta Upravno vijeće Dječjeg vrtića može umanjiti cijenu usluge.

4) U slučaju bolesti djeteta duže od dva tjedna odnosno 11 (jedanaest) radnih dana kontinuirano, roditelju-korisniku usluge umanjuje se nominalna cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta u vrtiću/jaslicama, uz dostavu liječničke potvrde, a o čemu odlučuje Ravnatelj/ica.

VI. UGOVARANJE USLUGE

Članak 8.

1) Dječji vrtić u skladu s odredbama ove Odluke, s roditeljima-korisnicama usluga zaključuje ugovor u kojemu se definiraju prava i obveze ugovornih strana, a naročito iznos godišnje cijene usluge, mjesečni iznos cijene usluge i rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja odredbi ugovora.

2) Cijena usluge prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na žiro račun istog osim ako je odlukom o izvršavanju proračuna propisano drugačije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

1) Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, stupa na snagu 8 dana od objave, a primjenjuje se od pedagoške 2022/2023. godine.

2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/13, 21/17 i 32/19).

KLASA: 601-02/22-01/1

URBROJ: 2170-12-01-01/22-1

Opatija, 21. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=10006&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr