SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

79.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta u uvali Žrnovnica, Grad Novi Vinodolski („Službene novine“ broj 27/21), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 13. prosinca 2021. godine), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 8. sjednici održanoj 8. ožujka 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta
u uvali Žrnovnica, Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta u uvali Žrnovnica, Grad Novi Vinodolski za najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Adriatic Farming d.o.o., Nikole tesle 46, 23000 Zadar, OIB: 13181248642 (dalje u tekstu: Odabrani ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u ukupnoj površini od 10.000 m2 morskog dijela unutar kojeg će se formirati 5 uzgojnih kaveza.

Sastavni dio ove Odluke je Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1: 1000 izrađen od trgovačkog društva Arhitektura Square d.o.o. u studenom 2021. godine koji se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje godišnji uzgoj do 35 tona kalifornijske pastrve i do 1 tonu školjkaša u 5 uzgojnih kaveza.

Izgradnja se odnosi na postavljanje uzgojnih kaveza.

Prije postavljanja novih uzgojnih kaveza, potrebno je na trošak Odabranog ponuditelja ukloniti postojeće kaveze. Postupak uklanjanja postojećih kaveza mora biti fotografiran od strane Odabranog ponuditelja te kao dokazni materijel dostavljen Davatelju koncesije.

Prije početka obavljanja djelatnosti uzgoja riba i školjaka odabrani ponuditelj je dužan ishoditi dozvolu za akvakulturu Ministarstva poljoprivrede.

Odabrani ponuditelj za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

• u pomorsko dobro, za vrijeme trajanja koncesije uložiti najmanje 2.040.000,00 kuna od čega najmanje 70 % u prve tri godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju će budući koncesionar dostaviti u svojoj ponudi,

• Ulaganja se odnose na osnovna sredstva za rad: uzgojni kavezi, mreže za kaveze, sidreni elementi, sistem za hranjenje riba, manji radni brod, ronilačka oprema i oprema za čišćenje,

• za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

• po završetku izgradnje, u roku od 30 dana od izdavanja, dostaviti uporabnu dozvolu ili drugi odgovarajući akt sukladno odredbama Zakona o gradnji.

• na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije Odabranom ponuditelju dostaviti predložak izgleda info ploče,

• postaviti signalizaciju prema odredbama iz Lokacijske dozvole.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja uz poštivanje sigurnosnih uvjeta propisanih od strane Odabranog ponuditelja.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme dozvoljeno je isključivo uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Odabrani ponuditelj, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor), uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Odabrani ponuditelj dužan je na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se utvrđuje kako slijedi:

o stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 10.000,00 (slovima: desettisuća) kuna,

o promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 0,3 % od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja Ugovora o koncesijama u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Odabranom ponuditelju.

Odabrani ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz Ugovora.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Odabrani ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Odabrani ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Odabrani ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe Odabrani ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Odabranog ponuditelja i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako Odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od Odabranog ponuditelja naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja, a Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti ugovor o koncesiji.

U slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 7.

Odabrani ponuditelj može u roku od 180 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te će se naplatiti Garancija za ozbiljnost Ponude.

Prije sklapanja Ugovora, Odabrani ponuditelj dužan je predati Davatelju koncesije:

o izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

o izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

o bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini od 102.000,00 kuna što predstavlja 5% od ponuđene vrijednosti investicija koja se odnosi na zahvat u prostoru na pomorskom dobru iz Idejnog projekta, s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv, ili novčani polog na žiro račun Davatelja koncesije u istom iznosu,

o bjanko zadužnicu u iznosu od 100.000,00 kn radi naplate iznosa od 50.112,40 kn što predstavlja iznos dvostruke naknade za koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

o bjanko zadužnicu u iznosu od 50.000,00 kn radi naplate iznosa od 15.056,00 kn što predstavlja ponuđeni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

o važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti,

o lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji.

Članak 8.

Odabrani ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Odabranog ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi iz mjeseca siječnja 2022. godine, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

Odabrani ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Područje koje je predmet koncesije ne smije se ograditi, te se ne mogu naplaćivati ulaznice.

Članak 9.

Odabrani ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Odabrani ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 10.

Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 11.

Odabrani ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

Odabrani ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

o održavati čistoću područja,

o plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Odabrani ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 8. do 11. ove Odluke od strane Odabrani ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 12.

Odabrani ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Odabranog ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Odabrani ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 14.

Ugovor se može mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

Ugovor se može prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji.

Prihod koji ostvari podugovaratelj ili potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju podugovora ili ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod Odabranog ponuditelja na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

o ispunjenjem zakonskih uvjeta,

o raskidom Ugovora zbog javnog interesa,

o sporazumnim raskidom Ugovora,

o jednostranim raskidom Ugovora,

o pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

o ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,

o u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

o ako Odabrani ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,

o ako Odabrani ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,

o ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako Odabrani ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,

o u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

o ako Odabrani ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

o ako Odabrani ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

o ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

o ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,

o ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako je Odabrani ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

o ako Odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

o ako Odabrani ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,

o ako je Odabrani ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama ZOK-a,

o ako Odabrani ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,

o u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Odabranog ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Odabrani ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Odabranog ponuditelja stečena Ugovorom te je Odabrani ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Odabranog ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Odabrani ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Na 5. sjednici održanoj 4. i 11. studenog 2021. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta u uvali Žrnovnica, Grad Novi Vinodolski („Službene novine“ broj 27/21), temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije broj: 2021/S 01K-0044828 od 13. prosinca 2021. godine.

Na temelju članka 33. i 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Povjerenstvo) je dana 12. siječnja 2022. godine provelo postupak otvaranja Ponuda te je utvrđeno da je pristigla samo jedna ponuda ponuditelja Adriatic Farming d.o.o. iz Zadra.

Obzirom da je pristigla samo jedna ponuda nije se pristupilo izračunu koeficijenata kao kada se radi o slučaju da su ponudu dostavila dva ili više ponuditelja kada se najpovoljniji ponuditelj bira se sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Povjerenstvo je dana 19. siječnja 2022. godine pregledalo i ocjenilo ponudu, te utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta u uvali Žrnovnica, Grad Novi Vinodolski kojim je Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za Odabranog ponuditelja predloženo trgovačko društvo Adriatic Farming d.o.o.

Člankom 36. ZOK-a propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi Davatelj koncesije.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi Davatelj koncesije.

Po stupanju na snagu ove Odluke i protekom roka mirovanja Odabranom ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-46

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr